SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Insolvency Law - HP1121
Title: Insolvenční právo
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 112
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Tomáš Pohl
JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Class: občanské právo
Classification: Law > Civil Law
Co-requisite : HP0285
XP//In complex pre-requisite: HM1301
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (20.01.2020)
Insolvenční právo je součástí civilního procesu (realizuje se jako soudní řízení). Avšak úzce souvisí i s jinými obory. Obsahuje nejen procesní normy, ale i normy hmotněprávní. Vedle předpisů soukromého práva (obchodního, občanského, pracovního) zasahuje i do práva veřejného (zejména finančního). Je stále aktuálnější a častěji aplikované, takže jeho znalost pro právníka v praxi je nezbytná.

Nadlimitní zápisy studentů na předmět nebudou katedrou umožněny.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. (28.04.2020)

Forma kontroly studia:

Písemná zkouška - povinná účast.

Zkoušku mohou konat pouze studenti řádně přihlášení k výběrovému předmětu.

S ohledem na sitauci katedra upouští od povinnosti zápisu i ke konání zkoušky v SISu.

 

DISTANČNÍ PODOBA TEST PRO LS 2019/2020:

S ohledem na situaci způsobenou epidemiologickými omezeními nelze v řádném termínu konat zkoušku klasickým způsobem.

 

Písemný test proběhne prostřednictvím aplikace Moodle, kde bude v již oznámený čas - tedy ve středu 29. 4. 2020 od 10:00 do 11:00 otevřeno okno se zadáním testu.

Test bude spočívat ze 4 otázek s otevřenými odpověďmi.

Na konci testu bude odpověď (odpovědi) uložena a tím test ukončen.

Studenti mohou při psaní odpovědí používat texty předepsaných právních předpisů (mj. za účelem citace při odůvodnění odpovědi).

Výsledky testu budou oznámeny dle běžných pravidel.

 

AKTUALIZACE - POZOR:

Platí POUZE v případě technických komplikací s aplikací Moodle (objektivní selhání systému, výpadek proudu, kolaps serveru nebo pobobné případy typu vis maior):

Náhradní varianta - Studenti budou se zadáním pracovat v libovolném textovém editoru, mohou používat jako při běžné podobě testu texty předepsaných právních

předpisů (mj. za účelem citace při odůvodnění odpovědí). Svou odpověď studenti zašlou po skončení uvedeného časového okna v termínu OD 11:00 DO 11:15 na emailovou adresu

smolikp@prf.cuni.cz, a to ze své fakultní emailové adresy, jež je uvedena v SISu.

Písemná odpověď musí být zaslána ve formátu PDF/A (PDF) (jiné verze, jako DOC,TXT, RTF nebo jiné platformy včetně otevřených nebudou akceptovány).

 

POZOR: I v této situaci může test z INSOL konat pouze student, který je A) přihlášek k VP, B) přihlášen k testu. K případně zaslaným odpovědím, které toto nesplní, se nepřihlíží.

 

 

Požadavky pro uznání předmětu z předchozího studia:

Předmět Insolvenční právo navazuje na předmět Občanské právo procesní III, proto lze uznat studijní povinnost z tohoto předmětu jen tehdy, pokud byla vykonána po datu shodném s datem stanoveným pro předmět Občanské právo procesní III, tj. po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn platné právní úpravy insolvenčního práva.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (20.01.2020)

Mezi přednášená témata patří především:

01. Úvod. Charakteristika oboru. Důvody jeho existence. Vývoj a prameny práva. Základní pojmy.
02. Úpadek. Pojem úpadku. Způsoby jeho řešení: likvidační a sanační. Vynětí z účinnosti zákona.
03. Subjekty insolvenčního řízení: dvojí role soudu. Účastníci řízení. Insolvenční správce. Věřitelské orgány.
04. Povaha a průbeh řízení: charakteristika řízení. Subsidiarita OSŘ a hlavní odchylky. Insolvenční návrh a jeho účinky. Postup řízení. Moratorium. Rozhodnutí o úpadku. Incidneční spory.
05. Věřitelé a uplatnění nároků: druhy věřitelů. Uplatnění nároku přihláškou. Popření a zjištění nároku. Jiné způsoby uplatnění.
06. Majetková podstata: pojem a funkce. Rozsah podstaty. Nakládání s podstatou. Rozšíření podstaty. Neplatnost a neúčinnost právních jednání.
07. Konkurz a zvláštní likvidační způsoby: prohlášení konkurzu a jeho účinky. Průběh řízení. Zrušení konkurzu. Nepatrný konkurz. Úpadek finančních institucí.
08. Sanační způsoby: druhy a použití. Reorganizace. Oddlužení.

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (20.01.2020)

Podíl garanta na výuce činí 60%.

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. (03.04.2020)

Literatura povinná:

01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první. Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 9. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2018.

02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý. Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2018.

 

Doplnění - s ohledem na distanční formu výuky způsobenou epidemií koronaviru - o následující články:

03. Derka, L.: Popírání pohledávek ze směnek v insolvenčním řízení a břemeno tvrzení a důkazní v incidenčních sporech, Bulletin advokacie 5/2019, s. 55

04. Grygar, J.: Chráněné obydlí a jeho (ústavněprávní) limity, Bulletin advokacie, č. 9, 2019, s. 32

05. Myšková, H.: Rozhodování soudů o nemajetkové újmě způsobené šikanózním insolvenčním návrhem, Bulletin advokacie 5/2019, s. 42

06. Pohl, T. Odpovědnost za škodu podle insolvenčního zákona, Bulletin advokacie, č. 7-8, 2010, s. 33

07. Řeháček, O., Vrba, M.: Plnění dluhu jako zvýhodňující právní jednání, Právní rozhledy, č. 17, 2015, s. 573

08. Strnad, Z.: Desatero oddlužovací novely, Komorní listy 1/2019, s. 23

09. Trojan. L.: Přesahy insolvenčního řízení do trestního práva v judikatuře Nejvyššího soudu, Bulletin advokacie 5/2019, s. 50

10. Troup, T.: Obranné námitky odpůrce v insolvenčním odpůrčím sporu, Bulletin advokacie, č. 4, 2019, s. 45

 

 

 

Literatura doporučená:

01. SMOLÍK, P.: Oddlužení v právním řádu ČR, C.H. Beck, Praha 2016

02. ZOULÍK, F.: Vývoj insolvenčního řízení. Právní fórum č. 4/2009


 

Právní předpisy:

01.  Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění

02.  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění

03.  Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, v platném znění

04.  Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti podnikatele

05.  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění: § 62-70

06.  Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění: část VI.

07.  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění: § 222-6

08.  Vyhláška č. 301/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenčním řízení, v platném znění

09.  Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, náhradě jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů,  v platném znění

10.  Vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, v platném znění

11.  Vyhláška č. 190/2017 Sb., o platební neschopnosti podnikatele

12.  Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení

13.   Nařízení 2015/848 o insolvenčním řízení, v platném znění

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html