SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Administrative Law IV - HP0805
Title: Správní právo IV.
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/2, CT [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0024
Old code: 70
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Class: správní právo
Classification: Law > Administrative Law
Co-requisite : HP0703
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is co-requisite for: HP0012
Files Comments Added by
download KLP č. 1 ze dne 23.4.2021 - zadání a řešení.docx KLP č. 1 - 23.4.2021 Eva Preclíková
download KLP č. 2 - ze dne 15.5.2020 - zadání a řešení.pdf Eva Preclíková
download KLP č. 4 - 9.9.2022 řešení.docx Eva Preclíková
download KLP č1.- 22. 4. 2022 zadání + řešení .docx Eva Preclíková
download KLP 2-2021 (21.5.2021) zadání + řešení (1).docx Eva Preclíková
download KLP 2-2021 (21.5.2021) zadání + řešení (1).pdf Eva Preclíková
download KLP 3_- 18.6.2021 zadání + řešení.pdf Eva Preclíková
download KLP 3-17.6.2022 zadání + řešení_ r.docx Eva Preclíková
download KLP 4 - 26.6.2020 zadání + řešení.pdf Eva Preclíková
download KLP 5 - 11.9. 2020 zadání + řešení.docx Eva Preclíková
download KLP_3_2020_zadani_a_reseni.pdf Eva Preclíková
download KPL 1-2020.pdf KLP č. 1/2020 - 30.4.2020 prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
download SPIV - stavební zákon I. (2).pptx dr. Balounová - přednáška Stavební právo I. prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
download SPIV - stavební zákon V..pptx dr. Balounová - přednáška Stavební právo V. prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
download vybrané otázky správního řízení v I stupni (1).pptx Prof. Handrlica - přednáška Správní řízení v 1. stupni prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
download 2023 Urychlení výstavby.pptm Prof. Handrlica - přednáška Urychlení výstavby prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
download 29032023 Právní úprava pozemních komunikací.pptx Prof. Handrlica - přednáška Právní úprava pozemních komunikací prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
download 29032023 Vyvlastňovací řízení a soudní přezkum.pptm Prof. Handrlica - přednáška Vyvlastnění a jeho soudní přezkum prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
download 8 semestr. SP IV. stará akr. přednášky a semináře.docx Eva Preclíková
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (30.01.2023)
Výuka zahrnuje vybrané úseky ze zvláštní části správního práva. Tradičně je pozornost věnována právní úpravě územního plánování a stavebního řádu, přičemž každý semestr je k této oblasti připojen okruh dalších témat z jednoho či více rezortů veřejné správy. Důraz je kladen na praktickou práci s právními předpisy, zejména na schopnost vyhledání relevantních právních norem, na jejich správnou interpretaci a schopnost argumentace při prosazování právních závěrů. Studenti jsou vedeni k nalézání řešení konkrétních kauz. Klíčové je vytváření souvislostí s právními normami řazenými do obecné části správního práva. Prohlouben je výklad týkající se zásahů do majetkových práv. Pozornost je rovněž věnována problematice vnějších kontrol veřejné správy a právu na svobodný přístup k informacím. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti správního soudnictví a judikatuře evropských soudů.

Předmět je koncipován jako rozvíjející právní dovednosti při aplikaci vybraných předpisů zvláštní části správního práva. Procvičovány jsou vybrané dovednosti, např. počítání lhůt ve správním řízení a v soudním řízení správním, koncipování podání (např. podnětů, stížností), koncipování odvolání atd.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (30.01.2023)

 1. Klauzurní práci je možné psát ručně, nebo na počítači. V obou případech platí, že student může při psaní používat jenom texty předepsaných právních předpisů 

 2.   Číslo místnosti, v níž student klauzurní práci koná, je před konáním práce uveřejněno na nástěnce katedry správního práva a správní vědy.

 3. Studenti se dostaví do určené místnosti k provedení prezence v přiměřené době před zahájením klauzurní práce (prezence začíná zpravidla od 12:00 – 12:10, není-li oznámeno jinak).

 4. Student je povinen se při prezenci prokázat (výkazem o studiu - indexem nebo průkazem studenta) a podepsat se na prezenční listinu.

 5. Zadání klauzurní práce spočívá v popisu určitého případu, jehož součástí mohou být i citace rozhodnutí, podání účastníků apod. Na popsaný případ navazuje sedm otázek, nejvýše u dvou otázek může být připojena podotázka. Každá otázka je hodnocena maximálně dvěma body, celkem lze tedy dosáhnout nejvíce 14 bodů. 

 6. Pro úspěšné vykonání klauzurní práce je nutné dosáhnout alespoň 8 bodů.

 7. Seznam právních předpisů potřebných k řešení zadaného příkladu je stejný pro všechny termíny klauzurní práce daného akademického roku. Seznam právních předpisů je zveřejněn na nástěnce v SISu.

 8. Každý student pracuje samostatně a může používat pouze texty právních předpisů. Jiné prameny (např. předpis s komentářem) je zakázáno používat. Je zakázáno rovněž půjčovat si právní předpisy v průběhu klauzurní práce od jiných studentů.

 9. Výsledky klauzurní práce a zadání spolu se vzorovým řešením katedra zveřejní nejpozději do čtrnácti dnů od jejího vykonání prostřednictvím studijního informačního systému. Nahlížení do klauzurní práce a konzultace s učitelem, který ji hodnotil, se koná nejpozději do čtrnácti dnů. Student může požádat učitele, který jeho klauzurní práci opravoval, aby s ním v rámci konzultačních hodin probral jeho klauzurní práci a její hodnocení. Učitel, který klauzurní práci hodnotil, může provést změnu jejího hodnocení.

10. Není-li změněno hodnocení klauzurní práce učitelem, student může do čtrnácti dnů od zpřístupnění výsledků klauzurní práce podat odůvodněné námitky garantovi studijního předmětu Správní právo IV. Garant studijního předmětu Správní právo IV posoudí důvodnost námitek bez zbytečného odkladu; jsou-li námitky důvodné, hodnocení písemné práce změní.

Upozornění:  Předpokladem pro konání KLP je splnění ústní zkoušky - postupové zkoušky z předmětu Správní právo III.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (30.01.2023)

středa 16 – 18, místnost č. 120, forma výuky: streamovaná prezenční přednáška

15. 2. 2023 Stavební právo I. - obecné nástroje  se zřetelem na územní plán a stavební uzávěru (dr. Balounová)

22. 2. 2023 Stavební právo II. - režimy umisťování a provádění staveb, povinnosti stavebníka (dr. Staša)

1. 3. 2023 Stavební právo III. - tzv. černé stavby, režimy užívání a odstraňování staveb (dr. Staša)

8. 3. 2023 Stavební právo IV. - nařizovací pravomoci a dozorčí a sankční činnost stavebních úřadů (dr. Staša)

15. 3. 2023 Stavební právo V. – nový stavební zákon (dr. Balounová)

22. 3. 2023 Právní úprava vyvlastnění a jeho přezkumu soudy (prof. Handrlica)

29. 3. 2023 Právní úprava pozemních komunikací (prof. Handrlica)

5. 4. 2023 Urychlení výstavby a vyvlastňování vybraných staveb (prof. Handrlica)

12. 4. 2023 Vybrané otázky správního řízení (prof. Handrlica)

19. 4. 2023 Vybrané otázky správního řízení a správního soudnictví (prof. Handrlica)

26. 4. 2023 Vnější kontroly veřejné správy (dr. Rajchl)

3. 5. 2023 Právo na informace (dr. Korbel)

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (03.10.2023)

Pro přednášky, seminární výuku a následnou kontrolu studia budou relevantní předepsané právní předpisy účinné od 1. 1. 2024. Studijní pomůcka Správní právo: Povinné předpisy ke studiu proto obsahuje předpisy účinné od uvedeného data."

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (30.01.2023)

Seznam předpisů pro klauzurní práci z předmětu „Správní právo IV“

(vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.    Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

2.    Listina základních práv a svobod, ve znění úst. zák. č. 162/1998 Sb.

3.    Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb., ve znění č. 41/1996 Sb., č. 243/1998 Sb. a č. 48/2010 Sb.m.s.)

4.    Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

5.    Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

6.    Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

7.    Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

8.    Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů

9.    Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů

10.  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

11.  Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

12.  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

14.  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html