SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
European Protection of Human Rights - HP1742
Title: Evropská ochrana lidských práv
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:practical
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
Mgr. Lubomír Majerčík, LL.M.
JUDr. Petr Navrátil, Ph.D.
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
JUDr. Vít Alexander Schorm
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
Pre-requisite : HP0851, HP0852
XP//In complex pre-requisite: HM2601
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. (29.01.2018)
Volitelný předmět poskytuje přehled o ochraně lidských práv v rámci evropského kontinentu, především v rámci systému Rady Evropy, se zvláštním důrazem na mechanismus Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
Náplní většiny hodin je v prvé části rozbor jednotlivého práva stanoveného mezinárodně právními normami, jeho obsahu a případné nejpodstatnější judikatury k němu se vážící, náplní druhé části je pak rozbor případové studie či problému seminární formou na základě společného rozboru zadaného případu či textu.
Důraz je kladen i na ochranu lidských práv v rámci Evropské unie.
Aim of the course - Czech
Last update: LIPOM4AJ (30.09.2016)

Cílem předmětu je podrobně seznámit s právy chráněnými Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a pochopení těchto práv usnadnit skrze zpracovávání případů Evropského soudu pro lidská práva. Studenti a studentky si též práva zasadí do kontextu evropského regionu, kde je vytvářen další systém jejich ochrany v rámci práva EU a pochopí též jejich propojení s univerzálním systémem ochrany lidských práv.

Literature - Czech
Last update: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. (29.01.2018)
Obligatory:
  • Černá, D.. Standard lidských práv v Evropě: srovnání EÚLP a základních svobod a Listiny základ. práv EU. UK. Praha. 2009.
  • Mowbray A.. Cases and materials on the European Convention on Human Rights. 2007.
  • Šturma, P.. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. C.H.Beck. Praha. 2010.
Recommended:
  • Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl J., Bobek, M.. Evropská úmluva o lidských právech. C.H.Beck. Praha. 2012.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. (29.01.2018)

Předmět je vyučován prostřednictvím interaktivních přednášek. Při přednášení jsou používány příklady, vyžaduje se domácí příprava a aktivita studentů a studentek v průběhu výuky.

Výuka je zajištěna jak pracovníky PF UK, tak zástupci praxe (vládní zmocněnec pro zastupování ČR před ESLP, někdejší zaměstnanci ESLP). 

Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. (29.01.2018)

Předmět je zakončen kolokviem. Kolokvium je konáno ve formě moot courtu (simulovaného soudního řízení), který jedná o jednom z probíraných práv. Studenti a studentky se jej účastní ve dvojicích až trojicích, každá z nich reprezentuje jednu ze stran sporu před Evropským soudem pro lidská práva.

Pozor, k připuštění ke zkoušce je nutná min. 70% docházka a aktivní účast!

 
 

Podíl garanta (dr. Lipovský) na výuce činí 30 %. 

Docenti a profesoři min. 30 %

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. (29.03.2018)

Sylabus zahrnuje následující témata: 

- úvodní přednáška (úvod do systematiky ochrany LP na evropském kontinentu, regionální organizace a jejich vztahy, EÚLP)

- jednotlivé hmotněprávní články EÚLP (zejména čl. 2, 3, 6, 8, 14, 15, včetně některých dodatkových protokolů, zejména právo na ochranu vlastnictví)

- práce tzv. benátské komise (přednášeno členkou komise)

- procesní aspekty řízení před ESLP (přednášeno někdejším zaměstnancem ESLP)

- ochrana migrantů

- vztah EÚLP a EU

 

Detailní sylabus s daty a tématy je upravován pro každý rok a je na začátku výuky rozeslán studentům.  

Entry requirements - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (30.12.2014)

Předpokládá se znalost mezinárodního práva a solidní pasivní znalost angličtiny nebo francouzštiny.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. (29.03.2018)

Předmět je zakončen kolokviem. Kolokvium je konáno ve formě moot courtu (simulovaného soudního řízení), který jedná o jednom z probíraných práv. Studenti a studentky se jej účastní ve dvojicích až trojicích, každá z nich reprezentuje jednu ze stran sporu před Evropským soudem pro lidská práva.

K připuštění ke zkoušce je nutná min. 70% docházka a aktivní účast!

 
Podíl garanta (dr. Lipovský) na výuce činí 30 %. 

Docenti a profesoři min. 30 %

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html