SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Church Administrative and Property Law - HP1081
Title: Správní a majetkové právo církevní
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://spcp.prf.cuni.cz
Old code: 108
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Class: správní právo
občanské právo
právní dějiny
Classification: Law > Administrative Law, Civil Law, Legal History
Is incompatible with: HV1081
In complex pre-requisite: HM0301
Annotation - Czech
Předmět se zabývá správou církví na úrovni jejich základních, středních i nejvyšších jednotek, správním řízením v církvích a zakládáním a řízením církevních právnických osob a jejich majetkových práv.
Absolvování tohoto předmětu je podmínkou přiznání specializačního modulu Církevní právo.
Last update: Tretera Jiří Rajmund, prof. JUDr. (07.01.2019)
Literature - Czech
Obligatory:
  • TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Církevní právo. Leges. Praha. 2016. kapitola 2.3, 2.6. s. 56-60,93-95,118-201, 304-314, 378-389.
Recommended:
  • TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Konfesní právo. Leges. Praha. 2015. s. 131-178.
Last update: Tretera Jiří Rajmund, prof. JUDr. (15.02.2020)
Requirements to the exam - Czech

Předmět se zakončuje ústní zkouškou. Ve Studijním informačním systému a na internetových stránkách Katedry právních dějin v rubrice Dokumenty jsou zveřejněny příslušné zkouškové otázky.

Last update: Šejdl Jan, JUDr., Ph.D. (30.12.2019)
Syllabus - Czech

Předmět pojednává o správě věcí duchovních a o správě majetku. Zabývá se definováním církevního majetku, jeho smyslu a účelu, a právním zastupováním církevních právnických osob všech náboženských společenství v ČR. Zvláštní pozornost věnuje nabývání, převodům a zcizování jejich majetku, kompetenci orgánů rozhodujících a poradních, statutárním orgánům.

Zvláštní oddíl je věnován správnímu řízení při zřízení a zrušení farnosti (náboženské obce, sboru) v jednotlivých církvích a rozlišení mezi farností (sborem) územní a personální.

Společně s charakteristikou církevních úřadů a povinností jejich nositelů se zabývá také církevním matrikovým právem. Podrobně se probírá správa zbožných odkazů, církevních nadací, fiducií, obročí, záduší, kostelů.

V další části se předmět zabývá správním úkoly rad náboženských obcí (farností, sborů), správou církevních sdružení, bratrstev a základních společenství, jakož i charit a diakonií. K pojednání o správě diecézí (arcidiecézí) a jiných partikulárních církví, osobních prelatur a vojenských ordinariátů patří správní moc biskupů a ordinářů v diecézích, jejich pověření vydávat individuální správní akty, otázky spojené s interimní správou diecéze v době sedisimpendence nebo sedisvakance, a s účastí diecézní kurie na správě diecéze. Analogicky se probírá správa vyšších celků všech náboženských společenství a jejich ústředního řízení. Přednáší se také o správní úloze a postavení Apoštolského stolce a římské kurie a o pravomoci apoštolských nunciatur.

Last update: Horák Záboj, doc. JUDr. ICLic., LL.M., Ph.D. (29.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 50 %.

Last update: Horák Záboj, doc. JUDr. ICLic., LL.M., Ph.D. (29.01.2018)
Schedule semestral
Educational week Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
127.02.201912:00 - 14:00lecturePrameny správního a majetkového práva církevního. Moc výkonná. Delegace moci. Ordináři.Vyučující: prof. JUDr. Jiří R. Tretera, Doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.
206.03.201912:00 - 14:00lectureSprávní akty. Privilegia a dispenze. 
313.03.201912:00 - 14:00lectureSpráva církve na nejvyšší úrovni I. 
420.03.201912:00 - 14:00lectureSpráva církve na nejvyšší úrovni II. 
527.03.201912:00 - 14:00lectureSpráva východních katolických církví sui iuris.  
603.04.201912:00 - 14:00lectureSpráva církve na úrovni partikulárních církví. 
710.04.201912:00 - 14:00lectureSpráva církve na úrovni farnosti.  
817.04.201912:00 - 14:00lectureSpráva řeholí. Majetkové právo.  
924.04.201912:00 - 14:00lectureSprávní řízení a správní soudnictví. Odvolání a přeložení farářů. Správa nekatolických církví. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html