SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Public International Law I - HP0851
Title: Mezinárodní právo veřejné I
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 85
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Teacher(s): doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Mgr. Bc. Markéta Křižáková
Mgr. Nikola Kurková Klímová, LL.M.
JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
Class: mezinárodní právo veřejné
Classification: Law > Public International Law
Co-requisite : HP1171
Incompatibility : HPOP0000
K//Is co-requisite for: HP1323, HP0852, HP0015
P//Is pre-requisite for: HV2026, HP0871, HV2027, HP2092, HV3044, HP3725, HV1610, HV2016, HP3717
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (15.09.2016)
Kurs mezinárodního práva veřejného je dvousemestrální. Mezinárodní právo v současnosti prostupuje nejen všechny obory práva, ale jeho znalost je velmi důležitá pro porozumění globalizovanému světu, pro porozumění dění kolem nás. Proto je při výuce mezinárodního práva, ať již v přednáškách, anebo v seminářích, kladen důraz na současné dění, na rozbor mezinárodněprávně relevantních situací.
V prvním semestru výuky se studenti seznámí se základními pojmy. Větší pozornost je kromě jiného věnována definici mezinárodního práva veřejného, subjektům, pramenům (probírány jsou zejména mezinárodní smlouvy a mezinárodní obyčeje), druhům pravidel mezinárodního práva či kodifikaci mezinárodního práva. Pozornost je věnována i problematice vztahu mezinárodního práva veřejného k právu vnitrostátnímu, tj. otázce recepce mezinárodního práva do práva vnitrostátního. Posluchači jsou rovněž seznámeni s úpravou odpovědnosti a řešení sporů v mezinárodním právu, další témata jsou zaměřena kupříkladu na postavení státu. Studenti jsou rovněž seznámeni s rostoucí úlohou mezinárodního práva při úpravě postavení obyvatelstva a jednotlivců, zejména s významem mezinárodněprávní ochrany lidských práv, a to v univerzálním i evropském měřítku (zde zejména úprava v rámci Rady Evropy).
Ve druhém semestru navazuje výuka na teoretické ukotvení mezinárodního práva v prvním semestru a pozornost je věnována otázkám zvláštním, zejména režimu státního území, kosmu, moře, právu mezinárodních organizací, zejm. OSN, humanitárnímu právu či právo mezinárodní bezpečnosti.
Jednotlivá související nebo na sebe navazující témata jsou pro účely výuky soustředěna do bloků.
Po absolvování obou semestrů je student podrobně seznámen s problematikou mezinárodního práva, dokáže chápat vnitrostátní právo České republiky v širším kontextu a interpretovat dění kolem sebe.
Materie probíraná na přednáškách a seminářích je také rozebírána v řadě volitelných předmětů.
Aim of the course - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (15.09.2016)

Cílem výuky je seznámit posluchače se všemi základními instituty a odvětvími mezinárodního práva veřejného.

Literature - Czech
Last update: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (09.10.2019)
Obligatory:
 • Čepelka, Šturma. Mezinárodní právo veřejné, 2. vyd.. C.H.Beck. Praha. 2018. 978-80-7400-721-7.
 • Potočný, Ondřej. Mezinárodní právo veřejné, zvláštní část. 6.vydání . C. H. Beck, Praha. 2011.
 • Kol. . CASEBOOK - Vybrané případy ke studiu mezinárodního práva. 3. doplněné vydání. PFUK. Praha. 2015.
Recommended:
 • Šturma, Balaš. Mezinárodní ekonomické právo, 2. vyd.. C.H.Beck. Praha. 2013. 978-80-7179-069-3.
 • Čepelka, Šturma, Balaš. Právo mezinárodních smluv. Aleš Čeněk. Praha. 2011. 978-80-7380-341-4.
 • Šturma. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanizmy v oblasti lidských práv, 3.vydání. C.H. Beck. Praha. 2010. 978-80-7400-318-9.
 • Potočný, Ondřej. Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodních organizací. 2.vydání, Karolinum. Praha. 1998.
 • Malenovský. Mezinárodní právo veřejné, obecná část. 4.vydání, Doplněk. Brno. 2004.
 • Šturma a kol. . Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů . PF UK. Praha. 2009.
 • Odpověď mezinárodního práva na hrozby mezinárodní bezpečnosti. AUC Iuridica 3/2005. Praha. 2005.
 • Šturma. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Karolinum. Praha. 2001.
 • Hýbnerová. Evropská ochrana lidských práv, základní dokumenty. Karolinum. Praha. 1992.
Optional:
 • Mezinárodní právo na přelomu tisíciletí. AUC Iuridica. 3-4. 1998.
 • Geistlinger, Konjecic (eds.). Public international law at Central European Universities, Casebook. Karolinum. Praha. 2001.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (15.09.2016)

Předmět je vyučován prostřednictvím týdenních přednášek, na něž navazují semináře. Seminární výuka slouží k procvičení znalostí získaných na přednáškách. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (15.09.2016)

Předmět Mezinárodní právo veřejné I je zakončen zápočtem. 

 

Podmínky pro získání zápočtu z MPV

    o   účast na nejméně 70 % seminářů,

    o   účast musí být aktivní, možná je i prezentace seminární práce, anebo
případu (záleží na vedoucím semináře),

    o   splnění dalších úkolů určených vedoucím semináře.

Zápočet uděluje vyučující daného semináře. 

Pokud student/ka nezíská zápočet v příslušném semináři, může se účastnit celokatederního testu, na jehož termín bude možno se zapsat na konci semestru přes IS. Termíny jsou vždy dva ve zkouškovém období zimního semestru a jeden v semestru letním.

 

Syllabus -
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (15.09.2016)

The course of public international law is taught in two semesters. Public international law currently pervades virtually every branch of law, and its knowledge is essential to understand the globalized world. Therefore, the lectures and seminars in public international law explore current affairs and analyse the situations relevant to international law.

The first semester of the course will familiarise the students with fundamental concepts. Considerable attention is devoted to the definition of public international law, the relevant stakeholders, sources (especially international treaties and international custom), and types of legal rules or codification. Furthermore, the links between public international law and national law will be investigated, as well as the incorporation of international law into national law. Students will learn about the legal provisions governing liability, methods of dispute settlement under international law, and other topics such as the role of the state. The course will further explore the increasing impact of international law on the position of citizens and individuals, especially in connection with international human rights protection on the global and European scale (e.g. the role of the Council of Europe).

The second semester builds on the theoretical knowledge acquired, further exploring specific issues, such as the state territory, the universe, the sea, and law of international organizations, especially the UN, humanitarian law or the law of international security.

Individual topics are grouped into blocs. The two semesters should enable the students to acquire in-depth knowledge of international law, to place the Czech national law in a broader context and to adequately interpret global issues. 

A wide variety of optional subjects provide a follow-up to the topics discussed during the lectures and seminars.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 60 %.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html