SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Security Law II - HP1152
Title: Právo sociálního zabezpečení II
Guaranteed by: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 115
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Mgr. Ing. Patrik Stonjek
prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
Class: pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Classification: Law > Labour Law and Social Security
Co-requisite : HP0642, HP1151
K//Is co-requisite for: HP0017
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (02.05.2016)
Právo sociálního zabezpečení je předmětem všeobecného základu, který studentům poskytuje podrobné
informace o systému sociálního zabezpečení v České republice, jakož i o mezinárodních aspektech sociálního
zabezpečení. V rámci výuky předmětu právo sociálního zabezpečení jsou studenti též informováni o právní úpravě
zaměstnanosti (primárně z hlediska zajištění pro případ ztráty zaměstnání a realizace práva na zprostředkování
zaměstnání). Při výuce je položen kromě jiného důraz na právní vztahy v jednotlivých subsystémech sociálního
zabezpečení, jakož i řízení ve věcech sociálního zabezpečení.
Literature - Czech
Last update: HAVRANKV (13.09.2018)
Obligatory:
 • Koldinská,K., Tröster P. a kol.. Právo sociálního zabezpečení. 7.. Praha: C.H.Beck. 2018.
 • Bělina, M., Pichrt.J.. Pracovní právo, 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. Beck. 2017.
Recommended:
 • Koldinská,K.. Sociální právo. Praha: C.H.Beck. 2013.
 • Koldinská,K., Tomeš,I., Křepelka,F.. Sociální právo EU. Praha: Wolters Kluwer. 2017.
 • Koldinská,K., Štefko,M., Scheu,H.Ch.. Sociální integrace cizinců. Praha: Auditorium . 2016.
Requirements to the exam - Czech
Last update: HAVRANKV (13.09.2018)


 
Právní předpisy:


Zdravotní pojištění, zdravotní služby
- zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů,
- zákon ČNR č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, v platném znění
- zákon ČNR č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění
- zákon ČNR č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění
- zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách
- zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění

Nemocenské a důchodové pojištění:
- zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
- zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění
- zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění
- zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění
- zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
- zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění

Státní sociální podpora:
- zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

Sociální pomoc a sociální služby:
- zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
- zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
- zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
- zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
- nař. vlády č.409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

 

Otázky k předmětu „Právo sociálního zabezpečení“ (od akademického roku 2017/2018)

 

Toto znění zkouškových otázek primárně váže na zahájení výuky předmětu Právo sociálního zabezpečení I. v letním semestru akademického roku 2016/2017 a bude tudíž prvně užito při zkouškách z předmětu Právo sociálního zabezpečení II. ve zkouškovém období zimního semestru akademického roku 2017/2018.  Znění otázek je dostupné i v dokumentech katedry.

 

Obecná část

1.     Předmět, cíle a systém práva sociálního zabezpečení

2.     Pojem a koncepce sociálního zabezpečení

3.     Hlavní etapy vývoje sociálního zabezpečení

4.     Základní zásady sociálního zabezpečení

5.     Sociální práva a jejich uplatňování v sociálním zabezpečení

6.     Mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního zabezpečení a jejich význam v českém SZ

7.     Činnost Rady Evropy v oblasti sociálního zabezpečení

8.     Antidiskriminační směrnice EU a jejich vliv na ochranu sociálních práv

9.     Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU

10.   Ústavněprávní aspekty ochrany sociálních práv, judikatura ÚS

11.   Pojem a druhy právních vztahů sociálního zabezpečení

12.   Subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení

13.   Obsah a objekt právních vztahů sociálního zabezpečení

14.   Právní skutečnosti v právu sociálního zabezpečení

15.   Mezinárodní smlouvy v právu sociálního zabezpečení

16.   Financování sociálního zabezpečení

17.   Pojem nemocenského pojištění a dávkový systém

18.   Pojem důchodového pojištění a dávkový systém

19.   Pojem veřejného zdravotního pojištění a jeho základní principy

20.   Pojem státní sociální podpory a dávkový systém

21.   Pojem sociální pomoci a dávkový systém

22.   Státní politika zaměstnanosti

23.   Vznik, změna a zánik nároku na dávky a služby sociálního zabezpečení

24.   Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení

25.   Obligatorní a fakultativní dávky sociálního zabezpečení

 

Zvláštní část

1.     Organizace a řízení v pojistných systémech kromě zdravotního pojištění

2.     Organizace a řízení v nepojistných systémech

3.     Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

4.     Pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5.     Starobní důchod

6.     Invalidní důchod

7.     Pozůstalostní důchody

8.     Doplňkové penzijní spoření

9.     Dávky nemocenského pojištění poskytované v nemoci

10.   Dávky nemocenského pojištění v těhotenství a mateřství

11.   Zdravotní služby

12.   Práva pacientů

13.   Práva a povinnosti pojištěnce ve veřejném zdravotním pojištění

14.   Osobní a věcný rozsah veřejného zdravotního pojištění

15.   Dávky státní sociální podpory poskytované v závislosti na výši příjmu

16.   Ostatní dávky státní sociální podpory (poskytované nezávisle na výši příjmu)

17.   Dávky pěstounské péče

18.   Rodičovský příspěvek

19.   Zprostředkování zaměstnání a dávky v nezaměstnanosti

20.   Aktivní politika zaměstnanosti

21.   Dávky poskytované osobám se zdravotním postižením

22.   Pomoc v hmotné nouzi

23.   Sociální služby

24.   Příspěvek na péči

25.   Posuzování zdravotního stavu v sociálním zabezpečení

 

 

Otázky k předmětu Právo sociálního zabezpečení k 2. části SZZ - obecná část

 

 1. Předmět, cíle a systém práva sociálního zabezpečení

 2. Prameny práva sociálního zabezpečení

 3. Vznik a vývoj moderních forem sociálního zabezpečení na území dnešní ČR

 4. Základní zásady sociálního zabezpečení

 5. Sociální práva a jejich uplatňování v sociálním zabezpečení

 6. Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU

 7. Pojem a druhy právních vztahů sociálního zabezpečení

 8. Subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení, obsah a objekt právních vztahů sociálního zabezpečení

 9. Právní skutečnosti v právu sociálního zabezpečení

 10. Mezinárodní smlouvy v právu sociálního zabezpečení

 11. Financování sociálního zabezpečení

 12. Důchodová reforma

 13. Vznik, změna a zánik nároku na dávky a služby sociálního zabezpečení

 14. Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení

 15. Obligatorní a fakultativní dávky sociálního zabezpečení

 16. Aktivní politiky zaměstnanosti

   

  Otázky k předmětu Právo sociálního zabezpečení k 2. části SZZ -  zvláštní část

   

  1. Pojem nemocenského pojištění a dávkový systém

  2. Pojem důchodového pojištění a dávkový systém

  3. Pojem veřejného zdravotního pojištění a jeho základní principy

  4. Pojem státní sociální podpory a dávkový systém

  5. Pojem a koncepce sociální pomoci

  6. Organizace a řízení v nemocenském a důchodovém pojištění

  7. Hmotné zabezpečení ve stáří

  8. Poskytování zdravotní péče a reforma zdravotnictví, zdravotní služby

  9. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  10. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  11. Zabezpečení při ztrátě živitele

  12. Zabezpečení osob se zdravotním postižením

  13. Pomoc rodinám s dětmi v právu sociálního zabezpečení

  14. Systém sociálních služeb

  15. Pomoc v hmotné nouzi

  16. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci

Syllabus -
Last update: Alena Votýpková (04.04.2016)

The Social Security Law is a two-semester common foundations subject taught in the form of lectures and seminars and concluded with an exam.

The subject introduces students into social security both from a systemic point of view and from a point of view of legal relations in social security. During the course, students will acquire a solid knowledge of the function of the system of social security in the Czech Republic. They will also familiarise themselves with legislation of the European Union in this field, as well as with international aspects of this issue.

The crux of study is legal relations in individual subsystems of social security - especially in the fields of social insurance, state social support and social care. The course is also concerned with procedural relations of social security and their peculiarities.

The lectures are supplemented by seminars whose topics are chosen in a way so that students consolidate the knowledge gained in lectures through practical discussion and solving topical cases from relevant fields of social security.

This course is followed by optional subjects taught by the department of labour law and social security law, such as social security in European countries and social insurance.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (14.04.2018)

Podíl garanta na výuce činí alespoň 30 %.

Learning resources - Czech
Last update: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. (11.02.2020)

Povinná:
1. Tröster P. a kol.. Právo sociálního zabezpečení. 6.. Praha: C. H. Beck. 2013.
2. Bělina M. a kol., Pracovní právo, 6. doplněné a podstatně přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2014

Doporučená:
1. Koldinská, K.. Sociální právo. Praha: C. H. Beck. 2013.
2. Koldinská, K., Štefko, M.. Sociální práva cizinců. Praha: C. H. Beck. 2013


Právní předpisy:


Zdravotní pojištění, zdravotní služby
- zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů,
- zákon ČNR č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, v platném znění
- zákon ČNR č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění
- zákon ČNR č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění
- zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách
- zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění

Nemocenské a důchodové pojištění:
- zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
- zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění
- zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění
- zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění
- zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
- zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění

Státní sociální podpora:
- zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

Zaměstnanost

- zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění
- zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění

Sociální pomoc a sociální služby:
- zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
- zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
- zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
- zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
- nař. vlády č.409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima


Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Tuesday01.10.2019Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče I.prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. 
Tuesday08.10.2019Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče II.prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. 
Tuesday15.10.2019Sociální pomoc, pomoc v hmotné nouzi.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Tuesday22.10.2019Sociální služby, dávky pro osoby se zdravotním postižením.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Tuesday29.10.2019Odpovědnost, organizace a řízení v právu sociálního zabezpečení.JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
Tuesday05.11.2019Postavení OSVČ v právu sociálního zabezpečení.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 
Tuesday12.11.2019Politika zaměstnanosti, služby zaměstnanosti.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Tuesday19.11.2019Dávky v nezaměstnanosti.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Tuesday26.11.2019Ústavněprávní aspekty ochrany sociálních práv vč. judikatury ÚS.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Tuesday03.12.2019Ochrana sociálních práv v právu EU.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Tuesday10.12.2019Koordinace sociálního zabezpečení v Evropské unii.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Tuesday17.12.2019Aktuální změny v právu sociálního zabezpečení.JUDr. Roman Lang, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html