SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Public International Law II - HP0852
Title: Mezinárodní právo veřejné II
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 85
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
JUDr. Milan Beránek
prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
JUDr. Mgr. Pavel Caban, Ph.D.
JUDr. Martin Faix, Ph.D.
JUDr. Eliška Flídrová, Ph.D.
prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Mgr. Bc. Markéta Pitra Křižáková
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
JUDr. Kristýna Urbanová, LL.M., Ph.D.
Class: mezinárodní právo veřejné
Classification: Law > Public International Law
Co-requisite : HP0851
Is co-requisite for: HP0761, HP0015, HP0261
Is pre-requisite for: HP0051, HP1742, HP1481, HV0934, HP0771, HP0951, HP2092, HV1610, HV2016, HV2026, HV2027, HV0933, HP1611, HV3044, HP3725, HP3717
Annotation - Czech
Kurs mezinárodního práva veřejného je dvousemestrální. Mezinárodní právo v současnosti prostupuje nejen všechny obory práva, ale jeho znalost je velmi důležitá pro porozumění globalizovanému světu, pro porozumění dění kolem nás. Proto je při výuce mezinárodního práva, ať již v přednáškách, anebo v seminářích, kladen důraz na současné dění, na rozbor mezinárodněprávně relevantních situací.
V prvním semestru výuky se studenti seznámí se základními pojmy. Větší pozornost je kromě jiného věnována definici mezinárodního práva veřejného, subjektům, pramenům (probírány jsou zejména mezinárodní smlouvy a mezinárodní obyčeje), druhům pravidel mezinárodního práva či kodifikaci mezinárodního práva. Pozornost je věnována i problematice vztahu mezinárodního práva veřejného k právu vnitrostátnímu, tj. otázce recepce mezinárodního práva do práva vnitrostátního. Posluchači jsou rovněž seznámeni s úpravou odpovědnosti a řešení sporů v mezinárodním právu, další témata jsou zaměřena kupříkladu na postavení státu. Studenti jsou rovněž seznámeni s rostoucí úlohou mezinárodního práva při úpravě postavení obyvatelstva a jednotlivců, zejména s významem mezinárodněprávní ochrany lidských práv, a to v univerzálním i evropském měřítku (zde zejména úprava v rámci Rady Evropy).
Ve druhém semestru navazuje výuka na teoretické ukotvení mezinárodního práva v prvním semestru a pozornost je věnována otázkám zvláštním, zejména režimu státního území, kosmu, moře, právu mezinárodních organizací, zejm. OSN, humanitárnímu právu či právo mezinárodní bezpečnosti.
Jednotlivá související nebo na sebe navazující témata jsou pro účely výuky soustředěna do bloků.
Po absolvování obou semestrů je student podrobně seznámen s problematikou mezinárodního práva, dokáže chápat vnitrostátní právo České republiky v širším kontextu a interpretovat dění kolem sebe.
Materie probíraná na přednáškách a seminářích je také rozebírána v řadě volitelných předmětů.
Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (30.04.2015)
Literature - Czech
Obligatory:
 • Čestmír Čepelka, Pavel Šturma. Mezinárodní právo veřejné. 2. C.H.Beck, Praha. 2008. 978-80-7179-728-9.
 • Potočný, Ondřej. . Mezinárodní právo veřejné, zvláštní část. 6. vydání. C.H.Beck, Praha. 2011.
 • Pavel Šturma a kol.. CASEBOOK. Výběr z případů z mezinárodního práva veřejného. 3.doplněné. UK v Praze Právnická fakulta, ediční středisko. 2015. 978-80-87975-33-6.
Recommended:
 • Odpověď mezinárodního práva na hrozby mezinárodní bezpečnosti, AUC Iuridica 3/2005. Praha. 2005.
 • Balaš, Šturma. Mezinárodní ekonomické právo. C.H.Beck. Praha. 2013. 978-80-7179-069-3.
 • Šturma, Čepelka, Balaš. Právo mezinárodních smluv. Aleš Čeněk. Plzeň. 2011. 978-80-7380-341-4.
 • Malenovský. Mezinárodní právo veřejné, obecná část. 4. vydání. Doplněk. Brno. 2004.
 • Potočný, Ondřej. Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodních organizací. 2. vydání. Karolinum. Praha. 1998.
 • Šturma. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3. vydání. C.H.Beck. Praha. 2010. 978-80-7400-318-9.
 • Seidl-Hohenveldern. Mezinárodní právo veřejné. CODEX. Praha. 1999. (2.vyd., ASPI Publishing 2001).
 • Šturma. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Karolinum. Praha. 2001.
Optional:
 • Mezinárodní právo na přelomu tisíciletí. AUC Iuridica 3-4. 1998.
 • Geistlinger, Konjecis (eds.). Public International Law at Central European Universities, Casebook. Karolinum. Praha. 2001.
Last update: Šturma Pavel, prof. JUDr., DrSc. (16.01.2017)
Teaching methods - Czech

Předmět je vyučován prostřednictvím týdenních přednášek, na něž navazují semináře. Seminární výuka slouží k procvičení znalostí získaných na přednáškách. 

Last update: Lipovský Milan, JUDr., Ph.D. (04.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

Předmět Mezinárodní právo veřejné II je zakončen ústní zkouškou.

 

Seznam otázek ke zkoušce z MPV

1.     Pojem mezinárodního práva a jeho zvláštnosti ve srovnání s vnitrostátním právem 

2.     Historie mezinárodního práva a jeho nauky

3.     Vztah mezinárodního práva a vnitrostátního práva (teoretické koncepce a praktické řešení v ústavách států)

4.     Vztah mezinárodního práva a vnitrostátního práva (řešení ve vnitrostátním právu ČR, Ústava ČR)

5.     Subjekty mezinárodního práva (posudek MSD Náhrada škod utrpěných ve službách OSN z roku 1949)

6.     Svrchovaný stát a jeho kompetence - uznání, třídění států

7.     Vznik a zánik státu, sukcese

8.     Prameny mezinárodního práva (rozsudek MSD Diplomatický azyl z roku 1950 a rozsudek MSD Kontinentální šelf z roku 1969)

9.     Pojem mezinárodní smlouvy, uzavírání mezinárodních smluv (Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969)  

10.  Náležitosti vzniku platné mezinárodní smlouvy (Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969)  

11.  Neplatnost, suspendování a ukončení platnosti mezinárodních smluv (rozsudek MSD Gabčíkovo-Nagymaros z roku 1997)

12.  Výhrady k mezinárodním smlouvám a výklad mezinárodních smluv (Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969)  

13.  Druhy pravidel mezinárodního práva (kogentní, dispozitivní, aj.)

14.  Mezinárodní odpovědnost států (rozsudek MSD Diplomatický a konzulární personál USA v Teheránu z roku 1980, rozsudek MSD Genocida v Bosně a Hercegovině z roku 2007)

15.  Obsah, formy a stupně odpovědnosti (rozsudek SDMS Chorzówská továrna z roku 1928)

16.  Okolnosti vylučující protiprávnost (Návrh článků o odpovědnosti státu za mezinárodní protiprávní jednání z roku 2001)

17.  Odpovědnost státu za činnost nezakázanou mezinárodním právem (arbitráž Trail Smelter z roku 1941)  

18.  Retorze a represálie (arbitráž Naulilaa z roku 1928)

19.  Sebeobrana (případ Caroline z roku 1841, rozsudek MSD Některé vojenské a polovojenské činnosti v Nikaragui a proti ní z roku 1986)

20.  Kolektivní donucovací opatření, zejm. akce Rady bezpečnosti (kapitola VII Charty OSN)

21.  Prostředky mírového urovnání mezinárodních sporů

22.  Mezinárodní judiciální mechanismy řešení sporů

23.  Mezinárodní soudní dvůr OSN v Haagu

24.  Zásady přátelských vztahů a spolupráce mezi státy (rezoluce VS OSN 2625 z roku 1970)  

25.  Mezinárodněprávní postavení obyvatelstva

26.  Mezinárodněprávní úprava občanství fyzických osob (rozsudek MSD Nottebohm z roku 1955)

27.  Mezinárodněprávní úprava státní příslušnosti právnických osob (rozsudek MSD Barcelona Traction z roku 1970)

28.  Diplomatická ochrana (Návrh článků o diplomatické ochraně z roku 2006)

29.  Univerzální systém mezinárodněprávní ochrany lidských práv

30.  Evropský systém ochrany lidských práv (rozsudky ESLP Soering z roku 1989 a D. H. v. ČR z roku 2008)

31.  Ochrana menšin, azyl a uprchlictví

32.  Právní režim státního území, nabývání a ztráta státního území, státní hranice, pohraniční režimy (arbitráž Las Palmas z roku 1928)

33.  Mořské právo (rozsudek MSD Korfský průliv z roku 1949)

34.  Právní režim kosmického prostoru a nebeských těles

35.  Právní režim Arktidy a Antarktidy

36.  Mezinárodněprávní ochrana životního prostředí

37.  Základní zásady práva ozbrojených konfliktů, pojem mezinárodního a vnitřního ozbrojeného konfliktu (rozsudek ICTY Tadić z roku 1995)

38.  Ochrana obětí války (ženevské právo)

39.  Zakázané prostředky a způsoby vedení války (haagské právo)

40.  Stíhání a trestání zločinů podle mezinárodního práva

41.  Mezinárodní trestní tribunály ad hoc (rozsudek ICTY Tadić z roku 1995, rozsudek ICTR Akayesu z roku 1998)

42.  Mezinárodní trestní soud (Římský statut MTS)

43.  Vnitrostátní orgány pro mezinárodní styky (rozsudek SDMS Východní Grónsko z roku 1933)

44.  Zahraniční orgány pro mezinárodní styky (rozsudek MSD Diplomatický a konzulární personál USA v Teheránu z roku 1980 a rozsudek MSD LaGrand z roku 2001)

45.  Mezinárodní konference - pojem, funkce, procedura, způsob usnášení

46.  Mezinárodní organizace - pojem, druhy, způsob usnášení

47.  OSN - cíle, zásady, orgány, členství, hlavní orgány (Charta OSN)

48.  Evropské mezinárodní organizace - Rada Evropy, NATO, OBSE, Evropská unie

49.  Mezinárodní ekonomické a finanční organizace - WTO a Brettonwoodský systém

50.  Ochrana mezinárodních investic

Při zkoušce z mezinárodního práva veřejného se vyžaduje znalost dokumentů mezinárodního práva, zejména Charty OSN (Potočný, Ondřej, Obecné mezinárodní právo v dokumentech, C.H.Beck, 2000 nebo Informační ústředí OSN), Vídeňské úmluvy o smluvním právu z roku 1969 (Potočný, Ondřej, Obecné veřejné právo v dokumentech, C.H.Beck, 2000 nebo č. 15/1988 Sb) a dalších dokumentů zvláště smluvních, které se vztahují k otázkám, jež jsou předmětem výuky a zkoušky.

 

Dále upozorňujeme studenty, kteří se připravují na zkoušku z mezinárodního práva veřejného, na nutnost sledovat aktuální vývoj v souvislosti s mezinárodním právem. Proto doporučujeme pravidelnou docházku na přednášky a semináře z mezinárodního práva a pravidelné sledování sdělovacích prostředků.

Last update: Lipovský Milan, JUDr., Ph.D. (31.12.2019)
Syllabus -

The course of public international law is taught in two semesters. Public international law currently pervades virtually every branch of law, and its knowledge is essential to understand the globalized world. Therefore, the lectures and seminars in public international law explore current affairs and analyse the situations relevant to international law.

The first semester of the course will familiarise the students with fundamental concepts. Considerable attention is devoted to the definition of public international law, the relevant stakeholders, sources (especially international treaties and international custom), and types of legal rules or codification. Furthermore, the links between public international law and national law will be investigated, as well as the incorporation of international law into national law. Students will learn about the legal provisions governing liability, methods of dispute settlement under international law, and other topics such as the role of the state. The course will further explore the increasing impact of international law on the position of citizens and individuals, especially in connection with international human rights protection on the global and European scale (e.g. the role of the Council of Europe).

The second semester builds on the theoretical knowledge acquired, further exploring specific issues, such as the state territory, the universe, the sea, and law of international organizations, especially the UN, humanitarian law or the law of international security.

Individual topics are grouped into blocs. The two semesters should enable the students to acquire in-depth knowledge of international law, to place the Czech national law in a broader context and to adequately interpret global issues. 

A wide variety of optional subjects provide a follow-up to the topics discussed during the lectures and seminars.

Last update: Votýpková Alena (04.04.2016)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 35 %.

Last update: Tymofeyeva Alla, JUDr. Mgr., Ph.D. (29.03.2018)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Wednesday20.02.2019Odpovědnost státuprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Wednesday27.02.2019Donuceníprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Wednesday06.03.2019Řešení sporů, MSDprof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 
Wednesday13.03.2019Státní orgány pro mezinárodní stykyJUDr. Milan Beránek 
Wednesday20.03.2019Území státuprof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 
Wednesday27.03.2019Mezinárodní prostoryprof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc. 
Wednesday03.04.2019Právo mezinárodní bezpečnosti a základní zásady válečného práva a neutrality za ozbrojeného konfliktuprof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 
Wednesday10.04.2019Právo ozbrojeného konfliktu a mezinárodní humanitární právoprof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. 
Wednesday17.04.2019Mezinárodní právo trestníprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Wednesday24.04.2019Mezinárodní ekonomické právo, mezinárodní ekonomické organizaceprof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 
Wednesday15.05.2019Právo mezinárodních konferencí a organizacíJUDr. Martin Faix, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html