SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Land Law - HP1271
Title: Pozemkové právo
Guaranteed by: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0060
Old code: 127
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Class: právo životního prostředí
Classification: Law > Environmental Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM1901
Annotation - Czech
Předmět, na který je možné navázat dovednostním povinně volitelným předmětem Praktikum z pozemkového práva.

Studenti absolvováním předmětu získají základní znalosti o institutech, principech a metodách regulace pozemkového práva. Cílem předmětu je poskytnout celkový přehled o zvláštnostech a právní úpravě právních vztahů k pozemku, poskytnout základní orientaci ve stěžejních právních předpisech se zdůrazněním nutnosti orientovat se jak ve veřejnoprávních, tak v soukromoprávních normách, a tedy v metodách veřejnoprávní i soukromoprávní regulace, neboť předmět spojuje soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vztahů k půdě jako zvláštnímu předmětu právních vztahů.

Pozemkové právo je průřezovým oborem zahrnující právní regulaci jak veřejnoprávních, tak soukromoprávních vztahů k půdě. V rámci přednášek tak bude věnována pozornost oběma těmto aspektům, přičemž je důraz kladem na nezbytnost umět aplikovat soukromoprávní i veřejnoprávní normy na určitou situaci souběžně, umět je však odlišit a umět tak i odlišit principy a metody soukromého a veřejného práva. Pozornost je věnována především obecné části pozemkového práva. Patří sem především vymezení pozemku a jeho součásti, nemovité věci, parcely a stavby, specifika vlastnického práva k pozemku, právo stavby a věcná břemena, vyvlastnění a omezení vlastnického práva k pozemkům. Dále je pozornost věnována katastru nemovitostí, územnímu plánování a účelové kategorizaci pozemků, užívacím právům k půdě, povolení a oprávnění stavět a pozemkovým úpravám. V závěru výuky na obecné otázky navazuje exkurs do některých zvláštních částí pozemkového práva, konkrétně je pozornost věnována specifikům právních vztahů k některým pozemkům (např. lesním a zemědělským pozemkům či pozemkům, na kterých je umístěna veřejná dopravní nebo technická infrastruktura).

Předmět je vyučován formou přednášek, které se zaměřují zejména na vysvětlení obtížných částí vyučované materie a na porozumění vzájemných souvislostí mezi jednotlivými dílčími tématy. Důraz je kladem též na propojení jednotlivých témat s praxí, pro tyto účely je využívána judikatura a konkrétní příklady.

Studenti by měli být po absolvování předmětu schopni aplikovat právní pravidla na zadané skutkové okolnosti. Především by měli být schopni identifikovat právní předpisy, resp. konkrétní normy, které se v zadané konkrétní skutkové situaci aplikují, odlišit přitom veřejnoprávní a soukromoprávní normy a tím i odlišné metody regulace a odlišné postavení subjektů a dále vyhledat relevantní judikaturu.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (13.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Student si u zkoušky losuje 2 otázky z níže uvedeného seznamu.

2.      Konání zkoušky není podmíněno účastí na přednáškách, nicméně zkoušená materie se primárně odvíjí od obsahu přednášek.

3.      U zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné materiály.

4.      Seznam zkušebních otázek:

1.      Půda, pozemek, parcela, nemovitost jako právní pojmy.

2.      Půda jako objekt právních vztahů. Zvláštnosti půdy a projevy zvláštností půdy v pozemkových vztazích.

3.      Pozemkové právo a jeho základní prameny.

4.      Účelová kategorizace půdy a její změna (podstata a systém účelové kategorizace půdy, příčiny a prostředky změny účelové kategorizace půdy).

5.      Územní plánování a jeho význam pro účelovou kategorizaci půdy (funkce a právní úprava). Pořizování a závaznost územně plánovací dokumentace.

6.      Vlastnické právo k pozemkům – pozemkové vlastnictví (předmět, subjekt, obsah).

7.      Hlavní etapy vývoje pozemkového vlastnictví od vzniku ČSR.

8.      Vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům (jednotlivé právní formy a charakteristika jejich právní úpravy).

9.      Smluvní převody vlastnického práva k půdě.                                            

10.   Pozemky ve vlastnictví státu, obcí a krajů (specifika hospodaření, převody pozemků ve vlastnictví státu, krajů a obcí na jiné osoby).

11.   Vyvlastnění nemovitostí (obecná právní úprava).

12.   Zvláštní právní úprava vyvlastnění v zákoně č. 416/2009 Sb., v platném znění (tzv. zákon o liniových stavbách).

13.   Příčiny a typologie omezování vlastnického práva k pozemkům.

14.   Omezení vlastnického práva k pozemkům v předpisech veřejného práva a náhrada za toto omezení vlastnického práva.

15.   Právní úprava „sousedských vztahů“.

16.   Věcná břemena, právo stavby.

17.   Užívací práva k půdě (charakteristika a právní formy, nájem, pacht a výpůjčka pozemků).

18.   Evidence nemovitostí (funkce a vývoj evidence).

19.   Katastr nemovitostí (funkce, předmět a obsah katastru).                                                       

20.   Principy uplatňované při vedení katastru nemovitostí, obnova a revize katastru.

21.   Zásada materiální publicity.

22.   Zápisy právních vztahů do katastru nemovitostí (druhy a předmět zápisů, stručná charakteristika, vkladové řízení).

23.   Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky, právo cesty, účelová komunikace.

24.   Pozemkové úpravy (pojem, cíl, formy a předmět pozemkových úprav, průběh, realizace).

25.   Právní režim zemědělských pozemků. 

26.   Právní režim lesních pozemků.

27.   Právní režim pozemků spojených s vodami (pozemky koryt vodních toků, vodních děl a pozemky s nimi sousedící).

28.   Pozemky v chráněných územích a ochranných pásmech. 

29.   Právní režim stavebních pozemků (stavební pozemek, oprávnění a povolení stavět), neoprávněná a nepovolená stavba na pozemku.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2023)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje následující témata: 

- Vymezení pozemkového práva (principy, metody, základní pojmy). 

- Specifika vlastnického práva k pozemku (subjekt, předmět, obsah, vznik a zánik). 

- Omezení vlastnického práva a vyvlastnění. 

- Vstup na pozemek (právo vstupu na cizí pozemek, zajištění přístupu k vlastnímu pozemku) 

- Užívací vztahy kpůdě. 

- Katastr nemovitostí.  

- Účelová kategorizace půdy. 

- Územní plánování (zejména ve vztahu ke kategorizaci půdy a k možnostem zastavět pozemek). 

- Pozemkové úpravy. 

- Specifika právního režimu vybraných kategorií pozemků (zemědělské a lesní pozemky, pozemky spojené s vodami, pozemky určené k těžbě nerostů, pozemky, na nichž je umístěna technická infrastruktura, pozemky v chráněných územích a ochranných pásmech). 

- Specifika vlastnictví a užívání pozemků státem a územně samosprávnými celky. 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (13.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

FRANKOVÁ, Martina, a kol., Úvod do pozemkového práva, 1. vydání, Beroun: Eva Rozkotová: 2014.

Ostatní literatura:

1.      Eva BAREŠOVÁ, Iveta BLÁHOVÁ, Pavel DOUBEK, Bohumil JANEČEK, Lumír NEDVÍDEK, Petr SOUČEK, Katastrální zákon: komentář.  2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

2.      BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. 1. vydání. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

3.      SPÁČIL, Jiří a kol.  Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2013.

4.      ŠVESTKA Jiří., DVOŘÁK, Jan., FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III.: Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014.

5.      ADAMOVÁ Hana, BRIM Luboš, COUFALÍK Petr, DOBROVOLNÁ Eva, HANÁK Jakub, PEKAŘOVÁ Anna. Pozemkové vlastnictví. Praha: Wolters Kluwer, 2020

6.      PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015.

7.      Sborník z konference dny práva 2012 (sekce Pozemek v právních vztazích.): Dny práva 2012 – Days of law 2012, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická – ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS – IURIDICA, No 442, Masarykova univerzita, Brno 2013.

8.      FRANKOVÁ, Martina, Několik poznámek k problematice opuštění nemovitostí, Časopis pro právní vědu a praxi, Ročník XXII (No 2).

9.      STAŠA, Josef., Rajchl, Jiří. (eds): Sondy do stavebního práva, Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018 (Sborník č. 72).

10.   KABELKOVÁ Eva, DEJLOVÁ Hana. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku.: Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013.

11.   SPÁČIL Jiří., SPÁČIL Michal.: Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům. Praha. Wolters Kluwer ČR.            

Základní právní předpisy (v aktuálním znění):

1.      Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (článek 11, 35, 14)

2.      Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zejména část I. hlava IV, část, část III)

3.      Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

4.      Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

5.      Zákon č. 184/20006 Sb., o vyvlastnění

6.      Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

7.      Zákon č. 503/2012 Sb., o státním pozemkovém úřadu

8.      Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech

9.      Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

Ostatní právní předpisy (v aktuálním znění):

1.      Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

2.      Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

3.      Zákon č. 77/1997 Sb., státním podniku

4.      Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

5.      Zákon č. 458/200Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

6.      Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělské půdního fondu

7.      Zákon č. 289/1995, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

8.      Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

9.      Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

10.   Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

11.   Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2023)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aHOPV0060p1

Groups of students
M.P.OPV
Tue 10.10.2023 12:00 - 13:30 lecture Pozemkové právo - vymezení, prameny. Půda, pozemek, parcela a nemovitost jako právní pojmy. Půda jako objekt právních vztahů a projevy jejích zvláštností doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Tue 17.10.2023 12:00 - 13:30 lecture Pozemkové vlastnictví - charakteristika a vývoj. Vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům. Specifika pozemkového vlastnictví státu, obcí a krajů doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Tue 24.10.2023 12:00 - 13:30 lecture Katastr nemovitostí I. část doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Tue 31.10.2023 12:00 - 13:30 lecture Katastr nemovitostí II. část doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Tue 07.11.2023 12:00 - 13:30 lecture Účelová kategorizace půdy a územní plánování doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Tue 14.11.2023 12:00 - 13:30 lecture Omezení vlastnického práva k pozemkům - příčiny, podmínky a právní formy JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Tue 21.11.2023 12:00 - 13:30 lecture Vyvlastnění JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Tue 28.11.2023 12:00 - 13:30 lecture Užívací práva k půdě - vývoj a platná právní úprava JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D.
Tue 05.12.2023 12:00 - 13:30 lecture Právo vstupu na cizí pozemek. Oprávnění a povolení stavět. doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Tue 12.12.2023 12:00 - 13:30 lecture Pozemkové úpravy. Úvod do zvláštní části: právní režim vybraných pozemků (zemědělské pozemky). doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Tue 19.12.2023 12:00 - 13:30 lecture Úvod do zvláštní části: právní režim vybraných pozemků (pozemky v chráněných územích a ochranných pásmech, pozemky spojené s vodami) doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Tue 02.01.2024 12:00 - 13:30 lecture Úvod do zvláštní části: právní režim vybraných pozemků (lesní pozemky, pozemky, na kterých je umístěna technická infrastruktura) doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html