SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Legal Protection of National Minorities - HP1564
Title: Právní ochrana národnostních menšin
Guaranteed by: Department of European Law (22-KEP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Teacher(s): doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Pre-requisite : HP0682
XP//In complex pre-requisite: HM0901, HM0901, HM2701
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (05.05.2016)
Cílem výběrového předmětu je umožnit studentům seznámení s problematikou
právního postavení menšin. V rámci předmětu budou zachyceny i dlouhodobé
tendence vývoje menšinové problematiky a jejího právního řešení. S ohledem
na současnou právní úpravu v České republice budou představeny nejen
platné hmotněprávní standardy, ale také jejich praktická aplikace zejména
v rámci fungování veřejné správy. Relevantní ústavněprávní úprava vyplývá
z Listiny základních práv a svobod, která byla převzata bez úprav ještě z
dob federace, a to přesto, že situace národnostních menšin byla na
Slovensku v mnohém odlišná od situace v ČR, např. s ohledem velmi početnou
a u hranic koncentrovanou maďarskou menšinu. Klíčový význam má samozřejmě
zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, jehož
koncepce vyvolává dodnes rozpaky. Proto bude současná úprava analyzována
nejen de lege lata ale i de lege ferenda. Důraz bude dále kladen na
mezinárodněprávní ochranu národnostních menšin, a to jak na universální,
tak i na regionální evropské úrovni. Budou představeny klíčové mezinárodní
úmluvy týkající se postavení menšin a příslušné kontrolní mechanismy. Pro
objektivní zhodnocení situace v ČR a v Evropě je nutné porovnat relevantní
úpravu zejména středoevropských států. Provedená komparatistika umožní
naznačit další perspektivy ochrany menšin v Evropě, např. pokud jde o
postavení příslušníků tzv. "nových menšin" a také o řešení kulturních
konfliktů, které se v evropských státech stále častěji vyskytují. Kurz se
zaměřuje na vymezení samotného pojetí nových menšin vůči pojetí tradičních
národnostních menšin a představuje odlišné aspekty ochrany tradičních i
nových menšin. V této souvislosti bude patřičná pozornost věnována vývoji
antidiskriminačního, která v řadě směrů může fungovat jako syntéza
odlišných režimů právní ochrany různých menšin.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. (02.05.2017)

Účast na přednáškách v rozsahu alespoň 70 % a písemná zkouška (20 stručných otázek).

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (05.05.2016)

1. Vymezení problematiky a teoretické koncepce ochrany menšin

2. Tradice práv menšin v českých zemích

3. Menšiny v komunistických režimech

4. Tradice mezinárodněprávní ochrany menšin - zejména systém Společnosti národů

5. Východiska k řešení otázky po roce 1989 a po rozpadu Československa

6. Současná právní úprava v ČR - ústavněprávní otázky

7. Současná právní úprava v ČR - veřejná správa

8. Mezinárodněprávní úprava - universální nástroje a jejich praktická

aplikace, Vybraná rozhodnutí Výboru OSN pro lidská práva a Výboru OSN pro

odstranění rasové diskriminace

9. Regionální závazky v oblasti ochrany menšin, Judikatura Evropského soudu pro lidská práva, Evropská unie a ochrana menšin

10. Ochrana menšin a antidiskriminační právo

11. Závěr

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Petr Navrátil, Ph.D. (06.04.2018)

Podíl garanta na výuce činí 50 %.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (05.05.2016)

R. Petráš / H. Petrův / H. C. Scheu (eds.), Menšiny a právo v České republice, Praha, Auditorium, 2009.

H. C. Scheu, Význam kolektivních práv a perspektivy jejich uplatnění. Časopis pro právní vědu a praxi, 2000, No. 1, str. 4-14.

H. C. Scheu, Význam a přínos Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, Správní právo, 2007, No. 2, str. 105-127.

H. C. Scheu, Ochrana menšin v právu Evropské unie, Správní právo, 2007, No. 7, 490-514.

R. Petráš, Mezinárodněprávní ochrana menšin po první světové válce, Historický obzor 11, 2000, str. 31-40.

R. Petráš, Menšiny v komunistickém Československu, Praha, Eurolex Bohemia, 2007.

H. Petrův, Michigan Proposal 2. K vývoji afirmativní a postafirmativní akce v USA, Pravni rozhledy 12/2007.

H. Petrův, K některým otázkám ochrany práv menšin z hlediska politiky EU, in: Suverenita a evropská integrace, Praha, Vodnář, 1999, str. 233-241.

H. C. Scheu, Migrace a kulturní konflikty, Praha, Auditorium 2011.

R. Petráš, Aktuální problémy právního postavení menšin v České republice /Sborník příspěvků z odborného semináře Menšiny a právo v České republice, Praha, Úřad vlády 2010.

R. Petráš, Cizinci ve vlastní zemi / Dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě, Praha, Auditorium 2012.

R. Petráš, Menšiny v meziválečném Československu / Právní postavení národnostních menšin v první československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana, Praha, Karolinum 2009.

Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, Praha, Karolinum monotematická čísla věnovaná právu a menšinám - č. 1/2013, 4/2015, 1/2016.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html