SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Legislative Functions of the Government and Public Administration - HP1221
Title: Legislativní funkce vlády a veřejné správy
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 122
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. František Korbel, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. František Korbel, Ph.D.
Class: správní právo
Classification: Law > Administrative Law, Constitutional Law, Theory of Law
In complex pre-requisite: HM1601, HM2501
Annotation - Czech
Kurz je zaměřen na teorii, techniku a proces tvorby práva ze strany orgánů veřejné správy. Vede studenty k pochopení zásad a souvislostí tvorby práva, čímž rozvíjí a upevňuje poznatky teorie práva, ústavního a správního práva a dalších právních oborů. Přispívá k orientaci v normotvorbě veřejné správy a možnostech jejího využití, ovlivnění, lobbingu a prosazování v legislativním procesu. Kurz legislativy směřuje též k posílení porozumění právnímu textu a schopnosti absolventů jej tvořit. Znalost a schopnost tvorby práva s pochopením specifik terminologie, struktury, systematiky a vzájemných vazeb právních předpisů je základní výbavou kvalitního právníka, kterou využije při jakékoli aplikaci práva, ať již jde o výklad právních předpisů nebo sepisování norem, podání či smluv.

Kurs se zaměřuje nejen na výklad, ale i na praktické příklady, úkoly, trénink legislativních schopností, nejčastější spory, prohřešky a judikaturu v záležitostech legislativy.
Last update: Preclíková Eva (02.02.2017)
Requirements to the exam - Czech
1. Docházka min. 50 % a aktivní účast na hodinách s připravenými podklady.
2. Samostatný návrh a řešení praktického příkladu - sepis návrhu právního předpisu.
3. Průběžné testy orientace v oboru a schopnosti formulovat myšlenky.
4. Úspěšné složení zkoušky.

Zkouška probíhá ústně formou rozhovoru mezi zkoušejícím a nejméně dvěma zkoušenými studenty, kteří zodpovídají po jedné otázce z každého bloku. Studenti mají právo na
čas na přípravu a mohou mít libovolné podklady (jako je tomu v praxi). Cílem zkoušky je ověření orientace v oboru a potřebných souvislostech, znalost základních pramenů
a schopnost vlastní argumentace, vyjádření a obhájení vlastního názoru, práce s podklady a aplikace práva.
Last update: Preclíková Eva (02.02.2017)
Syllabus - Czech
Sylabus a tematické okruhy ke zkoušce:

A) Blok teoreticko-právní 1. Pojem, systém a členění práva 2. Právní normy 3. Právní principy 4. Prameny práva 5. Interpretace práva, druhy výkladu 6. Aplikace práva, druhy procesů 7. Realizace práva, subjekt, objekt a obsah právních vztahů 8. Právní stát a jeho podstata 9. Mezinárodní právo a jeho vztah k vnitrostátnímu právu
B) Blok legislativní praxe 1. Legislativa na úrovni gesčních ministerstev 2. Legislativa na úrovni vlády 3. Legislativa na úrovni Parlamentu 4. Publikace právních předpisů, platnost, účinnost, derogace 5. Normotvorba územních samosprávných celků 6. Legislativa a soudy, zejm. Ústavní soud 7. Legislativa a veřejný ochránce práv 8. Věcný záměr zákona, RIA, CIA 9. Návrh zákona, legislativní technika 10. Návrh podzákonných předpisů, legislativní technika 11. Popis legislativních jevů na příkladu NOZ
 
Last update: RAJCHLJI (04.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce předmětu činí 100%.

Last update: RAJCHLJI (04.02.2018)
Learning resources - Czech

Literatura:

Povinná: - Knapp, V.: Teorie práva. Praha. C. H. Beck, 1995 - kol. aut. Legislativní proces (teorie a praxe). Praha. Ministerstvo vnitra, 2011
- Legislativní pravidla vlády

Doporučená:
-     Gerloch, A., Kysela, J. (eds.). Tvorba práva v České republice po vstupu do EU. Praha. ASPI, 2007
-     Kněžínek, J.; Mlsna, P.; Vedral, P. Příprava návrhů právních předpisů. Praha. Úřad vlády, 2010
-     Melzer, F. Metodologie nalézání práva. 2. vydání. Praha. C. H. Beck, 2011
-     Sobek, T. Právní myšlení. Kritika moralismu. Praha. Ústav státu a práva, 2011
-     Šín, Z. Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika, 2. vydání. Praha. C. H. Beck, 2009
Last update: RAJCHLJI (04.02.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html