SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Security Law II - HP1152
Title: Právo sociálního zabezpečení II
Guaranteed by: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 2/1, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
JUDr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
JUDr. Aneta Průšová, Ph.D.
JUDr. Jáchym Stolička
Mgr. Ing. Patrik Stonjek
prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc.
Class: pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Classification: Law > Labour Law and Social Security
Co-requisite : HP0642, HP1151
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is co-requisite for: HP0017
Is pre-requisite for: HP4226
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (02.05.2016)
Právo sociálního zabezpečení je předmětem všeobecného základu, který studentům poskytuje podrobné
informace o systému sociálního zabezpečení v České republice, jakož i o mezinárodních aspektech sociálního
zabezpečení. V rámci výuky předmětu právo sociálního zabezpečení jsou studenti též informováni o právní úpravě
zaměstnanosti (primárně z hlediska zajištění pro případ ztráty zaměstnání a realizace práva na zprostředkování
zaměstnání). Při výuce je položen kromě jiného důraz na právní vztahy v jednotlivých subsystémech sociálního
zabezpečení, jakož i řízení ve věcech sociálního zabezpečení.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladislava Havránková (02.03.2020)

 

 

Otázky k předmětu „Právo sociálního zabezpečení“ (od akademického roku 2017/2018)

 

 

 

Obecná část  

1.     Předmět, cíle a systém práva sociálního zabezpečení

 •   Definice práva sociálního zabezpečení
 •   Postavení práva sociálního zabezpečení v systému práva
 •   Cíle právní úpravy sociálního zabezpečení
 •   Systém sociálního zabezpečení – subsystémy a jejich právní úprava

2.     Pojem a koncepce sociálního zabezpečení

 •   Pojem práva sociálního zabezpečení a jeho postavení v systému práva
 •   Koncepce sociálního zabezpečení v Evropě
 •   Modely sociálního zabezpečení

3.     Hlavní etapy vývoje sociálního zabezpečení

 •   Vznik a vývoj chudinské péče a její správy
 •   Vznik a vývoj sociálního pojištění a jeho správy
 •   Sociální zabezpečení v osvícenství, za první republiky a v době po roce 1948, reforma po roce 1989

4.     Základní zásady sociálního zabezpečení

 •   Výčet základních zásad
 •   Definice základních zásad
 •   Použití základních zásad

5.     Sociální práva a jejich uplatňování v sociálním zabezpečení

 •   Úprava sociálních práv v mezinárodním právu
 •   Úprava sociálních práv v českém právu
 •   Interpretace sociálních práv

6.     Mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního zabezpečení a jejich význam v českém SZ

 •   Výčet a členění mezinárodních organizací dle oblasti působnosti a systému práva
 •   Zmapování dokumentů, jež jednotlivé organizace vydávají, a jejich obsahu
 •   Význam mezinárodních smluv pro koncepci a interpretaci sociálních práv v ČR

7.     Činnost Rady Evropy v oblasti sociálního zabezpečení

 •   Definice Rady Evropy, její role v ochraně sociálních práv
 •   Sociální práva obsažená v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, jejich interpretace
 •   Stěžejní dokumenty Rady Evropy upravující sociální práva, jejich aplikace v ČR

8.     Antidiskriminační směrnice EU a jejich vliv na ochranu sociálních práv

 •   Základ úpravy zákazu diskriminace v primárním právu EU
 •   Antidiskriminační směrnice, do jejichž věcné působnosti patří sociální práva (s důrazem na sociální zabezpečení)
 •   Interpretace antidiskriminačních směrnic – posuny v nahlížení na sociální práva, přístup k sociální ochraně

9.     Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU

 •   Koordinační pravidla
 •   Osobní a věcný rozsah koordinace, principy
 •   Další dokumenty EU vztahující se ke koordinaci SZ

10.   Ústavněprávní aspekty ochrany sociálních práv, judikatura ÚS

 •   Zakotvení sociálních práv v ústavním pořádku ČR
 •   Interpretace sociálních práv ze strany ÚS, test rozumnosti
 •   Základní judikáty ÚS v oblasti sociálních práv

11.   Pojem a druhy právních vztahů sociálního zabezpečení

 •   Vymezení právních vztahů SZ, odlišnosti oproti jiným právním vztahům
 •   Prvky právních vztahů SZ
 •   Druhy právních vztahů SZ

12.   Subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení

 •   Povinné subjekty
 •   Oprávněné subjekty
 •   Právní osobnost a procesní způsobilost v právu sociálního zabezpečení

13.   Obsah a objekt právních vztahů sociálního zabezpečení

 •   Obsah právních vztahů SZ
 •   Obsah základních a odpovědnostních právních vztahů SZ
 •   Objekt právních vztahů SZ

14.   Právní skutečnosti v právu sociálního zabezpečení

 •   Právní skutečnosti v PSZ – vymezení
 •   Sociální události – definice, dělení
 •   Ošetření sociálních událostí jednotlivými systémy SZ

15.   Mezinárodní smlouvy v právu sociálního zabezpečení

 •   Úmluvy a pakty OSN – význam a obsah
 •   Úmluvy MOP – význam a obsah
 •   Úmluvy a další dokumenty rady Evropy – význam a obsah

16.   Financování sociálního zabezpečení

 •   Zdroje financování SZ
 •   Průběžné a fondové financování
 •   Financování jednotlivých systémů SZ v ČR

17.   Pojem nemocenského pojištění a dávkový systém

 •   Nemocenské pojištění – definice, odlišnosti od jiných systémů SZ
 •   Dávky nemocenského pojištění dle sociálních událostí, na které reagují
 •   Správa nemocenského pojištění

18.   Pojem důchodového pojištění a dávkový systém

 •   Důchodové pojištění – druhy systémů (obecně)
 •   Dávkový systém v českém prvním pilíři důchodového pojištění
 •   Přímé a nepřímé důchody

19.   Pojem veřejného zdravotního pojištění a jeho základní principy

 •   Veřejné zdravotní pojištění od roku 1990, zvláštnosti systému
 •   Fungování veřejného zdravotního pojištění v ČR, vč. financování
 •   Základní principy veřejného zdravotního pojištění

20.   Pojem státní sociální podpory a dávkový systém

 •   Státní sociální podpora – definice, odlišnosti od jiných systémů SZ
 •   Dávky poskytované v závislosti na výši příjmu
 •   Dávky poskytované bez závislosti na výši příjmu

21.   Pojem sociální pomoci a dávkový systém

 •   Sociální pomoc – definice, odlišnosti od jiných systémů SZ
 •   Subsystémy sociální pomoci
 •   Nejvýznamnější změny systému po roce 2006

22.   Státní politika zaměstnanosti

 •   Státní politika zaměstnanosti – definice, odlišnosti od jiných systémů SZ
 •   Nástroje státní politiky zaměstnanosti
 •   Dávky zaměstnanosti

23.   Vznik, změna a zánik nároku na dávky a služby sociálního zabezpečení

 •   Právo na dávku či službu SZ vs. Nárok
 •   Vznik, změna a zánik nároku na dávky SZ

24.   Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení

 •   Vymezení odpovědnosti v PSZ
 •   Subjektivní a objektivní odpovědnost v PSZ
 •   Odpovědnost v jednotlivých systémech SZ

25.   Obligatorní a fakultativní dávky sociálního zabezpečení

 •   Obligatorní dávky – vymezení, použití
 •   Fakultativní dávky – vymezení, použití, postavení správního orgánu
 •   Rozhodování o obou druzích dávek

 

Zvláštní část

1.     Organizace a řízení v pojistných systémech kromě zdravotního pojištění

 •   obecné a zvláštní právní předpisy obsahující procesní normy
 •   okruh orgánů sociálního zabezpečení a jejich působnost
 •   správní řízení v pojistných systémech, opravné prostředky, soudní ochrana

2.     Organizace a řízení v nepojistných systémech

 •   obecné a zvláštní právní předpisy obsahující procesní normy
 •   správní orgány v oblasti nepojistných systémů a jejich působnost
 •   správní řízení v nepojistných systémech, opravné prostředky, soudní ochrana

3.     Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

 •   právní úprava regulující odvod pojistného
 •   poplatníci pojistného a správní orgány působící v oblasti výběru pojistného
 •   výše pojistného (vyměřovací základ, sazba, rozhodné období), odvod pojistného, sankce

4.     Pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 •   právní úprava regulující odvod pojistného
 •   poplatníci pojistného a instituce zajišťující výběr pojistného
 •   výše pojistného (vyměřovací základ, sazba, rozhodné období), odvod pojistného, sankce

5.     Starobní důchod

 •   právní úprava, instituce
 •   podmínky nároku na starobní důchod a jeho výplatu, typy starobního důchodu
 •   skutečnosti ovlivňující výši starobního důchodu, pravidla výpočtu dávky

6.     Invalidní důchod

 •   právní úprava, instituce
 •   podmínky nároku na invalidní důchod, pojem invalidity
 •   skutečnosti ovlivňující výši invalidního důchodu, pravidla výpočtu dávky

7.     Pozůstalostní důchody

 •   právní úprava, instituce
 •   podmínky nároku na vdovský (vdovecký) a sirotčí důchod, obnova nároku
 •   skutečnosti ovlivňující výši pozůstalostních důchodů, pravidla výpočtu dávek

8.     Doplňkové penzijní spoření

 •   právní úprava regulující doplňkové penzijní systémy v ČR, instituce
 •   doplňkové penzijní systémy, jejich úloha a principy jejich fungování
 •   druhy plnění ze systému doplňkového penzijního spoření, motivace k účasti

9.   Dávky nemocenského pojištění poskytované v nemoci

 •   právní úprava, instituce
 •   podmínky nároku na nemocenské, podpůrčí doba, výše dávky
 •   podmínky nároku na ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné, podpůrčí doba, výše dávek

10.   Dávky nemocenského pojištění v těhotenství a mateřství

 •   právní úprava, okruh poskytovaných dávek, instituce
 •   podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství, podpůrčí doba, výše dávky
 •   podmínky nároku na dávku otcovské poporodní péče, podpůrčí doba, výše dávky

11.   Zdravotní služby

 •   právní úprava, instituce
 •   druhy zdravotní péče a formy jejího poskytování
 •   obecně k podmínkám poskytování zdravotních služeb, poskytovatelé zdravotních služeb

12.   Práva pacientů

 •   právní úprava, instituce
 •   postavení pacienta v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, povinnosti pacienta
 •   informace o zdravotním stavu, dříve vyslovené přání, souhlas pacienta s poskytováním zdravotních služeb

13.   Práva a povinnosti pojištěnce ve veřejném zdravotním pojištění

 •   právní úprava, instituce
 •   demonstrativní výčet nejdůležitějších práv pojištěnce ve veřejném zdravotním pojištění
 •   demonstrativní výčet nejdůležitějších povinností pojištěnce ve veřejném zdravotním pojištění

14.   Osobní a věcný rozsah veřejného zdravotního pojištění

 •   právní úprava, instituce
 •   okruh pojištěných osob v systému veřejného zdravotního pojištění (podmínky účasti)
 •   zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění a podmínky jejího poskytování

15.   Dávky státní sociální podpory poskytované v závislosti na výši příjmu

 •   právní úprava, instituce
 •   podmínky nároku na přídavek na dítě a porodné, výše dávek
 •   podmínky nároku na příspěvek na bydlení, výše dávky

16.   Ostatní dávky státní sociální podpory (poskytované nezávisle na výši příjmu)

 •   právní úprava, instituce
 •   podmínky nároku na rodičovský příspěvek, výše dávky a rychlost jejího čerpání
 •   podmínky nároku na pohřebné, výše dávky

17.   Dávky pěstounské péče

 •   právní úprava, instituce
 •   dávky pěstounské péče náležející pěstounovi (podmínky nároku, výše, povaha)
 •   dávky pěstounské péče náležející dítěti v pěstounské péči (podmínky nároku, výše, povaha)

18.   Rodičovský příspěvek

 •   právní úprava, instituce
 •   podmínky nároku na rodičovský příspěvek, výše dávky a rychlost jejího čerpání
 •   vztah rodičovského příspěvku a dávek nemocenského pojištění

19.   Zprostředkování zaměstnání a dávky v nezaměstnanosti

 •   právní úprava, instituce
 •   pojem zprostředkování zaměstnání, zájemce a uchazeč o zaměstnání, evidence uchazečů
 •   podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci, výše dávek

20.   Aktivní politika zaměstnanosti

 •   právní úprava, instituce
 •   obecně ke státní politice zaměstnanosti
 •   nejdůležitější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

21.   Dávky poskytované osobám se zdravotním postižením

 •   právní úprava, instituce
 •   podmínky nároku na příspěvek na mobilitu, výše dávky
 •   podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku, výše dávky

22.   Pomoc v hmotné nouzi

 •   právní úprava, instituce
 •   pojem hmotná nouze, podmínky nároku na příspěvek na živobytí, výše dávky
 •   podmínky nároku na doplatek na bydlení a na mimořádnou okamžitou pomoc, výše dávek

23.   Sociální služby

 •   právní úprava, instituce
 •   pojem a druhy sociálních služeb, jejich financování, poskytovatelé sociálních služeb
 •   formy poskytování sociálních služeb, příklady typů zařízení sociálních služeb

24.   Příspěvek na péči

 •   právní úprava, instituce
 •   pojem závislost osoby na péči jiné fyzické osoby, stupně závislosti a proces jejího posuzování
 •   podmínky nároku na příspěvek na péči, výše dávky

25.   Posuzování zdravotního stavu v sociálním zabezpečení

 •   právní úprava
 •   práva a povinnosti ošetřujících lékařů, jejich kompetence v oblasti sociálního zabezpečení
 •   organizace lékařské posudkové služby a její kompetence v oblasti sociálního zabezpečení

 

 

 

Otázky k předmětu Právo sociálního zabezpečení k 2. části SZZ - obecná část

 

 1. Předmět, cíle a systém práva sociálního zabezpečení

 2. Prameny práva sociálního zabezpečení

 3. Vznik a vývoj moderních forem sociálního zabezpečení na území dnešní ČR

 4. Základní zásady sociálního zabezpečení

 5. Sociální práva a jejich uplatňování v sociálním zabezpečení

 6. Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU

 7. Pojem a druhy právních vztahů sociálního zabezpečení

 8. Subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení, obsah a objekt právních vztahů sociálního zabezpečení

 9. Právní skutečnosti v právu sociálního zabezpečení

 10. Mezinárodní smlouvy v právu sociálního zabezpečení

 11. Financování sociálního zabezpečení

 12. Důchodová reforma

 13. Vznik, změna a zánik nároku na dávky a služby sociálního zabezpečení

 14. Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení

 15. Obligatorní a fakultativní dávky sociálního zabezpečení

 16. Aktivní politiky zaměstnanosti

   

  Otázky k předmětu Právo sociálního zabezpečení k 2. části SZZ -  zvláštní část

   

  1. Pojem nemocenského pojištění a dávkový systém

  2. Pojem důchodového pojištění a dávkový systém

  3. Pojem veřejného zdravotního pojištění a jeho základní principy

  4. Pojem státní sociální podpory a dávkový systém

  5. Pojem a koncepce sociální pomoci

  6. Organizace a řízení v nemocenském a důchodovém pojištění

  7. Hmotné zabezpečení ve stáří

  8. Poskytování zdravotní péče a reforma zdravotnictví, zdravotní služby

  9. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  10. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  11. Zabezpečení při ztrátě živitele

  12. Zabezpečení osob se zdravotním postižením

  13. Pomoc rodinám s dětmi v právu sociálního zabezpečení

  14. Systém sociálních služeb

  15. Pomoc v hmotné nouzi

  16. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci

Syllabus -
Last update: Alena Votýpková (04.04.2016)

The Social Security Law is a two-semester common foundations subject taught in the form of lectures and seminars and concluded with an exam.

The subject introduces students into social security both from a systemic point of view and from a point of view of legal relations in social security. During the course, students will acquire a solid knowledge of the function of the system of social security in the Czech Republic. They will also familiarise themselves with legislation of the European Union in this field, as well as with international aspects of this issue.

The crux of study is legal relations in individual subsystems of social security - especially in the fields of social insurance, state social support and social care. The course is also concerned with procedural relations of social security and their peculiarities.

The lectures are supplemented by seminars whose topics are chosen in a way so that students consolidate the knowledge gained in lectures through practical discussion and solving topical cases from relevant fields of social security.

This course is followed by optional subjects taught by the department of labour law and social security law, such as social security in European countries and social insurance.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (14.04.2018)

Podíl garanta na výuce činí alespoň 30 %.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. (17.09.2023)

Koldinská, K. a kol.: Právo sociálního zabezpečení. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2022. 

Štangová,V., Lang, R. a kol.: Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady. 2. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021

Právní předpisy:


Zdravotní pojištění, zdravotní služby
- zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů,
- zákon ČNR č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, v platném znění
- zákon ČNR č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění
- zákon ČNR č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění
- zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách
- zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění

Nemocenské a důchodové pojištění:
- zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
- zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění
- zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění
- zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění
- zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
- zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění

Státní sociální podpora:
- zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

Zaměstnanost

- zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění
- zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění

Sociální pomoc a sociální služby:
- zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
- zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
- zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
- zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
- nař. vlády č.409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima


 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html