SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Constitutional Law I - HP1171
Title: Ústavní právo I
Guaranteed by: Department of Constitutional Law (22-KUP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, MC [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP3041
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Class: ústavní právo
Classification: Law > Constitutional Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Interchangeability : HHP1171
Is co-requisite for: HP0038, HP0035, HP1322, HP0281, HP0009, HP0851, HP1172
Is pre-requisite for: HV1440, HP1311
Is interchangeable with: HHP1171
Annotation - Czech
Ústavní právo je zaměřeno na výklad Ústavy jako základního zákona státu, spolu s dalšími úzce souvisejícími normami. Jeho cílem je rozbor základních vztahů mezi občanem a státem a mezi státními orgány navzájem.
Last update: import (04.06.2004)
Syllabus -

Constitutional Law focuses on interpretation of the Constitution as the basic law of the state and on the origins of individual constitutional institutions.

The interest of the constitutional law as a science is focused on the creation and application of power in the state, division of government and defining the limits of the government, determining the powers of individual state bodies and the relationships among them. In addition to the issues of implementation of state power the constitutional law also deals with human rights and fundamental freedoms and the relationship between the state and its citizens in general. The constitutional law also interprets legal rules related to the Constitution such as the Act on the Constitutional Court of the Czech Republic, the Act on the Czech National Bank, but also other laws and deals with the issues of elections or citizenship. The students work with international treaties and decisions of the Constitutional Court of the Czech Republic as primary sources of law.

Last update: Votýpková Alena (04.04.2016)
Course completion requirements - Czech

 

Informace katedry ústavního práva ke klasifikovanému zápočtu:

 

 

  ÚSTAVNÍ PRÁVO I

KLASIFIKOVANÝ ZÁPOČET

 

Za letní semestr ak. r. 2016/2017 (písemná forma, termíny pro celý ročník /bez ohledu na seminární skupiny/, studenti se hlásí prostřednictvím IS).

 

Struktura testu:

- 10 testových otázek; zadání vychází z textu Ústavy nebo prováděcího zákona (s   

     alternativami odpovědí a), b), c), d) - jedna odpověď je správná), hodnocení  

     správná odpověď = 1 bod (max. 10 bodů);

- 2 otázky na výklad pojmů a právních institutů (odpověď vypracuje student), hodnocení až 2 body za vyčerpávající odpověď (0 až 2 body) (max. 4 body);

- 1 otázka procesního charakteru (tvorba nebo aplikace zákona popř. rozhodnutí ústavního orgánu na konkrétním příkladu), hodnocení až 3 body za vyčerpávající odpověď (0 až 3 body) (max. 3 body)

- 1 otázka na judikaturu Ústavního soudu (argumentace navrhovatele a účastníka řízení, stručné odůvodnění nálezu apod. – může se vztahovat pouze k institutům, jež jsou předmětem výuky v letním semestru (0 – 3 body) (max. 3 body)

 

Koše pro testové otázky:                                                                       počet otázek

A.             ústavní vývoj 1918 – 1992                                                                  1

B.              teoretická východiska Ústavy nebo základní pojmy

           (preambule, I. hlava Ústavy)                                                               1

C.           ústavní pořádek ČR a vztah k mezinárodnímu (evropskému) právu  1

D.             volby a referendum (koncepce, proces)                                               2

E.              moc zákonodárná                                                                                 1

F.               legislativní proces                                                                                1

G.             prezident republiky                                                                              1

H.             vláda, ministerstva a jiné správní úřady                                              1

I.                státní zastupitelství nebo veřejný ochránce práv                                 1

 

Zadání bude z materie přednášek, předpisů ústavního pořádku, prováděcích předpisů i

judikatury Ústavního soudu.

Pro každý termín bude vytvořena varianta A a varianta B

 

Čas na vypracování: 40 minut

 

Hodnocení (je možné dosáhnout maximálně 20 bodů):

20 - 18 bodů = výborně; 17 – 15 bodů = velmi dobře; 14 – 12 bodů = dobře; 11 a méně bodů = neprospěl(a); do IS se vkládají všechny známky (i „4“); třetí „4“ se do IS nevkládá 

 

 

Termíny (čísla místností budou stanoveny dodatečně):

Čt 25. 5. 2017 od 14 hod.

Čt   8. 6. 2017 od 14 hod.

Pá 23. 6. 2017 od 10 hod.

Čt   7. 9. 2017 od 10 hod.

Út 19. 9. 2017 od 10 hod.

 

 

Judikatura ÚS  

-          lhůta pro uplatnění suspenzivního veta prezidenta republiky (sp. zn. Pl. ÚS 33/97, č. 30/1998 Sb.)

-          tzv. velký volební nález (sp. zn. Pl. ÚS 42/2000, č. 64/2001 Sb.)

-          k pojmu „ústavní pořádek ČR“ (sp. zn. Pl. ÚS 36/01, č. 403/2002 Sb. /VII. část odůvodnění/ 

-          legislativní přílepky (sp. zn. Pl. ÚS 77/06, č. 37/2007 Sb.)

-          ústavnost Lisabonské smlouvy (sp. zn. Pl. ÚS 19/08, č. 446/2008 Sb.)

-          tzv. kauza Melčák, materiální ohnisko Ústavy (sp. zn. Pl. ÚS 27/09, č. 318/2009 Sb.)

-          legislativní proces ve stavu legislativní nouze (sp. zn. Pl. ÚS 55/10, č. 80/2011 Sb.)

-          rozhodnutí ve věci amnestie prezidenta republiky (sp. zn. Pl. ÚS 4/13)

-          pojetí poslanecké imunity ve vztahu k projevům v komoře (kauza Chaloupka) (sp. zn. I. ÚS 3018/14.

-          rozhodnutí o postupu do skrutinia ve volbách do Evropského parlamentu (sp. zn. Pl. ÚS 14/14, č. 176/2015 Sb.)

-          rozhodnutí ve vztahu k zákonu o státní službě (sp. zn. PL. ÚS 21/14; č. 199/2015 Sb.)

-          ústavnost § 22 odst. 3, zákona o státním občanství (sp. zn. Pl. ÚS 5/16; č. 393/16 Sb.) 

(řazeno podle posloupnosti v čase)

 

 

Schváleno na schůzi katedry 3. 3. 2017

 

Podíl garanta na výuce činí 40 %.

Last update: Preuss Ondřej, JUDr., Ph.D. (08.06.2020)
Learning resources - Czech

Literatura k předmětu ústavní právo
a) základní:
Václav Pavlíček a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. díl, Ústavní právo České republiky,
Leges, 1. vydání, Praha 2011
b) rozšiřující:
Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek: Ústavní systém České republiky. Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 5. vydání, Plzeň 2013.
Václav Pavlíček: O české státnosti – úvahy a polemiky, 1. Český stát a Němci, Karolinum,
Praha 2004.
Václav Pavlíček: O české státnosti – úvahy a polemiky, 2. O právech, svobodách a
demokracii, Karolinum, Praha 2002.
Komentáře Ústavy a Listiny základních práv a svobod
Václav Pavlíček, Jiří Hřebejk: Ústava a ústavní řád České republiky – Komentář, 1. díl –
Ústavní systém, Linde, 2. vydání, Praha 1998
Václav Pavlíček a kolektiv: Ústava a ústavní řád České republiky – Komentář, 2. díl – Práva a
svobody, Linde, 2. vydání, Praha 2002
Dušan Hendrych, Cyril Svoboda a kol.: Ústava České republiky. Komentář. C. H. Beck,
Praha 1997
Karel Klíma a kol.: Komentář k Ústavě a Listině, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2. vydání, Plzeň 2009
Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, Jindřiška Syllová: Ústava České republiky. Komentář,
C. H. Beck, Praha 2007
Lenka Bahýĺová, Jan Filip, Pavel Molek, Milan Podhrázký, Radovan Suchánek, Vojtěch
Šimíček, Ladislav Vyhnálek: Ústava ČR, komentář. Linde, Praha 2010
Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langášek, Ivo Pospíšil a kol.: Listina základních
práv a svobod. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2012
c) doporučená:
Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I., 1914 – 1945,
II., 1945 – 1960, III., 1960 – 1989, IV., 1989 - 1992 Karolinum, Praha 2005 - 2007.
Věra Jirásková, Radovan Suchánek: Ústavní právo v judikatuře Ústavního soudu – výběr
z nálezů a usnesení. Linde, Praha 2007

d) doplňková.
Jan Filip: Ústavní právo 1. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR., MU a
nakladatelství Doplněk, 4. vydání, Brno, 2003
Josef. Blahož, Karel Klíma, Josef Skála: Ústavní právo Evropské unie. Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2003
Jan Wintr: Principy českého ústavního práva (s dodatkem principů práva evropského a
mezinárodního), Eurolex Bohemia, Praha 2006.
Zdeněk Jičínský: Ústava České republiky v politické praxi – výběr článků a parlamentních
vystoupení z let 1996 – 2006. Linde, Praha 2007.
Jindřiška Syllová, Petr Kolář, Jan Kysela, Jiří Georgiev, Štěpán Pecháček: Parlament ČR,
Linde, 2. vydání, Praha 2008
Aleš Gerloch, Michal Tomášek: Nové jevy v právu na počátku 21.století. II. Teoretické a
ústavní impulzy rozvoje práva, Karolinum, Praha 2010
Aleš Gerloch, Jan Kysela a kol.: 20 let Ústavy České republiky - Ohlédnutí zpět a pohled
vpřed, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2013

Last update: Preuss Ondřej, JUDr., Ph.D. (30.03.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html