SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Agricultural Law - HP1291
Title: Zemědělské právo
Guaranteed by: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0062
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Class: právo životního prostředí
Classification: Law > Environmental Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM1901
Annotation - Czech
Předmětem je vyučován v jeho moderní podobě již třetím desetiletím.

Studenti absolvováním předmětu získají základní znalosti o institutech, principech a metodách právní regulace zemědělství. Cílem předmětu je poskytnout celkový přehled o zvláštnostech a právní úpravě právních vztahů v zemědělství, poskytnout základní orientaci ve stěžejních právních předpisech se zdůrazněním nutnosti orientovat se jak ve veřejnoprávních, tak i v soukromoprávních normách, a tedy v metodách veřejnoprávní i soukromoprávní regulace, neboť předmět spojuje soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vztahů k půdě, lesům, zvířatům a rostlinám a dalšímu zemědělskému majetku jako zvláštnímu předmětu právních vztahů.

Zemědělské právo je průřezovým oborem zahrnujícím právní regulaci jak veřejnoprávních, tak soukromoprávních vztahů k zemědělské půdě. V rámci přednášek tak bude věnována pozornost obou těmto aspektům, přičemž je důraz kladem na nezbytnost umět aplikovat soukromoprávní i veřejnoprávní normy na určitou situaci souběžně, umět je však odlišit a umět tak i odlišit principy a metody soukromého a veřejného práva. Pozornost je věnována především zvláštní části zemědělského práva. Patří sem především rostlinná a živočišná výroba, veterinární a rostlinolékařská péče, vinohradnictví, vinařství a chmelařství, myslivost, rybářství, včelařství a lesní hospodářství. Stranou nezůstanou ani právní regulace ekologického zemědělství, hnojiv, krmiv či potravinářství.

V závěru výuky na tyto otázky navazuje i přehled mezinárodních a unijních právních norem regulujících zemědělství.
Předmět je vyučován formou přednášek, které se zaměřují zejména na vysvětlení obtížných částí vyučované materie a na porozumění vzájemných souvislostí mezi jednotlivými dílčími tématy. Důraz je kladem též na propojení jednotlivých témat s praxí (včetně ekonomických souvislostí), pro tyto účely je využívána judikatura a konkrétní příklady.

Studenti by měli být po absolvování předmětu schopni aplikovat právní pravidla na zadané skutkové okolnosti. Především by měli být schopni identifikovat právní předpisy, resp. konkrétní normy, které se v zadané konkrétní skutkové situaci aplikují, odlišit přitom veřejnoprávní a soukromoprávní normy a tím i odlišné metody regulace a odlišné postavení subjektů a dále vyhledat relevantní judikaturu.


Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Student si u zkoušky losuje 2 otázky.

2.      Konání zkoušky není podmíněno účastí na přednáškách.

3.      Zkoušku může student opakovat dvakrát (tři pokusy celkově).

4.      U zkoušky není možné používat žádné právní předpisy ani jiné materiály.

5.      Seznam zkušebních otázek:

1.     Funkce zemědělství, příčiny a cíle právní úpravy právních vztahů v zemědělství a lesním hospodářství.

2.     Prameny zemědělského práva v ČR.

3.     Vlastnické a užívací vztahy k půdě a jinému zemědělskému a lesnickému majetku.

4.     Subjekty právních vztahů v zemědělství. Institucionální zajištění zemědělství.

5.     Živočišná výroba a veterinární péče.

6.     Ochrana zvířat proti týrání.

7.     Rostlinná výroba a rostlinolékařská péče.

8.     Právní úprava chemizace v zemědělství.

9.     Potravinové právo. Výroba krmiv.

10.   Vinařství.

11.   Chmelařství.

12.   Včelařství.

13.   Myslivost.

14.   Rybářství.

15.   Geneticky modifikované organismy.

16.   Ekologické zemědělství.

17.   Zemědělství v EU a společná zemědělská politika.

18.   Mezinárodněprávní aspekty zemědělství.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Funkce zemědělství, příčiny, cíle a prameny právní úpravy, subjekty právních vztahů, orgány státní správy zemědělství.

-        Vlastnické a užívací vztahy k půdě a jinému zemědělskému a lesnímu majetku.

-        Rostlinná výroba a rostlinolékařská péče.

-        Živočišná výroba.

-        Veterinární péče.

-        Vinohradnictví, vinařství a chmelařství.

-        Potravinové právo.

-        Výroba krmiv a hnojiv.

-        Právní úprava chemizace v zemědělství.

-        Lesní hospodářství.

-        Včelařství, myslivost a rybářství.

-        Ekologické zemědělství.

-        Geneticky modifikované organismy.  

-        Mezinárodněprávní aspekty zemědělství.

-        Zemědělské unijní právo.

-        Stav a vývoj zemědělského práva.

-        Aktuální otázky zemědělského práva.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      Damohorský, M. a kol. : Zemědělské právo. 1. vydání, Eva Rozkotová, Beroun 2021

Ostatní literatura:

1.      Drobník, J. – Dvořák, P.: Lesní zákon. Komentář, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2010.

2.      Franková, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva, Praha, Eva Rozkotová Publishing, 2014.

3.      Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H. Beck, Praha 2010.

4.      Poupě, J.: Právo v rybářské praxi, Orac, Praha 2004.

5.      Petr, B.: Zákon o myslivosti – Komentář, Wolters Kluwer, Praha 2015.

6.      Urban, J. – Šarapatka, B. a kol.: Ekologické zemědělství v praxi, MŽP a PRO-BIO, Praha 2005.

7.      Beranová, M., Kubačák, A.: Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. 1. vydání. Praha: Libri, 2010.

Vybrané internetové prameny:

1.      www.eagri.cz – Ministerstvo zemědělství

2.      www.mzp.cz – Ministerstvo životního prostředí

3.      www.szpi.gov.cz – Česká zemědělská a potravinářská inspekce

4.      http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/ - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Základní právní předpisy (v aktuálním znění):

1.      zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

2.      zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

3.      zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

4.      zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

5.      zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon)

6.      zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

7.      zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

8.      zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech

9.      zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

10.   zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

11.   zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

12.   zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

13.   zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

14.   zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

15.   zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství

16.   zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

17.   zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele

18.   zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

19.   zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)

20.   předpisy zemědělského družstevnictví a transformace ZD

21.   předpisy upravující vlastnické užívací vztahy k půdě a jinému zemědělskému majetku (občanský zákoník aj.)

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html