SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Constitutional law of the European Union within the context of political science - HP1741
Title: Ústavní právo Evropské unie a jeho politologický kontext
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 174
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
JUDr. Michal Říha
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Class: ústavní právo
evropské právo
Classification: Law > Constitutional Law, European Law
Pre-requisite : HP1172, HP1323
XP//In complex pre-requisite: HM0901
Annotation -
Last update: TESTERZ (09.02.2006)
<HTML>
<p> </p>
Literature - Czech
Last update: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. (06.09.2018)
Obligatory:
  • viz informace v sylabu u jednotlivých přednášek.
  • Tichý, L., Arnold, R., Zemánek, J., Král, R., Dumbrovský, T. Evropské právo. Praha. C. H. Beck. 2014.
Recommended:
  • Malenovský, J.. 60 let Evropských společenství: od francouzského „supranacionálního“ smluvního projektu k jeho němec. německému "podústavnímu" provádění. In: Právník. 2012. č.7.
  • Zemánek, J.. Meze ústavní autonomie v evropském víceúrovňovém svazku. In: Acta Universitatis Carolinae - Iuridica. 2014.
  • Zemánek, J.. Lisabonská smlouva a topos ústavnosti Evropské unie. In: Klíma, K.; Jirásek, J. (eds.) Pocta Jánu Gronskému. Plzeň. 2008.
  • Hamulák, O. Integrující se Evropa a suverenita České republiky. Olomouc. 2013.
  • Stehlík V., Hamulák O., Jirásek J., Bončková H., Petr M.. Unijní právo před českými soudy. Praha. 2014. Leges.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (18.01.2018)

Zkouška je písemná a zohledňuje práci studentů ve třídě během semestru. 

Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. (11.09.2019)

 

7.10.    Ústavněprávní rozměr evropské integrace

normativní význam hodnotové orientace čl. 2 SEU – rovnocennost nároků na výkon svěřených pravomocí (čl. 5 SEU, čl. 2-6, 352 SFEU) jako na národní úrovni, EU jako „právní společenství“ –  materiální pojetí vlády práva – zásady legality, rovnováhy mocí, právní jistoty, ochrany dobré víry, rovnosti před zákonem ad. a záruky jejich vynutitelnosti – otázka demokratické legitimity autonomie EU jako (post-nacionálního?) svazku občanů – respektování národních ústavních tradic a identit členských států, princip loajální spolupráce (čl. 4 SEU) – tzv. evropský delikt podle čl. 7 SEU – konstitucionalizace unijního práva

Materiály ke studiu:

·         POSPÍŠIL, I.; ŠIPULOVÁ, K. Evropský konstitucionalismus. In: M. Pítrová a kol. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Brno: Masarykova univerzita, 2014, str. 57 – 82.

·         rozsudky SDEU 138/79 Roquette Freres, 294/83 Les Verts, 1/91 Smlouva EHP

 

14.10.  Ústavní pluralismus v EU 

od rozhodnutí ve věci van Gend en Loos a rozhodnutí italského Ústavního soudu č. 14 z 24. února 1964 k čl. 4 odst. 2 SEU a dál – paralelní reflexe evropské integrace v národních ústavách – teoretická reflexe ústavního pluralismu a jeho praktické souvislosti

Materiály ke studiu:

·         AVBELJ, M.; KOMÁREK, J. Introduction. In: Avbelj, M., Komárek, J. (eds.): Constitutional Pluralism and Beyond. Oxford: Hart Publishing, 2012, str. 1 – 15.

·         čl. 4 odst. 2 SEU

 

21. 10. Exekutivní federalismus a další popisy formy vlády v EU

dělba moci ve víceúrovňovém konstitucionalismu – hledání teoretických modelů a jejich proměny

Materiály ke studiu:

·         FABBRINI, S. Intergovernmentalism in the European Union. A comparative federalism perspective. Journal of European Public Policy 2017, str. 580 – 597.

 

4. 11.   Základní práva v EU

potřeba lidskoprávního ukotvení základních svobod vnitřního trhu – obecné právní zásady ochrany jednotlivce – vítězství kodifikační koncepce: Listina základních práv EU – typy základních práv a přípustnost jejich omezení – působnost, rozsah a úroveň ochrany – „prozařování“ nebo bezprostřední použití na národní úrovni? – vztah k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

Materiály ke studiu:

·         SVOBODOVÁ, M. Listina základních práv EU v judikatuře Ústavního soudu ČR. Právní rozhledy č. 23-24/2017, str. 823 – 828

·         MAZÁK, J.; JÁNOŠÍKOVÁ, M. Charta základných práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi údnej ochrany v Slovenskej republike. Košice: UPJŠ, 2016, str. 16 – 94; 110 – 122; 159 – 165; 222 – 228

·         GROUSSOT, X.; PETURSSON, G. T. The EU Charter of Fundamental Rights Five Years on. The Emergence of a New Constitutional Framework? In: The EU Charter of Fundamental Rights as a Binding Instrument, ed. by S. de Vries, U. Bernitz and S. Weatherill. Oxford: Hart, 2015, str. 135 – 153 

·         posudek 2/13 Smlouva o přistoupení EU k EÚLP ze dne 18. 12. 2014;

·         nález ze dne 11. 6. 2018 sp. zn. I. ÚS 1434/17 Solární odvod, b. 1. - 63.


11. 11. Občan EU – od adresáta práv k legitimizačnímu subjektu

různé koncepce občanství – zákaz diskriminace vs. politická integrace a participace

Materiály ke studiu:

·         SHAW, J. Citizenship: contrasting dynamics at the interface of integration and constitutionalism. In: Craig, P., de Búrca, G. (eds), The Evolution of EU Law, 2nd Edition, Oxford: OUP, 2011, str. 575 – 609.

·         O’BRIEN, C. Court of Justice The ECJ sacrifices EU citizenship in vain: Commission v. United Kingdom. Common Market Law Review 2017, str. 209 – 243.


18. 11. Evropský parlament a národní parlamenty – pilíře demokratické legitimity Evropské unie

od Shromáždění k první instituci uvedené v unijních smlouvách – národní parlamenty jako prohrávající v procesu evropské integrace?

Materiály ke studiu:

·         SMEKAL, H.; VYHNÁNEK, L. Equal voting power under scrutiny: Czech Constitutional Court on the 5% threshold in the 2014 European Parliament Elections. European Constitutional Law Review 2016, str. 148 – 163.

·         GRINC, J.: Národní parlamenty a demokratická legitimita Evropské unie. Praha: Leges, 2015, str. 68 – 112.


25.11.  Soudní dvůr EU a národní ústavní soudnictví

«zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění Smluv» (čl. 19 odst. 1 SEU) – SDEU jako ústavní soud – jednotná a účinná aplikace unijního práva – řízení o předběžné otázce jako nástroj soudního dialogu – vztah SDEU a Evropského soudu pro lidská práva – judikaturní dotváření unijního práva – požadavky kladené doktrínou SDEU na výklad a vnitrostátní aplikaci unijního práva – ústavní limity působení unijního práva – ochrana ústavnosti a „evropský mandát“ vnitrostátních soudů: konflikt, koexistence rolí – srovnání s německým Spolkovým ústavním soudem – evropský ústavně-soudní svazek

Materiály ke studiu:

·         BOBEK, M.; BŘÍZA, P.; KOMÁREK, J. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2011, VII. Institucionální a procesní rámec uplatňování práva EU orgány členských států, str. 217 – 271, XI. Pravomoci Ústavního soudu v řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů a v řízení o ústavní stížnosti s evropským prvkem. str. 453 – 483.

·         PŘIBÁŇ, J. Constitutional Sovereignty in Post-Sovereign Jurisprudence of the Czech Constitutional Court: From the Lisbon Judgments to the Landtová Ultra Vires Controversy. In: M. Bobek, Central European Judges Under the European Influence. The Transformative Power of the EU Revisited. Oxford: Hart Publishing, 2015, str. 323 – 348.

·         nález ze dne 11. 6. 2018 sp. zn. I. ÚS 1434/17 Solární odvod, b. 64. – 78.; posudek 2/13 Smlouva o přistoupení EU k EÚLP

·         rozsudek SDEU ve spojených věcech C-188/10 a C-189/10 Melki & Abdeli; nálezy Pl. ÚS 19/08 Lisabonská smlouva I a Pl. ÚS 29/09 Lisabonská smlouva II

 

2. 12.   Evropská komise – průvodce klíčovým byrokratickým orgánem

Materiály ke studiu:

·         CHALMERS, D. a kol. European Union law : cases and materials. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, str. 63-79.


9. 12.   Unijní právo v kontextu legislativních činností členských států

Materiály ke studiu:

·         Von BOGDANDY, A. Founding Principles of EU Law: A Theoretical and Doctrinal Sketch. European Law Journal, Vol. 16, No. 2, 2010

·         LENAERTS, K. The European Court of Justice and Process-oriented Review. Yearbook of European Law, Vol. 31, No. 1

·         BARATTA, R. Complexity of EU Law in the Domestic Implementing Process. The Theory and Practice of Legislation. 2014.


16. 12.   Závěrečná diskuse/předtermín

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. (06.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí 50 %.

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Monday07.10.2019Ústavněprávní rozměr evropské integraceJUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. 
Monday14.10.2019Ústavní pluralismus v EUdoc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 
Monday21.10.2019Exekutivní federalismus a další popisy formy vlády v EUdoc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 
Monday04.11.2019Základní práva v EUJUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. 
Monday11.11.2019Občan EU – od adresáta práv k legitimizačnímu subjektudoc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 
Monday18.11.2019Evropský parlament a národní parlamenty – pilíře demokratické legitimity EUdoc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 
Monday25.11.2019Soudní dvůr EU a národní ústavní soudnictvíJUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. 
Monday02.12.2019Evropská komise – průvodce klíčovým byrokratickým orgánemJUDr. Michal Říha 
Monday09.12.2019Unijní právo v kontextu legislativních činností členských státůJUDr. Michal Říha 
Monday16.12.2019Závěrečná diskusedoc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html