SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Constitutional Justice and Judiciary - HP1191
Title: Ústavní soudnictví
Guaranteed by: Department of Constitutional Law (22-KUP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 119
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Class: ústavní právo
Classification: Law > Constitutional Law
Pre-requisite : HP1172
XP//In complex pre-requisite: HM0401
Annotation - Czech
Last update: import (04.06.2004)
Podává bližší informace o koncepcích a vzniku ústavního soudnictví obecně a v Československu (České republice). Rozebírá postavení Ústavního soudu ČR v ústavním systému ČR, způsob ustanovování soudců a jejich status, metody práce Ústavního soudu ČR, jednotlivé typy řízení a postavení procesních stran. Rozebírána jsou vybraná rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Výuka dá též základní komparatistické informace z postavení a činnosti ústavních soudů vybraných evropských států.
Literature - Czech
Last update: KLOFANDO/PRF.CUNI.CZ (26.09.2007)
Obligatory:
 • V. Sládeček, V. Mikule, J. Syllová. Ústava ČR - komentář. 1. vydání. C.H. Beck, Praha. 2007. vybrané pasáže.
 • V.Sládeček. Ústavní soudnictví. 2.vydání. C.H.Beck, Praha. 2003.
 • A.Gerloch. Řízení před Ústavním soudem. Prospektrum, Praha. 1996.
 • úst. z. 1/1993 Sb., Ústava ČR, zejm. články 81 - 89,
 • z. č. 182/1993 Sb., Zákon o Ústavním soudu,
 • Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu. vybraná judikatura.
Recommended:
 • V. Pavlíček, J. Hřebejk . Ústava a ústavní řád ČR, 1. díl. 2. vydání. Linde, Praha. 1998. vybrané pasáže.
 • V.Mikule,V.Sládeček. Zákon o Ústavním soudu - komentář a judikatura k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod. Eurolex Bohemia, Praha. 2001.
 • J.Filip,P.Hollander,V.Šimíček. Zákon o Ústavním soudu, komentář. C.H.Beck, Praha. 2001.
 • E.Wagnerová . Ústavní soudnictví (Vznik, význam a některé organizační a procesní aspekty v komparativním pohledu). Linde,Praha. 1996.
 • J. Kysela (ed.). Zákon o Ústavním soudu po třinácti letech. Eurolex Bohemia, Praha. 2006.
Syllabus - Czech
Last update: Alena Votýpková (21.05.2015)

Výběrový předmět v rozsahu jednoho (zimního) semestru. Má rozšířit výuku zejm. předmětu společného základu ústavní právo a státověda. Obsahem jsou bližší informace o koncepcích a vzniku ústavního soudnictví ve světě, v Československu, resp. v České republice, přiblížení postavení Ústavního soudu ČR v ústavním systému ČR, způsob ustanovování soudců a jejich status, metody práce Ústavního soudu ČR, jednotlivé typy řízení a postavení procesních stran. Součástí výuky je rozbor vybraných rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Do výuky jsou též zařazeny základní komparatistické informace z postavení a činnosti ústavních soudů vybraných evropských států.Na výuce se vedle učitelů z katedry ústavního práva podílejí též učitelé z jiných kateder - správního práva a teorie práva. Na závěr kurzu bývá organizována beseda se soudem Ústavníhosoudu.

Univerzita Karlova v Praze

 

Právnická fakulta

 

ak. rok 2006/2007

Zadání příkladu ke zkoušce z výběrového předmětu

 

ÚSTAVNÍ SOUDNICTVÍ

 

Ing. A. B. vlastní rekreační chatu, zapsanou v katastru nemovitostí, k níž nevede místní komunikace. Přístup k chatě je pouze buď lesem, kam je podle lesního zákona vjezd motorovými vozidly zakázán, nebo přes sousedící pozemek ve vlastnictví občana M. V. Občan M. V. ing. A. B. průchod ani průjezd přes svůj pozemek smluvně neumožnil, ing.       A. B. neuspěl ani se žádostí u příslušného správního úřadu o povolení výjimky ze zákazu vjezdu motorovým vozidlem do lesa.

 

Ing. A. B. se žalobou u Okresního soudu v H. domáhal zřízení práva věcného břemene, spočívající v možnosti průchodu a průjezdu přes pozemek občana M. V. Proti rozhodnutí o nepovolení výjimky ze zákazu vjezdu do lesa se ing. A. B. odvolal ve správním řízení.   

 

Odvolání ve správním řízení bylo zamítnuto s odůvodněním, že výjimku lze udělit pouze ve veřejném zájmu. Žalobu proti rozhodnutí odvolacího orgánu krajský soud v B. jako soud správní zamítl.

 

Okresní soud v H. podanou žalobu zamítl s odůvodněním, že je třeba chránit vlastnictví občana M. V. před zasahováním do jeho soukromí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí odvolací soud v B. zamítl.

 

S daným právním stavem není ing. A. B. spokojen a domnívá se, že mu uvedená rozhodnutí znemožňují řádné užívání jeho rekreační chaty a rozhodl se domáhat ochrany svého práva u Ústavního soudu. 

 

Napište:

 

1.    Jakým způsobem a s jakými argumenty by se ing. A. B. mohl bránit u Ústavního soudu proti rozhodnutí v občanskoprávní věci.

 

2.    Jak by měl Ústavní soud podle Vašeho názoru rozhodnout ve věci podané ústavní stížnosti ve správní věci. 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html