SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Diplomatic Law, Protocol, Etiquette - HP0871
Title: Diplomatické právo, protokol a společenská etiketa
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 87
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Milan Beránek
Teacher(s): JUDr. Milan Beránek
Class: mezinárodní právo veřejné
Classification: Law > Public International Law
Incompatibility : HPOP0000
Pre-requisite : HP0851
XP//In complex pre-requisite: HM0601
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (04.05.2015)
Povinně volitelný předmět rozšiřuje a významně prohlubuje znalosti diplomatického práva získané ve zvláštní části základního kursu mezinárodního práva veřejného. V návaznosti je v tomto rámci traktovaná materie kodifikovaných smluvních a obyčejových pravidel dále doplněna o seznámení se s diplomatickou praxí a s uplatňováním pravidel diplomatického protokolu, mezinárodní zdvořilosti a společenské etikety na vrcholné úrovni diplomatických vztahů, jakož i s jejich využitím v širokém záběru současného intenzívního, vysoce kontaktního společenského života na všech úrovních styků, od oficiálních či manažerských až po soukromé či rodinné, od politických, přes obchodní či ryze odborné, až po kulturní či sportovní, v prostředí domácím, ale i v zahraničí, a to jak z pohledu a pozice jejich pasívního účastníka, tak i aktivního organizátora.

Předmět je ve výuce provázán do jednoho celku ze tří základních částí zachycených i v jeho názvu. Odpovídají tomu i zvolené kombinované a variabilní metody výkladu. Zahrnují klasické metody- historickou a komparativní, jež si stoprocentně vyžaduje především úvodní matérie. Následuje výklad v podobě práce s normativním textem základních kodifikačních úmluv doplněný bezprostředním komentářem článků a praktickými příklady, popřípadě opět komparací. Pasáže výkladu protokolu využívají řazení do časového a logického sledu odvíjejících se událostí a procesů (organizace návštěvy, nástupní audience, ukončení diplomatické mise)... Optimálně to zde vyhovuje jak pedagogické sdělitelnosti, tak i snadnější zapamatovatelnosti a rozvoji schopnosti tvůrčím způsobem samostatně odvozovat další souvislosti,doplňovat nově získané informace k již jinak nabytým poznatkům, korigovat mylné laické představy atd. Protokol a společenská etiketa jsou při výkladu nutně založeny opět převážně na praktických příkladech a tam, kde je to možné, i na ukázkách vzorů reálných v praxi použitých předmětů a dokumentů, či obrazového materiálu.

V úvodním pojmovém a historickém bloku přednášek se vychází z vymezení pojmů diplomacie-diplomatické styky-diplomatické právo-mezinárodní právo - mezinárodní politika-zahraniční politika. Následuje historický exkurs do dějin diplomacie s důrazem na její vývoj a charakteristické rysy v jednotlivých klíčových obdobích a teritoriích a na postupný vznik a stabilizaci norem a institutů diplomatického práva - od prvopočátků až po současně platnou podobu jednoho z nejkomplexněji kodifikovaných odvětví mezinárodního práva.
Další blok je věnován některým teoretickým otázkám diplomatického práva- pramenům, pojmům výsady a imunity, teoretickým koncepcím poskytování diplomatických výsad a imunit, diplomatickému asylu, apod. V dalším se poměrně podrobně pracuje naopak s konkrétními normativními texty především Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, Úmluvy o zvláštních misích, Vídeňské úmluvy o zastoupení států v jejich stycích s mezinárodními organizacemi universální povahy, a to formou komentáře s příklady.
Blok věnovaný diplomatickému protokolu přibližuje vedle pojmových otázek , problematiku protokolárních pracovišť a jejich kompetencí, protokolárního pořadí, diplomatického sboru, typických protokolárních událostí (oslavy státních svátků, inaugurace,kondolence,státní pohřby, kladení věnců), protokolárního zabezpečení návštěv vrcholných státních představitelů, počátku, fungování a ukončení diplomatické mise, používání vlajek a vedení diplomatické korespondence.
Poslední blok výkladu má název Společenská etiketa a jeho součástí jsou kapitoly o pravidlech společenského chování, o účasti na společenském podniku a o vlastní organizaci takového podniku, o stolování a o oblékání.
Aim of the course - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (04.05.2015)

Cílem a ambicí je poskytnout zainteresovaným posluchačům právnického studia, kteří po jeho absolvování budou zastávat významná pracovní a zároveň i společensky exponovaná místa,  nadstandardní sumu znalostí a informací, sloužící jak jako základ pro jejich uplatnění přímo v oblasti mezinárodních či diplomatických vztahů, tak jako odrazový můstek pro dostatečnou vlastní orientaci v samotné logice poslání, udržování a pěstování diplomatických a konzulárních styků. V neposlední řadě pak též i jako vodítko pro pochopení významu dodržování tradic a pravidel protokolu, jakož i pro uvědomění, respektování a osvojení  si, dodržování, vyžadování a ovlivňování obsahu a limitů z nich velmi často vyplývajících či odvozených obecných, ale i specifických, aktuálních pravidel společenského chování a bezvadného veřejného vystupování.

Literature - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (04.05.2015)
Obligatory:
  • Čepelka, Č., Šturma, P.. Mezinárodní právo veřejné . C.H.Beck. 2008.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. (06.05.2019)

Aktivní účast.

 

Okruhy otázek k předmětu Diplomatické právo, protokol a společenská etiketa

 

Diplomacie, diplomatické právo, diplomatické styky, zahraniční politika, mezinárodní právo

Státní orgány pro zahraniční styky

Historický vývoj diplomacie, postupný vznik a stabilizace norem diplomatického práva (periodizace, hlavní mezníky, starověké systémy, první hmotné prameny)

Diplomacie ve starém Řecku

Diplomacie ve starém Římě

Byzantská diplomacie. Papežská diplomacie

První stálá diplomatická zastoupení

První ministerstva zahraničních věcí

Westfálský mír

Vídeňský kongres 1815 a jeho význam z hlediska diplomatického práva

Cášský kongres 1818 a jeho význam z hlediska diplomatického práva

Cesty ke kodifikaci diplomatického práva v 19. a počátkem 20. století (hlavní linie a jejich představitelé)

Kodifikace diplomatického práva v rámci OSN po 2.světové válce

Teoretické báze a principy pro poskytování diplomatických výsad a imunit

Základní prameny diplomatického práva

Diplomatická mise a její personál

Navázání diplomatických styků a zřízení zastupitelského úřadu

Konzulární úřady a jejich personál

Zřízení konzulárního úřadu

Vícenásobná akreditace titulářů

Zastupitelské úřady vedené honorárními konzulárními úředníky

Zvláštní mise

Stálé mise při mezinárodních organizacích

Delegace na mezinárodních konferencích a na zasedání mezinárodních orgánů

Povinnosti přijímajícího/hostitelského státu podle aplikovatelných norem diplomatického práva

Fungování diplomatické mise

Funkce konzulárního úřadu

Výsady a imunity diplomatických misí

Výsady a imunity diplomatických zástupců

Výsady a imunita konzulárních úřadů

Výsady a imunity konzulárních úředníků

Realizace práva zastupitelského úřadu na svobodné spojení

Diplomatický asyl

Řešení situace při zrušení či přerušení diplomatických styků a za ozbrojeného konfliktu

Zvláštní ochrana a opatření k posílení bezpečnosti a ochrany diplomatických misí, konzulárních úřadů, misí a zástupců

Pojmy protokol, diplomatický protokol, ceremoniál

Protokolární pracoviště v ČR

Protokolární pořadí v ČR

Diplomatické funkce, hodnosti a pořadí diplomatických zástupců; diplomatický sbor a jeho postavení

Vyslání vedoucího ZÚ, příjezd do země akreditace a nástupní audience

Ukončení diplomatické mise a odjezd ze země akreditace

Vrcholné návštěvy v ČR, rozdělení, organizace, příprava a zabezpečení programu, složení delegace

Ceremoniál státních návštěv, organizační a programové elementy, dary

Vrcholné návštěvy do zahraničí, příprava a zabezpečení, doprovod

Používání státních vlajek

Oslavy státních svátků (v ČR, cizích států v ČR, ČR v zahraničí)

Inaugurace, novoroční setkání, státní pohřby, státní smutek, kondolence

Diplomatická korespondence

Společenské podniky – druhy, jejich charakteristika a využití

Organizace společenských podniků

Pozvání, pozvánky a reakce na ně

Účast na společenském podniku a příprava na něj

Pravidla oblékání do společnosti při slavnostních příležitostech

Vizitky a jejich používání

Základní pravidla společenské přednosti a jejich aplikace v typických situacích

Pozdrav a představování, oslovení a používání titulů

Zasedací pořádek u stolu

Společenské chování u stolu

Stolování – příprava tabule, prostírání, výběr a rozsazení hostí, příprava menu, výzdoba, obsluha, časový harmonogram a návazná organizace (šatna, doprava, parkování…)

Průběh a technika konzumace jednotlivých chodů jídel a nápojů při stolování

Obecná pravidla oblékání do společnosti při různých příležitostech a jejich akceptovatelné modifikace, adekvátní použití barev, sladěnost, vkus, módní vlivy, dress code , místní zvyky, klima, specifická společenská příležitost…

Chování ve standardních i nestandardních společenských situacích

Příprava a organizace služebního jednání delegací

Telefonování a využívání digitálních společenských sítí

Etiketa osobnosti – tělesná kultura, hygiena duševní a fyzická

Syllabus -
Last update: Alena Votýpková (04.04.2016)

The introductory block of lectures provides definitions of relevant concepts: diplomacy - diplomatic relations - diplomatic law - international law - international policy - foreign policy. Further, a historical background of diplomacy is outlined, highlighting the key stages and key regions, as well as the progressive emergence and stabilisation of the rules and doctrines of diplomatic law - a branch of international law with the most comprehensive codification. 

The following block deals with certain specific theoretical issues of diplomatic law - the sources of diplomatic law, the privileges and immunities, the theories surrounding the granting of privileges and immunities, diplomatic asylum, etc. The following block will allow students to study in detail (with commentaries and examples) specific normative documents, primarily the Vienna Convention on Diplomatic Relations, the Vienna Convention on Consular Relations, the Convention on Special Missions, and the Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character.

 

The diplomatic protocol block focuses on protocolar workplaces and their competences, protocolar order, diplomatic corps, typical protocolar events (celebrations of national holidays, inaugurations, condolences, state funerals, laying of wreaths, protocolar arrangements during state visits, the diplomatic mission (commencement, functioning, end), use of flags and diplomatic correspondence.

 

The social etiquette block deals with the code of behaviour, attending/organising social events, dining and dress codes.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html