SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Church Administrative and Property Law - HP1081
Title: Správní a majetkové právo církevní
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://spcp.prf.cuni.cz
Old code: 108
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Class: správní právo
občanské právo
právní dějiny
Classification: Law > Administrative Law, Civil Law, Legal History
Incompatibility : HPOP0000
XP//In complex pre-requisite: HM0301
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (07.01.2019)
Předmět se zabývá správou církví na úrovni jejich základních, středních i nejvyšších jednotek, správním řízením v církvích a zakládáním a řízením církevních právnických osob a jejich majetkových práv.
Absolvování tohoto předmětu je podmínkou přiznání specializačního modulu Církevní právo.
Literature - Czech
Last update: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (15.02.2020)
Obligatory:
  • TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Církevní právo. Leges. Praha. 2016. kapitola 2.3, 2.6. s. 56-60,93-95,118-201, 304-314, 378-389.
Recommended:
  • TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Konfesní právo. Leges. Praha. 2015. s. 131-178.
  • TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Slovník církevního práva. Leges. Praha. 2011.
Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (04.05.2020)

Předmět se zakončuje ústní zkouškou. Ve Studijním informačním systému a na internetových stránkách Katedry právních dějin v rubrice Dokumenty jsou zveřejněny příslušné zkouškové otázky.

Na zkoušce, zápočtu či kolokviu nebude možno používat texty právních předpisů.

V květnu a červnu 2020 zkoušky probíhají distanční formou.

Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (29.01.2018)

Předmět pojednává o správě věcí duchovních a o správě majetku. Zabývá se definováním církevního majetku, jeho smyslu a účelu, a právním zastupováním církevních právnických osob všech náboženských společenství v ČR. Zvláštní pozornost věnuje nabývání, převodům a zcizování jejich majetku, kompetenci orgánů rozhodujících a poradních, statutárním orgánům.

Zvláštní oddíl je věnován správnímu řízení při zřízení a zrušení farnosti (náboženské obce, sboru) v jednotlivých církvích a rozlišení mezi farností (sborem) územní a personální.

Společně s charakteristikou církevních úřadů a povinností jejich nositelů se zabývá také církevním matrikovým právem. Podrobně se probírá správa zbožných odkazů, církevních nadací, fiducií, obročí, záduší, kostelů.

V další části se předmět zabývá správním úkoly rad náboženských obcí (farností, sborů), správou církevních sdružení, bratrstev a základních společenství, jakož i charit a diakonií. K pojednání o správě diecézí (arcidiecézí) a jiných partikulárních církví, osobních prelatur a vojenských ordinariátů patří správní moc biskupů a ordinářů v diecézích, jejich pověření vydávat individuální správní akty, otázky spojené s interimní správou diecéze v době sedisimpendence nebo sedisvakance, a s účastí diecézní kurie na správě diecéze. Analogicky se probírá správa vyšších celků všech náboženských společenství a jejich ústředního řízení. Přednáší se také o správní úloze a postavení Apoštolského stolce a římské kurie a o pravomoci apoštolských nunciatur.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (29.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 50 %.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html