SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Security Law I - HP1151
Title: Právo sociálního zabezpečení I
Guaranteed by: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 115
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Mgr. Jitka Kubešová
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
Mgr. Lucie Matějka Řehořová
prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Class: pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Classification: Law > Labour Law and Social Security
Co-requisite : HP0701
K//Is co-requisite for: HP0017, HP1152
P//Is pre-requisite for: HP0431
Annotation - Czech
Last update: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. (11.02.2020)
Právo sociálního zabezpečení patří k povinným předmětům vyučovaným na PFUK ve 4. a 5.ročníku. Studium je dvousemestrální a jednou z podmínek je úspěšné absolvování předmětů Pracovní právo I a Pracovní právo II.
Právo sociálního zabezpečení tvoří soubor právních norem upravujících hmotné zabezpečení a služby, které stát (případně obec, kraj) zajišťuje, reguluje nebo poskytuje občanům, kteří v důsledku sociální události nemohou být výdělečně činní nebo jejich příjem nestačí na pokrytí zvýšených výdajů se sociální událostí spojených.
Účelem práva sociálního zabezpečení je poskytování sociální ochrany zahrnující všechna opatření, která mají zabraňovat vzniku nepříznivých sociálních situací nebo alespoň zmírňovat jejich dopad na občany a jejich rodiny.
Systém práva sociálního zabezpečení se člení do tří subsystémů, a to na:
• sociální pojištění (zahrnující zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění)
• sociální zaopatření (představované státní sociální podporou a dávkami v nezaměstnanosti)
• sociální pomoc (zahrnující pomoc v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a sociální služby)


Literature - Czech
Last update: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. (11.02.2020)
Obligatory:
 • Koldinská, K.; Tröster P. a kol.. Právo sociálního zabezpečení. 7.. Praha: C. H. Beck. 2018.
Recommended:
 • Koldinská, K., Tomeš, I., Křepelka, F. . Sociální právo EU. Praha: Wolters Kluwer. 2017.
 • Koldinská, K.. Sociální právo. Praha: C. H. Beck. 2013.
 • Koldinská, K., Štefko, M.. Sociální práva cizinců. Praha: C. H. Beck. 2013.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladislava Havránková (17.04.2020)

Způsob kontroly studia v letním semestru akademického roku 2019/2020 v návaznosti na pandemii COVID-19 a související restriktivní opatření orgánů veřejné moci.  

 

Primárním způsobem kontroly studia bude celokatederní zápočtový test skládaný prostřednictvím systému moodle. S ohledem okolnostem bude test v tomto semestru skládán distančně, tedy nikoli v prostorech počítačových učeben fakulty. Struktura testu i nezbytná bodová hranice zůstávají nezměněny, tzn. platí pravidla vyhlášená katedrou na počátku semestru, jak jsou uvedena v IS v kartě předmětu. Další podmínky budou doplněny garantem zápočtového testu do konce měsíce dubna 2020. 

 
Jednotliví vedoucí seminářů mohou udělit zápočet studentům účastnícím se jejich seminářů. Primárním kritériem pro přiznání zápočtu zůstává nadstandardní aktivita a příprava studenta na seminář. Další podmínky stanoví vedoucí semináře. 

Povinná:
1. Koldinská, K., Tröster P. a kol.. Právo sociálního zabezpečení. 7.. Praha: C. H. Beck. 2018.


Doporučená:
1. Koldinská, K., Scheu, H., Štefko, M. Sociální integrace cizinců, Auditorium, Praha 2016

2. Koldinská, K., Tomeš, I., Křepelka, F. Sociální právo EU, Wolters Kluwer, Praha 2017

3. Koldinská, K.. Sociální právo. Praha: C. H. Beck. 2013.Právní předpisy:


Zdravotní pojištění, zdravotní služby
- zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 
- zákon ČNR č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, v platném znění
- zákon ČNR č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění
- zákon ČNR č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění
- zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění 
- zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
Nemocenské a důchodové pojištění:
- zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
- zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění
- zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
- zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění

- zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění

- zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění

Státní sociální podpora:
- zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

Zaměstnanost

- Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti


Sociální pomoc a sociální služby:
- zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění 
- zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
- zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
- zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
- nař. vlády č.409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, v platném znění

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (11.02.2020)

Cílem výuky předmětů Právo sociálního zabezpečení I a Právo sociálního zabezpečení II je seznámení studentů s právní úpravou sociálního zabezpečení, jejím vývojem, se systémem práva sociálního zabezpečení, jeho prameny, financováním a organizací a řízením v jednotlivých subsystémech. V rámci studia budou studentům objasněny také mezinárodněprávní aspekty dané problematiky a legislativa EU včetně koordinace systémů sociálního zabezpečení.

Výuka Práva sociálního zabezpečení I a Ii probíhá formou přednášek a je doplňována semináři, jejichž témata jsou volena tak, aby si studenti upevnili   znalosti získané na přednáškách formou diskuse a řešením praktických příkladů.

 V rámci předmětu by měla být věnována pozornost zejména následujícím oblastem: 

 1. Úloha, základní zásady, vývoj a systém práva sociálního zabezpečení

     2.  Právní skutečnosti a právní vztahy v  sociálním zabezpečení 

     3.   Organizace a financování sociálního zabezpečení

      4.  Veřejné zdravotní pojištění

       5.  Práva pacientů a zdravotní služby

      6. Nemocenské pojištění – dávky v nemoci a při ošetřování

      7.  Nemocenské pojištění – dávky v mateřství a rodičovství

      8. Důchodové systémy, důchodová reforma

      9.   Starobní důchod                                                                                                                                                                                                

     10.  Invalidní důchod, důchody pozůstalých

     11. Státní sociální podpora – dávky poskytované v závislosti na výši příjmu

     12. Ostatní dávky státní sociální podpory                                                                                    

      13. Sociální pomoc,  pomoc v hmotné nouzi

      14. Sociální služby, dávky pro osoby se zdravotním postižením

      15. Aktivní politika zaměstnanosti

      16. Pasivní politika zaměstnanosti, dávky v nezaměstnanosti

      17. Postavení OSVČ v právu sociálního zabezpečení

      18. Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení

      19. Organizace a řízení v sociálním zabezpečení

      20. Ústavněprávní aspekty ochrany sociálních práv

      21. Koordinace sociálního zabezpečení v Evropské unii

      22.Sociální zabezpečení občanů států mimo EU

      23. Aktuální změny v právu sociálního zabezpečení

Aktuální seznam vyučujících:

doc. JUDr. Kristína Koldinská, Ph.D., JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.,  prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., doc. JUDr. Věra Štangová, CSc., doc. JUDr. .Martin Štefko, Ph.D.,, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, Ph.D.

 

PŘEDNÁŠKY Z PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

 

Letní semestr ak. r. 2019/2020

 (středa 14-16h v č.120)

 

 

19.2. Úloha, základní zásady, vývoj a systém práva sociálního zabezpečení (prof.Štangová)

26.2. Právní skutečnosti a právní vztahy v  sociálním zabezpečení  (doc.Hůrka)    

  4.3. Organizace a financování sociálního zabezpečení (doc.Koldinská)

11.3.Nemocenské pojištění  - dávky v nemoci a při ošetřování (doc. Vysokajová)

18.3.Nemocenské pojištění - dávky v mateřství a rodičovství (prof. Koldinská)

25.3. Důchodové systémy, důchodová reforma (prof. Koldinská)

  1.4. Starobní důchod (dr. Lang)

 8.4. Invalidní důchod, důchody pozůstalých (dr. Lang)

 15.4.Práva pacientů a zdravotní služby (dr. Tomšej)

22.4. Veřejné zdravotní pojištění (prof. Koldinská)

13.5. Státní sociální podpora – pojem a dávkový systém (prof.Štangová)

                                                                                                                                                                              

                       


SEMINÁŘE  Z  PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

 

Letní  semestr ak.r. 2019/2020

 

 

 

 1. Právo sociálního zabezpečení - jeho úloha, systém a základní zásady

 

 1. Právní skutečnosti a druhy právních vztahů sociálního zabezpečení

 

 1. Organizace a financování sociálního zabezpečení

 

 1. Veřejné zdravotní pojištění a zdravotní služby

 

 1. Nemocenské pojištění

 

 1. Důchodové pojištění

 

 

 

Pozn. Obsahové rozvržení seminářů může každý vyučující měnit dle své úvahy a potřeb konkrétní seminární skupiny.

 

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. (11.02.2020)

 

Písemný zápočtový test studenti absolvují po skončení výuky Práva sociálního zabezpečení I.

Ústní zkoušku skládají po skončení výuky Práva sociálního zabezpečení II.

 

Právo sociálního zabezpečení I.

 

Pravidla pro absolvování zápočtového testu z práva sociálního zabezpečení

 

            Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení stanoví tato pravidla pro absolvování zápočtu z předmětu Právo sociálního zabezpečení pro studenty PSZ I ve školním roce 2019/2020.

Zápočet je podmínkou k absolvování ústní zkoušky. Zápočet lze primárně splnit formou celokatederního elektronického testu na fakultním intranetu (v systému moodle)[i] v PC učebně PF UK v Praze.

Doplňkově jsou vedoucí seminářů.:

a)       v případě studentů s vynikající docházkou na seminární výuku

 a

b)       po vyhodnocení aktivní účasti studenta na seminářích či po vyhodnocení jeho přípravy na seminární výuku jako nadstandardní

oprávněni v individuálních případech udělit zápočet studentům zapsaným, resp. navštěvujícím jimi vedený seminář, bez toho, že by tito studenti absolvovali celokatederní test; v takovém případě se zápočty udělují zpravidla na posledním semináři, nejpozději však do dne ukončení seminární výuky v předmětu v příslušném semestru.

 

Pravidla celokatederního zápočtového testu:

 

Čas a místo konání:

-          celkem 8 termínů (v měsících květnu, červnu a září). Způsob přihlašování prostřednictvím internetu dle pokynů výpočetního střediska

-          přihlásit se mohou pouze studenti, kteří absolvovali letní semestr práva sociálního zabezpečení a jsou zapsaní k výuce v PSZ I

-          v počítačových učebnách fakulty (č. 017 a 408)

 

Řešitelský čas:

-          30 minut

 

Zadání:

-          rozsah bude odpovídat látce, která byla přednesena v letním semestru

-          15 testových otázek – výběr z více možných odpovědí

-          možnost použití předpisů v úplném znění (bez komentářů, výkladu a judikatury) v tištěné formě, které si studenti mohou přinést na zápočet i v multimediální formě prostřednictvím právních informačních systémů (zejména ASPI, Beck Online, CODEXIS atp.), které jim budou v době testu na PC zpřístupněny.

 

Hodnocení:

-          výsledky budou „vyvěšeny“ v informačním systému

-          jako úspěšný bude vyhodnocen řešitel testu, který získá alespoň 70 % bodů

-          klasifikace:

1 - 90-100% bodů

2 - 80-89% bodů

3 - 70-79% bodů 

 

 

 

 

 

                                                                                                          JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.        

tajemník katedry, v.r.[i] Podrobné informace o možnosti přihlášení do prostřední moodle jsou zpřístupněny v průběhu semestru v dokumentech katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. 

 

 

 

Právo sociálního zabepzečení II.

 

Obecná část

 1. Předmět, cíle a systém práva sociálního zabezpečení
 2. Pojem a koncepce sociálního zabezpečení
 3. Hlavní etapy vývoje sociálního zabezpečení
 4. Základní zásady sociálního zabezpečení
 5. Sociální práva a jejich uplatňování v sociálním zabezpečení
 6. Mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního zabezpečení
 7. Činnost Rady Evropy v oblasti sociálního zabezpečení
 8. Mezinárodní organizace práce a její význam v sociálním zabezpečení
 9. Antidiskriminační směrnice EU a jejich vliv na ochranu sociálních práv
 10. Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU
 11. Pojem a druhy právních vztahů sociálního zabezpečení
 12. Subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení
 13. Obsah a objekt právních vztahů sociálního zabezpečení
 14. Právní skutečnosti v právu sociálního zabezpečení
 15. Mezinárodní smlouvy v právu sociálního zabezpečení
 16. Financování sociálního zabezpečení
 17. Pojem nemocenského pojištění a dávkový systém
 18. Pojem důchodového pojištění a dávkový systém
 19. Pojem veřejného zdravotního pojištění a jeho základní principy
 20. Pojem státní sociální podpory a dávkový systém
 21. Pojem sociální pomoci a dávkový systém
 22. Vznik, změna a zánik nároku na dávky a služby sociálního zabezpečení
 23. Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení
 24. Obligatorní a fakultativní dávky sociálního zabezpečení
 25. Pojem sociálních služeb
 26. Aktivní politika zaměstnanosti
 27. Pasivní politika zaměstnanosti
 28. Subjekty právních vztahů zaměstnanosti

 

Zvláštní část

 1. Organizace a řízení v pojistných systémech kromě zdravotního pojištění
 2. Organizace a řízení v nepojistných systémech
 3. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 4. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 5. Starobní důchod
 6. Invalidní důchod
 7. Pozůstalostní důchody
 8. Doplňkové penzijní spoření
 9. Dávky nemocenského pojištění poskytované v nemoci
 10. Dávky nemocenského pojištění v těhotenství a mateřství
 11. Zdravotní služby
 12. Práva pacientů
 13. Práva a povinnosti pojištěnce ve veřejném zdravotním pojištění
 14. Osobní a věcný rozsah veřejného zdravotního pojištění
 15. Dávky státní sociální podpory poskytované v závislosti na výši příjmu
 16. Ostatní dávky státní sociální podpory (poskytované nezávisle na výši příjmu)
 17. Dávky pěstounské péče
 18. Rodičovský příspěvek
 19. Dávky poskytované osobám se zdravotním postižením
 20. Pomoc v hmotné nouzi
 21. Subjekty poskytující sociální služby
 22. Sociální šetření v nepojistných systémech sociálního zabezpečení
 23. Sociální služby
 24. Příspěvek na péči
 25. Posuzování zdravotního stavu v sociálním zabezpečení
 26. Podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci
 27. Zprostředkování zaměstnání
 28. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

 

Podíl garanta na výuce činí alespoň 30 %.

Learning resources - Czech
Last update: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. (11.02.2020)

Povinná:
1. Koldinská, K., Tröster P. a kol.. Právo sociálního zabezpečení. 7.. Praha: C. H. Beck. 2018.


Doporučená:
1. Koldinská, K., Scheu, H., Štefko, M. Sociální integrace cizinců, Auditorium, Praha 2016

2. Koldinská, K., Tomeš, I., Křepelka, F. Sociální právo EU, Wolters Kluwer, Praha 2017

3. Koldinská, K.. Sociální právo. Praha: C. H. Beck. 2013.Právní předpisy:


Zdravotní pojištění, zdravotní služby
- zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 
- zákon ČNR č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, v platném znění 
- zákon ČNR č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění 
- zákon ČNR č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění 
- zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění 
- zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 

Nemocenské a důchodové pojištění:
- zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
- zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění 
- zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění 
- zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění

- zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění

- zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění

Státní sociální podpora:
- zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

Zaměstnanost

- Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti


Sociální pomoc a sociální služby:
- zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění 
- zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
- zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
- zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Wednesday19.02.2020Úloha, základní zásady, vývoj a systém práva sociálního zabezpečení.prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. 
Wednesday26.02.2020Právní skutečnosti a právní vztahy v sociálním zabezpečení.doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 
Wednesday04.03.2020Organizace a financování sociálního zabezpečení.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Wednesday11.03.2020Nemocenské pojištění - dávky v nemoci a při ošetřování.doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 
Wednesday18.03.2020Nemocenské pojištění - dávky v mateřství a rodičovství.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Wednesday25.03.2020Důchodové systémy, důchodová reforma.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Wednesday01.04.2020Starobní důchod.JUDr. Roman Lang, Ph.D. 
Wednesday08.04.2020Invalidní důchod, důchody pozůstalých.JUDr. Roman Lang, Ph.D. 
Wednesday15.04.2020Práva pacientů a zdravotní služby.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Wednesday22.04.2020Veřejné zdravotní pojištění.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Wednesday13.05.2020Státní sociální podpora - pojem a dávkový systém.prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html