SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
International Environmental Law - HP1801
Title: Mezinárodní právo životního prostředí
Guaranteed by: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 180
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Class: právo životního prostředí
mezinárodní právo veřejné
Classification: Law > Environmental Law, Public International Law
Incompatibility : HPOP0000
XP//In complex pre-requisite: HM1901
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (18.05.2020)
Typ předmětu : povinně volitelný předmět
Průběh předmětu : jednosemestrální výuka v letním semestru
Garant předmětu : Doc. JUDr. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D.
Vyučující: Prof. Damohorský, Doc. Stejskal, JUDr. Franková, JUDr. Žákovská, JUDr. Sobotka
Garantující pracoviště : Katedra práva životního prostředí
Oborové zařazení : právo životního prostředí
Rozsah a průběh výuky : přednáška týdně, úterý, 16:00-18:00
Zakončení předmětu: Ve zkouškovém období LS 2020 distanční písemná zkouška, účast na přednáškách není povinností pro přihlášení se na zkoušku

Anotace :

Mezinárodní právo životního prostředí je relativně novým a moderním úsekem, jak mezinárodního práva veřejného, tak i práva životního prostředí. Vyvinulo se v průběhu posledních zhruba čtyřiceti let. Je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících úseků práva, který je charakterizován častými změnami právních úprav i vznikem úprav nových, a to zejména v podobě mezinárodních úmluv. Mezinárodní právo životního prostředí je typicky mezioborovou disciplinou, a to jak ve smyslu věd a oborů právních, tak i pokud jde o jiné vědecké discipliny (biologické, technické a společenskovědní).
Cílem povinně volitelného předmětu Mezinárodní právo životního prostředí je uvést studenty PFUK do základů postavení a významu předmětu v rámci mezinárodního práva veřejného a práva životního prostředí. Studenti budou seznámeni se základními pojmy, principy, subjekty a prameny mezinárodního práva životního prostředí. Osvojí si metody kontroly, řešení sporů a odpovědnost v této oblasti. Získají znalosti o právní úpravě mezinárodní ochrany ovzduší, Antarktidy, přírody a krajiny, rostlinstva a živočišstva, půdy a lesa. Rovněž se zaměří v průběhu výuky na vybrané zdroje ohrožování životního prostředí. Absolventi předmětu se budou umět orientovat v problematice mezinárodní ochrany životního prostředí, budou znát základní pojmy, prameny, instituty a nástroje této pro právo životního prostředí klíčové problematiky.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (18.05.2020)

Zakončení předmětu: V LS 2020 písemná distanční zkouška, účast na přednáškách není povinností pro přihlášení se na zkoušku

 

Zkouškové otázky z mezinárodního práva životního prostředí LS 2019/2020

1. Globální a regionální problémy životního prostředí a jejich řešení pomocí mezinárodních úmluv

2. Pojem, předmět a systém mezinárodního práva životního prostředí

3. Vývoj mezinárodního práva životního prostředí, hlavní konference OSN o životním prostředí

5. Subjekty mezinárodního práva životního prostředí

6. Prameny mezinárodního práva životního prostředí

7. Druhy pravidel a závazků v mezinárodním právu životního prostředí

8.  Mezinárodní odpovědnost za škody v ochraně životního prostředí

9. Civilní odpovědnost provozovatele činností nebezpečných pro životní prostředí

10. Odpovědnost státu za mezinárodně protiprávní chování v oblasti ochrany životního prostředí

11. Rozhodování mezinárodních soudních a arbitrážních tribunálů v oblasti ochrany životního prostředí

12. Kontrola  v mezinárodním právu životního prostředí

13.Řešení sporů v mezinárodním právu životního prostředí

14. Aarhusská úmluva (práva veřejnosti dle úmluvy)

15. Právní úprava ochrany ovzduší, ochrana ozónové vrstvy a klimatického systému Země

16. Ochrana lesa a půdy v mezinárodním právu

17. Právní úprava ochrany přírody a krajiny v mezinárodních  úmluvách globálního a regionálního charakteru

18. Právní úprava ochrany ohrožených druhů rostlinstva a živočišstva, ochrana zvířat v systému Rady Evropy

19. Antarktický smluvní systém

20. Nakládání s chemickými látkami v mezinárodním právu

21. Právní úprava nakládání s odpady v mezinárodním právu

22. Právní úprava ochrany moří.

Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (18.05.2020)

Rozpis témat přednášek

 

1. Vznik mezinárodního práva životního prostředí, pojem, předmět a systém mezinárodního práva životního prostředí, globální a regionální problémy životního prostředí. 25.2.2020 - Doc. Stejskal

 

2. Subjekty, prameny, principy a kontrola v mezinárodním právu životního prostředí. 3.3.2020  - Prof. Damohorský       

 

3. Mezinárodní odpovědnost a řešení sporů v mezinárodním právu životního prostředí. 10.3.2020 - Doc. Stejskal                                  

 

4. Práva veřejnosti podle Aarhusské úmluvy. 17.3.2020 - JUDr. Franková

 

5. Klimatické změny, ochrana ovzduší a globální atmosféry. 24.3.2020 – JUDr.Žákovská

 

6. Ochrana přírody a krajiny. 31.3.2020 - Doc. Stejskal

 

7. Ochrana fauny a flory. 7.4.2020  - Doc. Stejskal

 

8. Ochrana lesa a půdy. 14.4.2020  – Prof. Damohorský

 

9. Ochrana před zdroji ohrožení životního prostředí v mezinárodním právu. 21.4.2020 – JUDr. Sobotka

 

10. Ochrana životního prostředí Antarktidy. 28.4. 2019 – Doc. Stejskal 

 

11. Ochrana moře a mořských živých zdrojů. 5.5. 2020 – JUDr. Žákovská

 

 

Literatura k předmětu

 

Povinná:

 

Šturma, P. – Damohorský, M. – Ondřej, J. – Smolek, M. - Zástěrová, J.: Mezinárodní právo životního prostředí - 1. díl – Obecná část, IFEC, Praha 2004  (dotisk 2008)

 

Damohorský, M. - Šturma, P. – Ondřej, J. – Smolek, M., - Stejskal,V. - Zástěrová, J., Žákovská K: Mezinárodní právo životního prostředí - 2. díl – Zvláštní část, IFEC, Praha 2008 

 

Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H. Beck, Praha, 2010

 

Doporučená:

 

Proelß, Alexander (Hrsg.) Internationales Umweltrecht. Verlag De Gruyter Studium , Berlin 2017

 

Birnie, Patricia – Boyle, Alan - Redgwell, Catherine: International Law and the Environment. Third Edition, Oxford University Press. 2009.

 

Sands,P. – Pell,  J.: Principles of International Environmental Law,  Cambridge University Press 2012.

 

Stejskal, V. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Nakl.Linde, a.s.Praha 2006.

 

Šturma, P. – Ondřej, J. - Zástěrová, J.: Mezinárodněprávní aspekty ochrany životního prostředí, AUCI  Iuridica č. 2-3/2003.

 

Žákovská, K.: Ochrana mořské biodiverzity v mezinárodním právu, PF UK Praha 2010.

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (18.05.2020)

Předmět je zakončen zkouškou.

 

Podíl garanta na výuce činí 50 %.

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (18.05.2020)

Literatura k předmětu

 

Povinná:

 

Šturma, P. – Damohorský, M. – Ondřej, J. – Smolek, M. - Zástěrová, J.: Mezinárodní právo životního prostředí - 1. díl – Obecná část, IFEC, Praha 2004  (dotisk 2008)

 

Damohorský, M. - Šturma, P. – Ondřej, J. – Smolek, M., - Stejskal,V. - Zástěrová, J., Žákovská K: Mezinárodní právo životního prostředí - 2. díl – Zvláštní část, IFEC, Praha 2008 

 

Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H. Beck, Praha, 2010

 

Doporučená:

 

Proelß, Alexander (Hrsg.) Internationales Umweltrecht. Verlag De Gruyter Studium , Berlin 2017

 

Birnie, Patricia – Boyle, Alan - Redgwell, Catherine: International Law and the Environment. Third Edition, Oxford University Press. 2009.

 

Sands,P. – Pell,  J.: Principles of International Environmental Law,  Cambridge University Press 2012.

 

Stejskal, V. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Nakl.Linde, a.s., Praha 2006.

 

Šturma, P. – Ondřej, J. - Zástěrová, J.: Mezinárodněprávní aspekty ochrany životního prostředí, AUCI  Iuridica č. 2-3/2003.

 

Žákovská, K.: Ochrana mořské biodiverzity v mezinárodním právu, PF UK Praha 2010.

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html