SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Environmental Policy and Sustainable Development - HP1282
Title: Environmentální politika a udržitelný rozvoj
Guaranteed by: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Class: správní právo
právo životního prostředí
teorie práva
Classification: Law > Administrative Law, Environmental Law, Public International Law, Theory of Law
Incompatibility : HPOP0000
XP//In complex pre-requisite: HM1901
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Eva Slavíčková (19.09.2020)
Povinně volitelný „Environmentální politika a udržitelný rozvoj“ je určen především studentům 2. a 3. ročníku, tedy 3. a 5. semestru Právnické fakulty UK v Praze. Pro tyto studenty práv má být tento výběrový předmět úvodem do problematiky ochrany životního prostředí a vhodnou přípravou pro studium předmětu společného základu Právo životního prostředí, a jej rozvíjejících výběrových a volitelných předmětů, které jsou vyučovány v 8. a 9. semestru.
Povinně volitelný „Environmentální politika a udržitelný rozvoj“ uvádí do aktuálních problémů životního prostředí, především klimatické změny, poškozování ozónové vrstvy Země, ohrožení biologické rozmanitosti, chemizace prostředí, odpady, hluk, atd. Všechny uvedené problémy se uvádějí do souvislosti s jejich globálními, regionálními a lokálními příčinami a důsledky, zejména s průmyslovým růstem, s růstem spotřeby a s růstem populace. Tyto věcné souvislosti jsou základem pro výklad vzniku specializovaného druhu politiky, kterým je environmentální politika. Ekologické problémy a jejich environmentální souvislosti přisuzují nové role tradičním aktérům politiky počínaje státem, přes politické strany až po občanské nevládní organizace, banky, podniky, vlastníky pozemků až po jednotlivce. Environmentální politika je založena na řadě nástrojů a metod, jako jsou právní a ekonomické nástroje, nástroje organizační, výchova a vzdělávání aj. Klíčový význam má role Evropské unie, která pravidelně k environmentální politice přijímá akční programy, aktuálně platný 7. Akční program pro životní prostředí. Vzhledem ke globální a přeshraniční povaze většiny ekologických problémů má zvláštní místo ve výkladu role OSN a mezinárodní vztahy na přelomu 20. a 21. století. Klíčové jsou celosvětové konference o životním prostředí a udržitelném rozvoji, pořádané periodicky OSN v letech 1972 - 2012. Speciálně je ve výběrovém předmětu soustředěna pozornost na aktuální témata a specifické otázky, jako jsou problematika ochrany lidských práv, environmentální migrace, obchodu ve vztahu k životnímu prostředí, využívání přírodních zdrojů, či udržitelný cestovní ruch, sport, turistika.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Eva Slavíčková (19.09.2020)

Zkouškové okruhy

 

 1. Environmentální problémy, příčiny, globální problémy životního prostředí, související globální problémy lidstva.
 2. Změna klimatu jako globální problém – příčiny, důsledky a souvislosti
 3. Pojem environmentální politika, vznik a vývoj environmentální politiky na mezinárodní úrovni.
 4. Cyklus environmentální politiky (fáze).
 5. Udržitelný rozvoj (pojem, obsah, odraz v pramenech environmentální politiky).
 6. Základní zásady environmentální politiky.
 7. Mezinárodní obchod a ochrana životního prostředí.
 8. Světová obchodní organizace a ochrana životního prostředí.
 9. Celosvětové konference OSN o životním prostředí a udržitelném rozvoji  (Stockholm, Rio de Janeiro, Summit Millenium, Johannesburg, Rio+20)
 10. Vývoj mezinárodních vztahů v oblasti ochrany životního prostředí
 11. Významné mezinárodní vládní a nevládní organizace a osoby z oblasti ochrany životního prostředí
 12. Aktéři environmentální politiky
 13. Státní aktéři environmentální politiky, úloha politických stran v environmentální politice
 14. Nestátní aktéři environmentální politiky
 15. Vývoj environmentální politiky EU
 16. Environmentální politika ČR (vztah k EU, hlavní strategické dokumenty)
 17. Prostředky environmentální politiky v ČR
 18. Využívání přírodních zdrojů v ČR  - stav a problémy jednotlivých ekosystémů, druhů a krajiny
 19. Udržitelný cestovní ruch, sport, turistika
 20. Ochrana lidských práv ve vztahu k životnímu prostředí: individuální práva
 21. Ochrana lidských práv ve vztahu k životnímu prostředí: skupinová práva domorodých národů
 22. Environmentální migrace

 

  

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Eva Slavíčková (19.09.2020)

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA        A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Zimní semestr -  akademický rok 2020/2021

 

Charakter předmětu:  jednosemestrální povinně volitelný předmět

 

Garantující pracoviště:  Katedra práva životního prostředí PF UK

 

Oborové zařazení:   Právo životního prostředí

 

Garant předmětu:  Doc. JUDr.Vojtěch Stejskal, Ph.D.

 

Přednášející:  Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., JUDr. Karolina Žákovská, PhD.

 

Rozsah, doba a místo výuky:   přednáška týdně

                                                    vždy čtvrtek 16:00 - 17:40 místnost č. 319

Zakončení:  ústní zkouška

 

Jednotlivá témata přednášek:

 

1) Environmentální politika a udržitelný rozvoj, úvod do problematiky  - 8. 10. 2020

– doc. Stejskal

2) Mezinárodní vztahy v environmentální politice, strategie environmentální politiky v EU - 15. 10. 2020  - doc. Stejskal

3) Globální problémy životního prostředí – 22. 10. 2020 JUDr. Žákovská

4) Environmentální politika v ČR – 29. 10.  2020 - doc. Stejskal

5) Aktéři environmentální politiky -  5. 11.  2020 – doc. Stejskal

6) Zásady environmentální politiky - 12.11.2020 - doc. Stejskal

7) Ochrana životního prostředí a lidská práva -  19.11.2020 - JUDr. Žákovská

8) Environmentální migrace  - 26. 11. 2020 - JUDr. Žákovská

9) Mezinárodní obchod a ochrana životního prostředí - 3.12.2020 - JUDr. Žákovská

10) Udržitelný cestovní ruch, sport, turistika  – 10.12.2020 – doc.Stejskal

Obsah předmětu:

Povinně volitelný „Environmentální politika a udržitelný rozvoj“ je určen především studentům2. a3. ročníku, tedy 3. a 5. semestru Právnické fakulty UK v Praze. Pro tyto  studenty práv má být tento výběrový předmět úvodem do problematiky ochrany životního prostředí a vhodnou přípravou pro studium předmětu společného základu Právo životního prostředí, a jej rozvíjejících výběrových a volitelných předmětů, které jsou vyučovány v 8. a 9. semestru.

Povinně volitelný „Environmentální politika a udržitelný rozvoj“ uvádí do aktuálních problémů životního prostředí, především klimatické změny, poškozování ozónové vrstvy Země, ohrožení biologické rozmanitosti, chemizace prostředí, odpady, hluk, atd. Všechny uvedené problémy se uvádějí do souvislosti s jejich globálními, regionálními a lokálními příčinami a důsledky, zejména s průmyslovým růstem, s růstem spotřeby a s růstem populace.  Tyto věcné souvislosti jsou základem pro výklad vzniku specializovaného druhu politiky, kterým je environmentální politika. Ekologické problémy a jejich environmentální souvislosti přisuzují nové role tradičním aktérům politiky počínaje státem, přes politické strany až po občanské nevládní organizace, banky, podniky, vlastníky pozemků až po jednotlivce. Environmentální politika je založena na řadě nástrojů a metod, jako jsou právní a ekonomické nástroje, nástroje organizační, výchova a vzdělávání aj.  Klíčový význam má role Evropské unie, která pravidelně k environmentální politice přijímá akční programy, aktuálně platný 7. Akční program pro životní prostředí. Vzhledem ke globální a přeshraniční povaze většiny ekologických problémů má zvláštní místo ve výkladu role OSN a mezinárodní vztahy na přelomu20. a21. století. Klíčové jsou celosvětové konference o životním prostředí a udržitelném rozvoji, pořádané periodicky OSN v letech 1972 - 2012. Speciálně je ve výběrovém předmětu soustředěna pozornost na aktuální témata a specifické otázky, jako jsou problematika ochrany lidských práv, environmentální migrace, obchodu ve vztahu k životnímu prostředí, využívání přírodních zdrojů, či udržitelný cestovní ruch, sport, turistika.

Strategické dokumenty a další studijní materiály:

 

Sedmý Akční program životního prostředí, Evropská komise, 2013

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/cs.pdf

 

Státní politika životního prostředí ČR 2012 – 2020 http://www.env.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi

 

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025

http://www.env.cz/cz/environmentalni_vzdelavani_poradenstvi

 

Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, 2010

http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje

 

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020

http://www.mzp.cz/cz/priroda_krajina

 

Zprávy o stavu životního prostředí v ČR

http://www.env.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura (doporučená)

 

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji. Dokumenty a komentáře, Management Press, Praha 1993.

 

Konference o udržitelném rozvoji WSSD, Johannesburg 2002 – sborník dokumentů ze summitu, ČEU 2003.

 

Braniš, M.: Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí. 2. přepracované vydání. Informatorium Praha 1999.

Brundtlandová, G. H. (ed.): Naše společná budoucnost, Academia, Praha 1991.

Damohorský, M.: Právo životního prostředí. 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010.

 

Gore, A.: Země na misce vah, Argo, Praha 2000.

 

Kolářová, H.: Udržitelný rozvoj: hledání cest, které nekončí.  COŽP UK Praha 2006.

 

Moldan, B.: Podmaněná planeta. 2. rozšířené vydání. Nakladatelství Karolinum. Praha 2015.

 

Moldan, B. Globální perspektiva životního prostředí. Karolinum: Praha 2020.

 

Nováček, P. Udržitelný rozvoj, Univerzita Palackého, Olomouc 2010

 

Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde Praha 2006.

 

Tichá, T. a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí. ABF Praha 2004.

 

 

 

Zkouškové okruhy

 

 1. Environmentální problémy, příčiny, globální problémy životního prostředí, související globální problémy lidstva.
 2. Změna klimatu jako globální problém – příčiny, důsledky a souvislosti
 3. Pojem environmentální politika, vznik a vývoj environmentální politiky na mezinárodní úrovni.
 4. Cyklus environmentální politiky (fáze).
 5. Udržitelný rozvoj (pojem, obsah, odraz v pramenech environmentální politiky).
 6. Základní zásady environmentální politiky.
 7. Mezinárodní obchod a ochrana životního prostředí.
 8. Světová obchodní organizace a ochrana životního prostředí.
 9. Celosvětové konference OSN o životním prostředí a udržitelném rozvoji  (Stockholm, Rio de Janeiro, Summit Millenium, Johannesburg, Rio+20)
 10. Vývoj mezinárodních vztahů v oblasti ochrany životního prostředí
 11. Významné mezinárodní vládní a nevládní organizace a osoby z oblasti ochrany životního prostředí
 12. Aktéři environmentální politiky
 13. Státní aktéři environmentální politiky, úloha politických stran v environmentální politice
 14. Nestátní aktéři environmentální politiky
 15. Vývoj environmentální politiky EU
 16. Environmentální politika ČR (vztah k EU, hlavní strategické dokumenty)
 17. Prostředky environmentální politiky v ČR
 18. Využívání přírodních zdrojů v ČR  - stav a problémy jednotlivých ekosystémů, druhů a krajiny
 19. Udržitelný cestovní ruch, sport, turistika
 20. Ochrana lidských práv ve vztahu k životnímu prostředí: individuální práva
 21. Ochrana lidských práv ve vztahu k životnímu prostředí: skupinová práva domorodých národů
 22. Environmentální migrace

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Eva Slavíčková (19.09.2020)

Podíl garanta na výuce činí 50%.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Eva Slavíčková (19.09.2020)

Strategické dokumenty a další studijní materiály:

 

Sedmý Akční program životního prostředí, Evropská komise, 2013

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/cs.pdf

 

Státní politika životního prostředí ČR 2012 – 2020 http://www.env.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi

 

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025

http://www.env.cz/cz/environmentalni_vzdelavani_poradenstvi

 

Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, 2010

http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje

 

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020

http://www.mzp.cz/cz/priroda_krajina

 

Zprávy o stavu životního prostředí v ČR

http://www.env.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura (doporučená)

 

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji. Dokumenty a komentáře, Management Press, Praha 1993.

 

Konference o udržitelném rozvoji WSSD, Johannesburg 2002 – sborník dokumentů ze summitu, ČEU 2003.

 

Braniš, M.: Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí. 2. přepracované vydání. Informatorium Praha 1999.

Brundtlandová, G. H. (ed.): Naše společná budoucnost, Academia, Praha 1991.

Damohorský, M.: Právo životního prostředí. 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010.

 

Gore, A.: Země na misce vah, Argo, Praha 2000.

 

Kolářová, H.: Udržitelný rozvoj: hledání cest, které nekončí.  COŽP UK Praha 2006.

 

Moldan, B.: Podmaněná planeta. 2. rozšířené vydání. Nakladatelství Karolinum. Praha 2015.

 

Moldan, B. Globální perspektiva životního prostředí. Karolinum: Praha 2020.

 

Nováček, P. Udržitelný rozvoj, Univerzita Palackého, Olomouc 2010

 

Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde Praha 2006.

 

Tichá, T. a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí. ABF Praha 2004.

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html