SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Substantive Civil Law and Civil Procedure - Case-study Test - HP1000
Title: Občanské právo hmotné a procesní - KLP
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 CT [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Co-requisite : HP0277, HP0285
K//Is co-requisite for: HP0005, HP0018
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)
Klauzurní práce je komplexní formou kontroly studia v předmětech občanské právo hmotné (I až IV) a občanské právo procesní (I až III). Zkouška prověřuje schopnost užít poznatky získané teoretickým studiem k řešení praktických případů.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)

Požadavky a pokyny pro splnění klauzurní práce a další informace vztahující se k její organizaci

 stanovené podle čl. 18 – čl. 24 Pravidel pro organizaci studia na PF UK:

 (1) Organizace, příprava a průběh KLP se řídí čl. 18 a násl. Pravidel pro organizaci studia na PF UK, těmito Požadavky a pokyny pro splnění KLP (titulní strana KLP).

(2) Nejpozději v den konání KLP bude zveřejněno rozdělení studentů do jednotlivých místností (prostřednictvím SIS – modul nástěnka – a prostřednictvím nástěnky katedry občanského práva                u míst. č. 221).

 (3) Student se dostaví do určené místnosti k provedení prezence v přiměřené době před zahájením KLP (prezence začíná zpravidla od 12:00 – 12:10, není-li oznámeno jinak).

 (4) Student je povinen při prezenci prokázat svoji totožnost a podepsat se na prezenční listinu.

 (5) Před vstupem do místnosti, v níž se koná KLP, je student povinen vypnout jakákoliv komunikační zařízení, včetně zařízení umožňujících připojení k internetu.

 (6) KLP se skládá ze tří příkladů. Ke každému příkladu se vztahují tři otázky. Každá otázka je hodnocena maximálně dvěma body, celkem lze tedy dosáhnout nejvíce 18 bodů. Pro úspěšné vykonání klauzurní práce je nutné dosáhnout alespoň 10 bodů.

(7) Zadání spolu se vzorovým řešením katedra zveřejní nejpozději při zpřístupnění výsledků KLP prostřednictvím SIS (modul nástěnka).

 (8) Výsledky KLP budou zpřístupněny prostřednictvím SIS nejpozději do 2 týdnů ode dne jejího konání.

 (9) Katedra oznámí studentům termín, kdy mohou do KLP nahlédnout. Termín nahlížení bude stanoven tak, aby se konal nejpozději do 14 dnů od zpřístupnění výsledků. Po uplynutí termínu 14 dnů od zpřístupnění výsledků je klasifikace uzavřena.

 (9) Závazné pokyny pro vypracování (včetně předepsaných právních předpisů) jsou uvedeny na titulní straně KLP, rovněž jsou uveřejněny na internetových stránkách v dokumentech katedry.

 (10) Nedostaví-li se student na termín KLP, na který je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín KLP propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje vedoucí katedry.

 (11) Tyto požadavky jsou účinné od akademického roku 2017/2018.

 

Předpokladem pro konání KLP je splnění ústních zkoušek z daného předmětu, tj. student musí mít splněny postupové zkoušky OPH II, OPH IV i OPP III.

 

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30%.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (31.01.2018)

Literatura povinná:

01. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

02. ZUKLÍNOVÁ, M ., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

03. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015

04. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.

05. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.


06. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

07. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

08. Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů

09. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

10. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Literatura doporučená:

01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. - V. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

02. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl první: Obecná část.  5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009

        03. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. Díl třetí: Závazkové právo. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009       

        04. ZUKLÍNOVÁ, M. Věcná práva v kostce. Praha: Linde Praha, 2014

        05. PAUKNEROVÁ, M., TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Svazek IV.: Proměny soukromého práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009 (příslušné části)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html