SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Codification and Development of International Law - HP0821
Title: Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 82
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Teacher(s): doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
JUDr. Mgr. Pavel Caban, Ph.D.
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Class: mezinárodní právo veřejné
Classification: Law > Public International Law
Pre-requisite : HP0851
XP//In complex pre-requisite: HM0601
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (21.04.2015)
Pro současné mezinárodní právo je charakteristická kodifikace obecně platných obyčejových pravidel. Výběrový předmět má přiblížit proces kodifikace v obecnosti, dále práci Komise OSN pro mezinárodní právo, ale také poskytnout hlubší znalosti dvou nejvýznamnějších kodifikovaných oblastí mezinárodního práva (právo mezinárodních smluv a odpovědnost států).
Literature - Czech
Last update: Blanka Smutná (12.02.2019)
Obligatory:
  • Č. Čepelka, P. Šturma, V. Bílková. Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva. PF UK Praha. 2008.
Recommended:
  • Č. Čepelka, D. Jílek, P. Šturma. Mezinárodní odpovědnost. Masarykova univerzita, Brno. 2003.
  • P. Šturma, Č. Čepelka, V. Balaš. Právo mezinárodních smluv. 1.. Plzeň, A. Čeněk. 2011. 978-80-7380-341-4.
  • P. Šturma a kol.. Vybrané problémy sjednávání a provádění mezinárodních smluv. 1.. Praha. 2011. I.. 8-36. 978-80-87146-40-8.
  • P. Šturma a kol.. Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů. 1.. Praha. 2009. 978-80-87146-19-4.
  • P. Šturma. Mezinárodní právo a státní území (- Územní změny a sukcese států v mezinárodním právu). Praha PF UK. 2015. 978-80-87975-42-8.
  • zprávy Komise OSN pro mezinárodní právo.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. (15.04.2020)


Předmět je zakončen ústní zkouškou (viz otázky). Alternativně si studenti mohou zvolit zakončení předmětu ve formě zpracování seminární práce a její ústní obhajoby.  

 

Otázky ke zkoušce z Kodifikace mezinárodního práva

1. Pojem kodifikace a progresivní rozvoj mezinárodního práva (Charta OSN, Statut KMP)

2. Vzájemná vazba rozvoje mezinárodního práva na jeho kodifikaci (smouva, obyčej, příklady)

3. Historie kodifikace mezinárodního práva (Společnost národů, OSN)

4. Komise pro mezinárodní právo (složení, metody práce, výsledky její počáteční kodifikační činnosti)

5. Některé kodifikační neúspěchy Komise MP (příklady, proč neúspěch)

6. Recentní kodifikační činnost a program Komise MP pro následné období (období 2012-2016, program od r. 2017)

7. Jiné kodifikační orgány a instituce (formy kodifikce, příklady institucí)

8. Kodifikace mezinárodního humanitárního práva (orgány a příklady výsledků)

9. Problematika fragmentace mezinárodního práva (pojem, příčiny, možná řešení, systémová integrace)

10. Problematika  kodifikace diplomatické ochrany (pojem, vývoj, kodifikační návrh) 

11. Rozsah působnosti Vídeňské úmluvy o smluvním právu (ratione personae, ratione materiae, ratione temporis)

12. Kterých smluv a situací se Vídeňská úmluva (1969) netýká? (mezery ponechané v r. 1969, pozdější vývoj)

13. Mírová smlouva (pojmové aspekty, souvislost s jus cogens)

14. Výklad mezinárodních smluv (subjekty a metody výkladu)

15. Důvody neplatnosti mezinárodních smluv (pojem, typy, účinky)

16. Skončení smlouvy podle obecného MP (clausula rebus sic stantibus, jus cogens)

17. Skončení smlouvy v důsledku jejího podstatného porušení (pojem, účinky, řízení)

18. Výhrady ke smlouvám (pojem, přípustnost, účinky)

19. Vznik odpovědnosti států (pojem mezinárodně protiprávního chování, prvky)

20. Obsah mezinárodní odpovědnosti (obsah, formy a stupně)  

21. Povinnost upustit od protiprávního jednání (tradiční a současné mezinárodní právo, trvající a jednorázové porušení)

22. Reparační povinnost (tradiční MP, současné formy, příklady)

23. Aktivní legitimace k uplatňování odpovědnostních nároků (poškozené a jiné státy)

24. Pojem sebeobrany (pojem a druhy seboebrany, Charta OSN, judikatura MSD)

25. Koncept tzv. humanitární intervence (tradiční a současné projevy, související koncepty)

26. Pojem donucovacích opatření (tradiční MP, současné MP, druhy opatření)

27. Náležitosti legálně uplatněných protiopatření (funkční, časová a obsahová omezení)

28. Okolnosti vylučující protiprávnost (pojem, rozlišení několika typů, vyšší moc a náhodná událost)

29. Krajní nouze a tíseň (obsahové znaky, srovnání)

30. Mezinárodní odpovědnost za škodlivé následky vyplývající z činností nezakázaných mezinárodním právem (pojem, vztah k odpovědnosti států, prameny, příklady)

 

Zkouška v LS 2020:

Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva

Seminární práce zaslané na mail sturma@prf.cuni.cz 

Syllabus -
Last update: import (04.06.2004)

The law of international treaties is presumably the most practical branch of international public law. Each lawyer deals with treaties, no matter in which field of practice or theory s/he works. The regulations governing this branch of law are contained in the Vienna Convention on the Law of Treaties (1969), which is also binding on the Czech Republic, and is published under No 15/1988 Coll.

The Vienna Convention (1969) is a very successful work of the UNO Commission for International Law, which drafted its text and provided it with commentaries referring to individual articles. Though it has viewed many institutions in a totally new way, the international practice has soon accepted them almost without reservations, and so content of the law of international treaties as it is provided in the Vienna Convention (1969) has become part of generally applicable international custom law, which is aimed at making international treaties by those states which for some reason are not, or so far have not, become participants of the above mentioned Vienna Convention.

Apart from standard elements of concluding treaties, and their coming into force, as well as working with them (e.g. stipulations and reservations, their interpretation, relationship to national law etc.) this document gives an account of their discharge in view of consequential substantial alteration of circumstances (former doctrine rebus sic stantibus), or a consequence of its serious breaching. This document also gives the circumstances of the nullity of a treaty, both voidable (by mistake etc.), or void (for enforced treaties). For the first time, this document contains the definition of the rule juris cogentis and consequences of its possible contradictions with the content of the given contractual rule.

The reason for including the problems of liability was primarily their novelty, for (cca 50 years´ preparation) only in the summer of 2001 the Commission for the international law submitted its final proposal for the codification of liability rules. Although both practitioners and specialists from the public urgently called for its completion, most probably they would be disappointed by the level of its processing. Therefore, instead of the draft of a long awaited codification convention, they will most probably see only a non-binding declaration of the UN General Assembly; in fact this will be decided by the 6th Commission (Legal Commission), which is currently in session.

The reason was that the present special reporter on this question, J. R. Crawford (Australia) was not content with mere remarks by member states concerning the original version of the proposal (in the so-called first reading), so he imputed his own idea about the content of the given proposal to the above Commission. Now it substantially differs from the original version of the first reading. It was stated that some substantial thematic aspects would be studied additionally. Among them are the institute of unilateral obligations (acts) and liability for their non-fulfillment, the whole category of diplomatic protection, but primarily the concept jus cogens itself, i.e. the issues, which ought to have been made clear for a long time because they are particularly relevant for the present text of the proposal.

Despite this fact, the present stage of the work that has been done by the Commission in this aspect is very precious material, since so far the problems of the liability of states for their possible unlawful acts was only a matter of doctrine, which could do nothing more but rest upon judgments. In many aspects Crawford´s concept of international law liability is interesting and therefore worth attention at least, if sometimes not even agreement.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 80 %.

Aktivní účast – 65 %.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html