SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
The Law and Tourism - HP1530
Title: Právo a cestovní ruch
Guaranteed by: Center for alternative dispute resolution (22-CMRS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
Pre-requisite : HP0272, HP0291
Is incompatible with: HV1530
In complex pre-requisite: HM0701
Annotation - Czech
"Cestovní ruch má v české ekonomice, podobně jako v mnoha jiných státech, značný význam a představuje nejen
několik procent DPH, ale spolu se souvisejícími aktivitami přináší téměř desetinu zaměstnanosti. Cestovní ruch
přitom zasahuje do řady poměrně komplikovaných právních otázek spadajících zejména do obchodního, ale také
občanského, evropského nebo třeba i správního práva. Bez důkladného seznámení, a to jak právních aspektů, tak
reálných problémů, jsou mnohé otázky jen obtížně pochopitelné.
Právní úprava otázek souvisejících s cestovním
ruchem je dosti komplikovaná a nepřehledná. V praxi se objevuje řada diskutovaných otázek jako je tzv. ztráta
radosti z dovolené, pojištění cestovních kanceláří a mnohé další, s nimiž se obtížně vyrovnávají české i evropské
soudy. Právní věda dříve a zčásti i dnes nevěnovala cestovnímu ruchu přílišný zájem. Cestovní ruch má přitom
značný ekonomický význam. I oficiální materiály Ministerstva pro místní rozvoj přitom varují před podceňováním
právních aspektů.
Právní úpravu lze rozdělit na několik velmi odlišných částí. První skupinu tvoří předpisy
obchodního a občanského práva týkající se přímo právní úpravy cestovního ruchu. Ty jsou obsaženy zejména ve
speciálním zákoně č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti
cestovního ruchu. Zákon se zabývá především postavením cestovních kanceláří a cestovních agentur, přičemž
největší část zákona tvoří komplikovaný problém pojištění cestovních kanceláří. Dalšími speciálními ustanoveními
týkajícími se cestovního ruchu jsou zejména smlouva o zájezdu (§ 2521 až § 2549 NOZ) a timeshare (Dočasné
užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby § 1852 až § 1867 NOZ). Česká právní úprava však vychází
převážně z evropských směrnic, a to hlavně 90/314/EHS (koncem roku 2015 schválena nová směrnice
2015/2302) a 2008/122/ES. Druhou skupinu představují předpisy soukromého práva, které se týkají i cestovního
ruchu, tedy hlavně fungování cestovních kanceláří a agentur. Jde logicky především o živnostenský zákon a také
zákon o obchodních korporacích, tedy především o právo obchodní. Na vysokých školách, kde je obor cestovní
ruch, se leckdy výklad příslušné právní úpravy zjednodušuje na samotné obchodní právo, což je zavádějící.
Jako
třetí skupinu lze vymezit speciální veřejnoprávní předpisy týkající se cestovního ruchu. Existují například zvláštní
místní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt, normy v zásadě stavební určující kategorizaci ubytovacích
zařízení, ale připravoval se také speciální zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu. Takovýto zákon zejména
podle rakouského vzoru byl přijat v roce 2010 na Slovensku a řadu let se připravovala obdobná norma i v České
republice. Poslední základní skupinou předpisů jsou veřejnoprávní normy obvykle ze správního práva související s
cestovním ruchem. Jejich množství je velmi vysoké a jde o až pozoruhodně rozmanité problémy, jako je
památková péče, ochrana přírody, doprava, ale i speciálnější problémy jako je vydávání cestovních dokladů,
vinařství, lázeňství.
Cílem předmětu je, aby absolvent kurzu získal orientaci v probírané rozsáhlé otázce. Měl by
porozumět často komplikovaným a velmi moderním institutům v cestovním ruchu, jako je ochrana zákazníků u
zájezdů nebo u timeshare. Absolvent by měl chápat vývojové tendence v české a evropské právní úpravě otázek
souvisejících s cestovním ruchem. Právo cestovního ruchu je také pozoruhodnou ukázkou moderního a dosud
zdaleka nestabilizovaného právního institutu. S pomocí externích odborníků se studenti seznamují i s aktuálními
problémy legislativy české a evropské, složitými otázkami prolínání právní úpravy s ekonomickými aspekty (např.
destinační management v připravovaném zákoně o podpoře rozvoje cestovního ruchu), vlivem technickým norem
nejenom v oblasti cestovního ruchu atd.
Vedle výuky jsou organizovány i odborné konference samozřejmě
otevřené i pro zájemce z řad studentů. Jde o v ČR dosud jediné konference přímo k právní úpravě cestovního ruchu,
konané na PFUK 10.2. a 7.10.2015, 8.11. 2016, další se uskuteční 9.11.
2017.

!!! Základní informace o právních aspektech turismu jsou na speciální stránce PFUK vedené vyučujícím dr. Petrášem Právo a cestovní ruch http://turismus.prf.cuni.cz/ Zde jsou i přehledy publikací nebo odkazy na volně přístupné odborné materiály.
Last update: Cizlerová Martina (18.09.2017)
Requirements to the exam - Czech

Rámcová znalost právní úpravy cestovního ruchu, orientace v zákonu č. 159/1999 Sb. Orientace v základní odborné literatuře. Při ústní zkoušce by měl student podat základní informace o jednom z celkově desítky vylosovaných okruhů a také pohovořit (a reagovat na dotazy zkoušejícího) dle vlastní volby o dílčí otázce z široké problematiky právní úpravy cestovního ruchu.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (28.04.2016)
Syllabus - Czech

1) Úvod do předmětu, nastínění hlavních problémů a jejich dosavadního odborného zpracování

2) Obchodní právo a cestovní ruch a rozbor zákona č 159/1999 Sb.

3) Smlouvy v NOZ z hlediska cestovního ruchu - zejména smlouva o zájezdu a timeshare

4) Instituty správního práva a cestovní ruch (připravovaný zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu, památková péče, aj.)

5) Cestovní ruch v soudní praxi (dr. Havlíčková-Dvořáková)

6) Vývoj právní úpravy cestovního ruchu a dlouhodobé problémy praxe (doc. Štemberk)

7) Připravovaný zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu a destinační management (ing. Chaloupka)

8) Praktické právní problémy cestovních kanceláří a agentur (odborník z cestovních kanceláří)

9) Technické normy v cestovním ruchu, osobní vzpomínky na vytváření zákona č. 159/1999 Sb. (ing. Houška)

10) Aktuální právní a praktické problémy cestovního ruchu (odborníci z Ministerstva pro místní rozvoj)

11) Aktuální právní problémy evropské legislativy pro cestovní ruch (odborníci z Ministerstva pro místní rozvoj)

12) Závěrečné shrnutí problému právní úpravy cestovního ruchu

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (28.04.2016)
Learning resources - Czech

Povinná literatura:
1) PETRÁŠ, René. Právo a cestovní ruch. Praha: UJAK 2013. 224 s. ISBN: 978-80-7452-032-7
2) Odborné články k aktuálním problémům doporučené vyučujícím (autoři zejména Petráš nebo Havlíčková-Dvořáková) – viz Právo a cestovní ruch http://turismus.prf.cuni.cz/ Nejlepší je monotematické číslo časopisu Acta
Universitatis Carolinae Iuridica, které je i volně na internetu http://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404054467.pdf. Též některé popularizační články v časopise COT https://www.icot.cz/
3) Klíčové právní předpisy k otázce: zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu; příslušné části NOZ - hlavně smlouva o zájezdu; evropské směrnice 90/314/EHS, 2015/2302

Doporučená literatura:
1) HAVLÍČKOVÁ, Klára - KRÁLOVÁ, Renata. Cestovní právo. Praha: C.H. Beck 2015
2) Právo cestovného ruchu. Bratislava: C.H. Beck 2014
3) BRUNA, Zdeněk. Právo v cestovním ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2007
4) PETRÁŠ, René. Nestabilita právní úpravy cestovního ruchu v ČR a nová evropská směrnice nahrazující směrnici 90/314/EHS, in: 6. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu / Sborník příspěvků, Brno, Masarykova univerzita 2015, s. 71-79 (sborník ke stažení http://www.econ.muni.cz/veda-a-vyzkum/konference-seminare-a-kolokvia-na-esf/mezinarodni-kolokvium-o-cestovnim-ruchu/sborníky)
5) PETRÁŠ, René. Transformace právní úpravy cestovního ruchu v České republice a v Evropské unii, in: Aktuální problémy cestovního ruchu / Cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy, Jihlava, Vysoká škola polytechnická 2015, s. 351-360 (sborník ke stažení https://kcr.vspj.cz/historie-konferenci-kcr/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2015)
6) PETRÁŠ, René. Problémy právní úpravy cestovního ruchu. Studia turistica (online časopis http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica) červenec 2012, s. 54-61
7) PALATKOVÁ, Monika. Zákon o podpoře turismu jako předpoklad úspěšného systému marketingového řízení destinace. Journal of Tourism and Services (online časopis http://www.vso.cz/archive/) 2010, č. 1, s. 82-109
8) TITTELBACHOVÁ, Šárka. Turismus a veřejná správa. Praha: Grada 2011
9) ŠTEMBERK, Jan. Fenomén cestovního ruchu / možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov 2009
10) Články v časopise Communication On-line Travel Business (COT business) (autoři zejména Petráš nebo Havlíčková-Dvořáková)

Last update: Cizlerová Martina (18.09.2017)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html