SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
International Dispute Resolution - HP0961
Title: Mezinárodní řešení sporů
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://www.icj-cij.org
http://www.pict-pict.org/news/archvie.html
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Teacher(s): doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Classification: Law > Public International Law
Incompatibility : HPOP0000
XP//In complex pre-requisite: HM0601
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (08.02.2018)
V rámci kursu se studenti budou zabývat nejrůznějšími způsoby pokojného řešení sporů, jež mají státy a další účastníci tohoto procesu k dispozici na mezinárodní úrovni. Kurs se bude zabývat historickými, politickými a právními aspekty nejrůznějších sporů. V úvahu bude brát právní a politické otázky, které mají vliv na výběr konkrétních způsobů řešení sporu, ať už jde o jednání, soudní způsoby řešení sporů, případně o donucení. V rámci soudních způsobů řešení sporů bude důraz kladen zejména na otázky výběru fora a celou řadu procesních otázek.

Cílem kursu je, aby studenti získali přehled o požadavcích obecného mezinárodněprávního závazku řešit spory pokojnými prostředky, historickém vývoji a současném přístupu k mechanismům, jež jsou k dispozici pro pokojné řešení sporů a které jsou vyjmenovány v čl. 33 Charty OSN - vyjednávání, vyšetřování, zprostředkování, smírčí řízení, rozhodčí řízení, soudní řízení;

V rámci kursu budou analyzovány právní a politické otázky spojené se složením, fungováním a pravomocemi mezinárodních soudů a tribunálů - stálých a ad hoc, případné výhody a nevýhody jednotlivých shora zmíněných způsobů řešení sporů, jejich vzájemný vztah a faktory mající vliv na jejich efektivitu, rozebírána bude otázka prolifrace mezinárodních judiciálních orgánů a s ní spojený problém konkurující si jurisdikce.

Všichni studenti se budou muset aktivně účastnit a každý z nich povede diskusi o jednom určeném tématu.

Závěr kursu:

Na závěr kursu musí každý student předložit dvacetistránkový rozbor některého z mezinárodních sporů ve formě vědecké eseje. Každý student si vybere mezinárodní spor k rozboru sám a bude jej analyzovat podle následující struktury:

Popis sporu
Příčiny sporu
Strany sporu
Popis pokusů o řešení sporu
Zhodnocení
Aim of the course - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (08.05.2015)

Cílem kursu je, aby studenti získali přehled o požadavcích obecného mezinárodněprávního závazku řešit spory pokojnými prostředky, historickém vývoji a současném přístupu k mechanismům, jež jsou k dispozici pro pokojné řešení sporů a které jsou vyjmenovány v čl. 33 Charty OSN - vyjednávání, vyšetřování, zprostředkování, smírčí řízení, rozhodčí řízení, soudní řízení;

V rámci kursu budou analyzovány také právní a politické otázky spojené se složením, fungováním a pravomocemi mezinárodních soudů a tribunálů - stálých a ad hoc, případné výhody a nevýhody jednotlivých shora zmíněných způsobů řešení sporů, jejich vzájemný vztah a faktory mající vliv na jejich efektivitu.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (08.02.2018)

Na závěr kursu musí každý student předložit dvacetistránkový rozbor některého z mezinárodních sporů ve formě vědecké eseje a pokud možno seznámí ostatní studenty v power-pointové prezentaci se základními tezemi zpracovávaného případu. Každý student si vybere mezinárodní spor k rozboru sám a bude jej analyzovat podle následující struktury:

 

Popis sporu

Příčiny sporu

Strany sporu

Popis pokusů o řešení sporu

Zhodnocení

Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (08.02.2018)

Sylabus je poskytnut na začátku předmětu všem přihlášeným.

Pojem "mezinárodní spor" a důvody, které vedou ke vzniku sporů

Historický vývoj řešení mezinárodních sporů

Řešení sporů v období fungování tradičního mezinárodního práva

Řešení sporů v současném mezinárodním právu

Diplomatické prostředky řešení sporů - jednání, konzultace, dobré služby, mediace, konciliace

Judiciální způsoby řešení sporů

 - Mezináodní arbitráž

- Mezinárodní soudnictví

Mezinárodní soudní dvůr

Quasi-judiciální způsoby řešení sporů - GATT/WTO

Řešení sporů v oblasti Mořského práva

Investiční spory

 

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (08.02.2018)

Literatura:

 

1    Merrills, J.. International Dispute Settlement.

2    Čepelka, Č., Šturma, P.. Mezinárodní právo veřejné.

3    Seidl-Hohenveldern, I.. Mezinárodní právo veřejné.

4    Potočný, M., Ondřej, J.. Mezinárodní právo veřejné - zvláštní část.

5.   Šturma, P., Balaš, V., Mezinárodní ekonomické právo, Beck, 2013

6.   Čepelka, Č, Šturma, P., Balaš, V., Právo mezinárodních smluv, A.Čeněk 2011

 

 

Haagská úmluva o pokojném urovnávání mezinárodních sporů (1899, 1907),

 

 

Doporučená literatura:

Mackenzie, R., Romano, C., Shany, Y with Sands, P The Manual on International Courts and Tribunals, second edition, Oxford University Press, 2010

Shany, Y., The Competing Jurisdiction of International Courts and Tribunals, Oxford University Press, 2003

Amerasinghe, C.H.; Local Remedies in International Law, second edition, Cambridge University Press 2005

McLachlan, C.; Lis Pendens in International Litigation, Martinus Nijhoff Publishers, 2009

Born, G.; International Commercial Arbitration, Vol. 1-III, second edition, Walters Kluwer, 2014

Gérardine Meishan Goh; Dispute Settlement in International Space Law - A Multi-Door Courthouse for Outer Space, Martinus Nijhoff Publishers, 2007

Klein, N.; Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea, Cambridge University Press, 2004

Francisco Orrego Vicuna; International Dispute Settlement in an Evolving Global Society, Constitutionalization, Accessibility, Privatization, Cambridge University Press 2004

Simma, B., ed., The Charter of the United Nations: A Commentary, Vol. I - II, 2nd edition, Oxford University Press, 2002

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html