SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Constitutional Justice and Judiciary - HP1191
Title: Ústavní soudnictví
Guaranteed by: Department of Constitutional Law (22-KUP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0119
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
Class: ústavní právo
Classification: Law > Constitutional Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM0401
Annotation - Czech
Předmět podává studentovi bližší informace o koncepcích a vzniku ústavního soudnictví obecně a v Československu (České republice). Předmět dále rozebírá postavení Ústavního soudu ČR v ústavním systému ČR, způsob ustanovování soudců a jejich status, metody práce Ústavního soudu ČR, jednotlivé typy řízení a postavení procesních stran. Rozebírána jsou vybraná rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Výuka dá též základní komparatistické informace z postavení a činnosti ústavních soudů vybraných evropských států.

Předmět má rozšířit výuku zejm. předmětu společného základu ústavní právo a státověda.

Student absolvováním získá:
1. prohloubení znalostí o koncepcích a vzniku ústavního soudnictví ve světě, v Československu, resp. v České republice,
2. hlubší porozumění o postavení Ústavního soudu ČR v ústavním systému ČR, způsobu ustanovování soudců a jejich statusu, metod práce Ústavního soudu ČR, jednotlivých typů řízení a postavení procesních stran,
3. schopnost analýzy vybraných rozhodnutí Ústavního soudu ČR.
4. schopnost základní komparatistiky postavení a činnosti ústavních soudů ve vybraných evropských státech.

Výuka probíhá ve spolupráci s učiteli z Katedry správního práva a správní vědy a Katedry teorie práva a právních učení.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Písemná část zkoušky spočívá v řešení příkladu v rámci písemného domácího úkolu.

2.      Zkouška je klasifikována zkoušejícím, a to známkami, "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3) nebo "neprospěl/a" (4).

3.      U písemné části zkoušky je možné používat jakékoli právní předpisy a jiné zdroje, u ústní části zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné zdroje.

4.      Vzorové zadání domácího úkolu (příkladu):

Ing. A. B. vlastní rekreační chatu, zapsanou v katastru nemovitostí, k níž nevede místní komunikace. Přístup k chatě je pouze buď lesem, kam je podle lesního zákona vjezd motorovými vozidly zakázán, nebo přes sousedící pozemek ve vlastnictví občana M. V. Občan M. V. ing. A. B. průchod ani průjezd přes svůj pozemek smluvně neumožnil, ing. A. B. neuspěl ani se žádostí u příslušného správního úřadu o povolení výjimky ze zákazu vjezdu motorovým vozidlem do lesa.

Ing. A. B. se žalobou u Okresního soudu v H. domáhal zřízení práva věcného břemene, spočívající v možnosti průchodu a průjezdu přes pozemek občana M. V. Proti rozhodnutí o nepovolení výjimky ze zákazu vjezdu do lesa se ing. A. B. odvolal ve správním řízení.

Odvolání ve správním řízení bylo zamítnuto s odůvodněním, že výjimku lze udělit pouze ve veřejném zájmu. Žalobu proti rozhodnutí odvolacího orgánu krajský soud v B. jako soud správní zamítl.

Okresní soud v H. podanou žalobu zamítl s odůvodněním, že je třeba chránit vlastnictví občana M. V. před zasahováním do jeho soukromí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí odvolací soud v B. zamítl.

S daným právním stavem není ing. A. B. spokojen a domnívá se, že mu uvedená rozhodnutí znemožňují řádné užívání jeho rekreační chaty a rozhodl se domáhat ochrany svého práva u Ústavního soudu. 

Napište:

1.       Jakým způsobem a s jakými argumenty by se ing. A. B. mohl bránit u Ústavního soudu proti rozhodnutí v občanskoprávní věci.

2.       Jak by měl Ústavní soud podle Vašeho názoru rozhodnout ve věci podané ústavní stížnosti ve správní věci.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Syllabus - Czech

Předmět obsahuje:

-        výuku koncepcí a evoluce ústavního soudnictví v ČR a ve světě, postavení Ústavního soudu ČR, jednotlivých typů řízení atd.,

-        analýzu vybraných rozhodnutí Ústavního soudu ČR,

-        srovnání postavení a činnosti ústavních soudů vybraných evropských států,

-        (zpravidla) organizovanou besedu se soudem Ústavního soudu.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      V. Sládeček, V. Mikule, J. Syllová. Ústava ČR – komentář. 1. vydání. C. H. Beck, Praha. 2007. vybrané pasáže.

2.      V. Sládeček. Ústavní soudnictví. 2. vydání. C.H.Beck, Praha. 2003.

3.      A. Gerloch. Řízení před Ústavním soudem. Prospektrum, Praha. 1996.

Ostatní literatura:

1.      V. Pavlíček, J. Hřebejk. Ústava a ústavní řád ČR, 1. díl. 2. vydání. Linde, Praha. 1998. vybrané pasáže.

2.      V. Mikule, V. Sládeček. Zákon o Ústavním soudu – komentář a judikatura k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod. Eurolex Bohemia, Praha. 2001.

3.      J. Filip, P. Hollander, V. Šimíček. Zákon o Ústavním soudu, komentář. C.H.Beck, Praha. 2001.

4.      E. Wagnerová. Ústavní soudnictví (Vznik, význam a některé organizační a procesní aspekty v komparativním pohledu). Linde, Praha. 1996.

5.      J. Kysela (ed.). Zákon o Ústavním soudu po třinácti letech. Eurolex Bohemia, Praha. 2006.

Základní právní předpisy:

1.      úst. z. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, zejm. články 81–89,

2.      z. č. 182/1993 Sb., Zákon o Ústavním soudu,

3.      vybraná judikatura ze Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html