SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Law of International Security and Disarmament - HP1301
Title: Právo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 130
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Class: mezinárodní právo veřejné
Classification: Law > Public International Law
Incompatibility : HPOP0000
XP//In complex pre-requisite: HM0601
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Blanka Smutná (14.02.2019)
Předmět je zaměřen na vymezení pojmu mezinárodní bezpečnost, vztah k odzbrojení, k řešení sporů, k právu ozbrojených konfliktů. Dále bude zahrnovat pravidla na kterých spočívá mezinárodní bezpečnost: zákaz použití síly, zákaz vměšování do vnitřních záležitostí států včetně dovolených způsobů vměšování, další pravidla na kterých spočívá mezinárodní bezpečnost. Při výuce budou vymezeny i institucionální aspekty mezinárodní bezpečnosti, otázky úlohy mezinárodních orgánů a organizací OSN, oblastní organizace, organizace kolektivní sebeobrany. Vedle otázek mezinárodní bezpečnosti bude předmět zaměřen i na právo odzbrojení, jeho pojem, historický vývoj, jednotlivé oblasti úpravy a smlouvy o omezení zbrojení a odzbrojení. Pozornost bude věnována i kontrole v oblasti odzbrojení, jednotlivých metod a prostředků kontroly a na úlohu mezinárodních orgánů a organizací v oblasti kontroly. Cílem předmětu je rovněž ukázat vztah odzbrojení k zakázaným prostředkům a způsobům vedení ozbrojených konfliktů.
Literature - Czech
Last update: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. (03.01.2020)
Obligatory:
  • Ondřej, J.. Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti. 2. vydání. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. Plzeň. 2008.
  • Potočný, M., Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné, Zvláštní část. 6.. Praha, C.H.Beck. 2011.
Recommended:
  • Ondřej, J., Potočný, M.. Obecné mezinárodní právo v dokumentech. 4. vydání. Praha, C.H.Beck. 2016.
Optional:
  • Tůma, M. a kol.. Nešíření zbraní hromadného ničení v kontextu aktuálních otázek mezinárodní bezpečnosti a boje proti terorismu. Ústav strategických studií, Univerzita obrany. Brno. 2004.
  • Tůma, M. Mírové využívání jaderné energie, nešíření jaderných a jaderné odzbrojení. Ústav mezinárodních vztahů. Praha. 2009.
Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. (03.01.2020)

Zkouška je ústní, student si vybírá dvě otázky ze seznamu otázek.

 

Seznam otázek pro Právo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení ZS 2018/2019

1)      Vymezení základních pojmů

          - bezpečnost, mezinárodní bezpečnost, kolektivní bezpečnost,

          - hrozby pro mezinárodní bezpečnost

 

2)      Komponenty na kterých spočívá mezinárodní bezpečnost 

         - právní zásady na kterých spočívá mezinárodní bezpečnost

         - organizace zajišťující mezinárodní bezpečnost (OSN, oblastní dohody a orgány, organizace kolektivní sebeobrany)

         - institut mezinárodní odpovědnosti

         - smlouvy uzavírané státy pro potírání terorismu, mezinárodního organizovaného zločinu apod.

 

3)      Historický vývoj mezinárodní bezpečnosti (otázky míru a války)

         - vývoj po roce 1648

         - význam mírových konferencí

         - význam a úloha Společnosti národů

         - Briand-Kelloggův pakt z roku 1928

 

4)      Zásada zákazu použití síly a hrozby silou

         - vymezení pojmu zákaz použití síly (Charta OSN, Deklarace zásad mezinárodního práva z roku 1970)

         - síla přímá, nepřímá

         - výjimky ze zákazu použití síly

 

5)      Zákaz vměšování do záležitostí jiných států

          - vymezení pojmu

          - případy které se nepovažují za zakázané vměšování (např. akce Rady bezpečnosti)

         -  problematika humanitární intervence

 

6)      Zásada pokojného řešení mezinárodních sporů

         - vymezení pojmu

         - právní úprava v Chartě OSN (část VI)

         - Deklarace zásad mezinárodního práva z roku 1970

 

7)      Úloha OSN v oblasti mezinárodního míru a bezpečnosti

         - úloha Rady bezpečnosti,

         - úloha Valného shromáždění OSN v oblasti mírového urovnávání sporů (kap. VI Charty OSN)

 

8)      Rada bezpečnosti

         - akce při ohrožení, porušení mezinárodního míru a bezpečnosti (kap. VII Charty OSN)

         - akce bez použití síly

         - akce s použitím síly

 

9)      Mírové operace  OSN

         - právní základ, význam

 

10)   Význam úloha jiných mezinárodních organizací při zajišťování mezinárodního míru a bezpečnosti

        - oblastní dohody a orgánypodle kap. VIII Charty OSN

        - AU, OAS, LAS, OBSE

 

11)    Organizace kolektivní sebeobrany  a jiné 

         - Organizace severoatlantické smlouvy (NATO)

          - úloha Evropské unie

 

12)   Právo na sebeobranu, jiné případy dovoleného použití ozbrojené síly

        - znaky pro uplatnění legálního práva na sebeobranu

        - kolektivní sebeobrana

        - preemptivní a preventivní sebeobrana

        - krajní nouze

 

13)   Postavení nestátních aktérů a jejich vliv na mezinárodní bezpečnost

        - teroristické organizace, mezinárodněprávní normy pro jejich postihování

        - úloha Rady bezpečnost v boji s mezinárodním terorismem

 

14)   Základní pojmy práva odzbrojení

         -odzbrojení

        - omezení zbrojení, kontrola zbrojen, regulace zbrojení, ověřování (verifikace)

 

15)   Historický vývoj v oblasti odzbrojení

        - Haagské mírové konference 1899 a 1907

        - Úloha Společnosti národů, odzbrojovací konference ve 30.letech 20. století

 

16)   Prameny práva odzbrojení

        - mezinárodní smlouvy (zejména otázky změny a zániku smlouvy)

        - mezinárodní obyčejová pravidla

        - jednostranné akty států (případ jderných pokusů 1974)

        - jednostranné akty mezinárodníc organizací (zejména Rada bezpečnosti OSN a valné shromáždění)

 

17)   Odzbrojení a omezení zbrojení v oblasti jaderných zbraní

        - mnohostranné smlouvy o omezení zbrojení (Smlouva o zákazu jaderných pokusů ve třech prostředích z roku 1963, Smlouva o nešíření jaderných zbraní z roku 1968)

        - Úloha Mezinárodní agentury pro atomovou energii v oblasti kontroly (záruk)

        - dvoustranné smlouvy mezi SSSR/Ruském a USA o omezení zbrojení a odzbrojení

        - Úmluva o zákazu jaderných zbraní zroku 2017

 

18)   Odzbrojení v oblasti chemických, bakteriologických zbraní

        - charakteristika a zhodnocení Úmluvy o zákazu bakteriologických zbraní z roku 1972

        - charakteristika a zhodnocení Úmluvy o zákazu chemických zbraní z roku 1993

        - Organizace pro zákaz chemických zbraní a její úloha

 

19)   Odzbrojení v oblasti konvenčních zbraní  

        - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě z roku 1990

        - Úmluva o zákazu protipěchotních min z roku 1997

        - Úmluva o zákazu kazetové munice z roku 2008 

        - význam Smlouvy o zákazu některých konvenčních zbraní způsobujícíc nadměrná zranění a zybtěčné útrapy z roku 1980 pro oblast omezení zbrojení

 

20)   Problematika kontroly a donucení v oblasti odzbrojení a omezení zbrojení

        - pojem a význam kontroly (ověřování-verifikace) ve smlouvách o omezení zbrojení a odzbrojení

       - úloha mezinárodních organizací v oblasti odzbrojení a omezení zbrojení (Mezinárodní agentura pro atomovou energii, Organizace pro zákaz chemických zbraní)

        - donucení v oblasti odzbrojení a omezení zbrojení, zejména úloha Mezinárodní agentury pro atomovou energii, Mezinárodní organizace pro zákaz chemických zbraní, Rady bezpečnosti OSN

 

Syllabus - Czech
Last update: Blanka Smutná (15.10.2018)

 

Výběrový předmět podrobně rozvíjí některá témata povinného předmětu Mezinárodní právo veřejné. Zejména navazuje na přednášky o vývoji mezinárodního práva, na přednášku o právu ozbrojených konfliktů a mezinárodní bezpečnosti. Úzký vztah má i k přednáškám o donucení, pokojném řešení mezinárodních sporů a k právu mezinárodních organizací. Všechna tato témata jsou pojímána z hlediska mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení. Právo odzbrojení je koncipováno jako nové rozvíjející se odvětví mezinárodního práva.

 

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 80 %.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html