SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
International Criminal Law - HP1481
Title: Mezinárodní právo trestní
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 148
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Teacher(s): doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
Mgr. Kristýna Urbanová, LL.M., Ph.D.
Class: trestní právo
mezinárodní právo veřejné
Classification: Law > Criminal Law
Pre-requisite : HP0761, HP0851, HP0852
XP//In complex pre-requisite: HM0601, HM2601
Annotation - Czech
Last update: Blanka Smutná (23.01.2017)
V posledním desetiletí došlo k nebývalému rozvoji materiálních i procesních pravidel mezinárodního práva trestního. Jde nejenom o obohacení zejm. smluvní úpravy, ale i o zkušenosti s praktickým uplatňováním těchto norem zvláště v činnosti mezinárodních trestních tribunálů. Tento výběrový předmět navazuje na znalosti osvědčené zkouškou povinného kursu mezinárodního práva veřejného a současně předpokládá již i základní znalosti z probíhající výuky trestního práva.Obsahem bude jak výklad mezinárodněprávní úpravy kriminalizace a stíhání nejzávažnějších zločinů podle mezinárodního práva (obecného) a činů, k jejichž postihu zavazují mezinárodní smlouvy, tak i její implementace v českém trestním právu.Aim of the course - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (01.05.2015)


Cílem předmětuje seznámit posluchače se dvěma hlavními okruhy problémů. Prvním je definování a stíhání nejzávažnějších zločinů podle mezinárodního práva (genocidium, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny, zločiny proti míru), zejm. s ohledem na současné mezinárodní tribunály OSN (pro bývalou Jugoslávii a Rwandu) a na Římský statut Mezinárodního trestního soudu. Druhou oblast představují konvencionální trestné činy, kde rovněž dochází k přijímání nových smluv s cílem účinnější spolupráce mezi státy v boji proti terorismu, nadnárodnímu organizovanému zločinu a korupci. V obou oblastech bude kladen důraz nejen na mezinárodněprávní úpravu, ale i na její implementaci v českém právním řádu.

Literature - Czech
Last update: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. (12.02.2019)
Obligatory:
  • Šturma, P. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Karolinum. Praha. 2002.
  • Šturma, P., Nováková, J., Bílková, V.. Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu. C.H.Beck. Praha. 2003.
Recommended:
  • Šturma, P. a kol.. Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny. 1.. Praha: PF UK. 2014. 978-80-87975-16-9.
  • Šturma, P.. The Rome Statute of the ICC at Its Twentieth Anniversary. Achievements and Perspectives. 1. Leiden/Boston. 2019. 978-90-04-37939-8.
Syllabus - Czech
Last update: Blanka Smutná (23.01.2017)

Úvodní informace. Pojem mezinárodní trestní právo

Zločiny podle mezinárodního práva (materiální právo)

Zločiny podle mezinárodního práva v českém trestním právu

Mezinárodní trestní tribunály ad hoc

Univerzální jurisdikce, aut dedere aut judicare, imunity

Mezinárodní trestní soud I.

Mezinárodní trestní soud II.

Nové zločiny a problémy MTS

Mezinárodní instrumenty proti organizovanému zločinu

Mezinárodní instrumenty proti korupci. Pirátství

Boj proti mezinárodnímu terorismu

Vnitrostátní postih činů, k jejichž stíhání zavazuje mezinárodní smlouva. Extradice a právní pomoc v trestních věcech

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (02.01.2020)

Podíl garanta na výuce činí 66 %.

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Wednesday27.02.2019Úvodní informace. Zločiny podle mezinárodního práva.prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Wednesday06.03.2019Zločiny podle mezinárodního práva v českém trestním právu.doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D. 
Wednesday13.03.2019Mezinárodní trestní tribunály ad hoc.prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Wednesday20.03.2019Metzinárodní trestní soud I.prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Wednesday27.03.2019Mezinárodní trestní soud II.JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. 
Wednesday03.04.2019Nové zločiny a problémy MTS.Mgr. Kristýna Urbanová, LL.M., Ph.D. 
Wednesday10.04.2019Boj proti mezinárodnímu terorismu.doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. 
Wednesday17.04.2019Mezinárodní instrumenty proti organizovanému zločinu.prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Wednesday24.04.2019Mezinárodní instrumenty proti korupci. Pirátství.prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Wednesday15.05.2019Vnitrostátní postih činů, k jejichž stíhání zavazuje mezinárodní smlouva. Extradice a právní pomoc v trestních věcech.doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html