SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Legal professions in the judiciary - HP1111
Title in English: Právnická povolání v justici
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 111
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Class: občanské právo
Classification: Law > Civil Law
Co-requisite : HP0281
In complex pre-requisite: HM1301
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (05.02.2019)
Předmět doplňuje a prohlubuje výklady civilního práva procesního. Studenti jsou seznámeni s rolí vybraných profesí v justičním systému (v systému ochrany práv) i s detaily jejich právního postavení. Předmětem výkladu jsou mj. právní postavení i praktické otázky výkonu povolání soudce, notáře, advokáta, soudního exekutora. Vyloženo bude rovněž postavení a role mediátora. Přednášejícími jsou vedle garanta i představitelé uvedených profesí.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (05.02.2019)

Forma kontroly studia: zkouška - písemná

 

Požadavky pro uznání předmětu z předchozího studia:

Předmět Právnická povolání v justici navazuje na předmět Občanské právo procesní I, proto lze uznat studijní povinnost z tohoto předmětu jen tehdy, pokud byla vykonána po datu shodném s datem stanoveným pro předmět Občanské právo procesní I, tj. po 1. lednu 2013. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2013, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy právnických povolání.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (05.02.2019)

Hlavními tématy jsou:

01. Právní postavení soudce (mj. ústavní základ postavení soudce, nezávislost a nestrannost, odpovědnost)
02. Postavení a činnost advokacie v ČR (mj. přístup k profesi, evropský a zahraniční advokát, vztah advokát - klient, práva a povinnosti advokáta, odpovědnost advokáta)
03. Notářství a notář v právním řádu ČR (postavení a role notářů)
04. Soudní exekutoři v právním řádu ČR
05. Daňoví poradci a patentoví zástupci v ČR
06. Mediace

07. Právní pomoc v ČR

08. Státní zástupce

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, je vždy aktualizován.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (05.02.2019)

Podíl garanta na výuce činí 60%.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (05.02.2019)

Literatura povinná:

01.  MACKOVÁ, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001

02.  MACKOVÁ, A. Nezávislost soudců. 3. vyd. Praha: Ediční středisko PF UK, 1998

03.  MACKOVÁ, A. Česká advokacie a vstup České republiky do Evropské unie. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, 1-2/2004

04. SVEJKOVSKY., J., MACKOVÁ, A., VYCHOPEN., M.,  Advokátní právo, C.H.Beck, 2017

05.  BÍLEK, P., FIALA, R., JINDŘICH, M. a WAWERKA, K. Notářský řád a řízení o dědictví: komentář. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010

06.  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. a V. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Thursday28.02.2019Justiční systém ČR, ADRdoc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Thursday07.03.2019Advokaciedoc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Thursday14.03.2019Advokacie – vztah advokát-klientdoc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Thursday21.03.2019Advokacie - dr. Petr Čáp 
Thursday28.03.2019Notářství - dr. Martin Foukal 
Thursday04.04.2019Notářství - dr. Martin Foukal  
Thursday11.04.2019Státní zastupitelství - Mgr. Pavel Pukovec 
Thursday18.04.2019Děkanský den - výuka zrušena  
Thursday25.04.2019ADR - dr. Martina Doležalová 
Thursday02.05.2019Soudce - Mgr. Michal Výtisk 
Thursday09.05.2019Závěrečná přednáškadoc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html