SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Administrative Law IV - HP0805
Title: Správní právo IV.
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, CT [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 70
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
JUDr. David Kryska, Ph.D.
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Class: správní právo
Classification: Law > Administrative Law
Co-requisite : HP0703
Is co-requisite for: HP0012
Is pre-requisite for: HP0741
Files Comments Added by
download KLP č. 1 ze dne 23.4.2021 - zadání a řešení.docx KLP č. 1 - 23.4.2021 Eva Preclíková
download KLP č. 2 - ze dne 15.5.2020 - zadání a řešení.pdf Eva Preclíková
download KLP č. 4 - 9.9.2022 řešení.docx Eva Preclíková
download KLP č1.- 22. 4. 2022 zadání + řešení .docx Eva Preclíková
download KLP 2-2021 (21.5.2021) zadání + řešení (1).docx Eva Preclíková
download KLP 2-2021 (21.5.2021) zadání + řešení (1).pdf Eva Preclíková
download KLP 3_- 18.6.2021 zadání + řešení.pdf Eva Preclíková
download KLP 3-17.6.2022 zadání + řešení_ r.docx Eva Preclíková
download KLP 4 - 26.6.2020 zadání + řešení.pdf Eva Preclíková
download KLP 5 - 11.9. 2020 zadání + řešení.docx Eva Preclíková
download KLP_3_2020_zadani_a_reseni.pdf Eva Preclíková
download KPL 1-2020.pdf KLP č. 1/2020 - 30.4.2020 prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
download SPIV - stavební zákon I. (2).pptx dr. Balounová - přednáška Stavební právo I. prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
download SPIV - stavební zákon V..pptx dr. Balounová - přednáška Stavební právo V. prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
download vybrané otázky správního řízení v I stupni (1).pptx Prof. Handrlica - přednáška Správní řízení v 1. stupni prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
download 2023 Urychlení výstavby.pptm Prof. Handrlica - přednáška Urychlení výstavby prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
download 29032023 Právní úprava pozemních komunikací.pptx Prof. Handrlica - přednáška Právní úprava pozemních komunikací prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
download 29032023 Vyvlastňovací řízení a soudní přezkum.pptm Prof. Handrlica - přednáška Vyvlastnění a jeho soudní přezkum prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
download 8 semestr. SP IV. stará akr. přednášky a semináře.docx Eva Preclíková
Annotation - Czech
Výuka zahrnuje vybrané úseky ze zvláštní části správního práva. Tradičně je pozornost věnována právní úpravě územního plánování a stavebního řádu, přičemž každý semestr je k této oblasti připojen okruh dalších témat z jednoho či více rezortů veřejné správy. Důraz je kladen na praktickou práci s právními předpisy, zejména na schopnost vyhledání relevantních právních norem, na jejich správnou interpretaci a schopnost argumentace při prosazování právních závěrů. Posluchači jsou vedeni k nalézání řešení konkrétních kauz. Klíčové je vytváření souvislostí s právními normami řazenými do obecné části správního práva. Prohlouben je výklad týkající se zásahů do majetkových práv. Pozornost je rovněž věnována problematice vnějších kontrol veřejné správy a právu na svobodný přístup k informacím. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Last update: Preclíková Eva (02.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na splnění klauzurní práce a další informace vztahující se ke klauzurní práci a její organizaci

 

 

(1) Číslo místnosti, v níž student KLP koná, je před konáním práce uveřejněno na nástěnce katedry správního práva a správní vědy.

 

(2) Studenti se dostaví do určené místnosti k provedení prezence v přiměřené době před zahájením KLP (prezence začíná zpravidla od 12:00 – 12:10, není-li oznámeno jinak).

 

(3) Student je povinen se při prezenci prokázat (výkazem o studiu - indexem nebo průkazem studenta) a podepsat se na prezenční listinu.

 

(4) Před vstupem do místnosti, v níž se koná KLP, si studenti vypnou jakákoliv komunikační zařízení, včetně zařízení umožňujících připojení k internetu.

 

(5) Zadání KLP spočívá v popisu určitého případu, jehož součástí mohou být i citace rozhodnutí, podání účastníků apod. Na popsaný případ navazuje sedm otázek, nejvýše u dvou otázek může být připojena podotázka. Každá otázka je hodnocena maximálně dvěma body, celkem lze tedy dosáhnout nejvíce 14 bodů. Pro úspěšné vykonání klauzurní práce je nutné dosáhnout alespoň 8 bodů.

 

(6) Seznam právních předpisů potřebných k řešení zadaného příkladu je stejný pro všechny termíny KLP daného akademického roku. Seznam právních předpisů je zveřejněn na internetových stránkách katedry.

 

(7) Každý student pracuje samostatně a může používat pouze texty právních předpisů. Právní předpisy s poznámkami nebo komentáře, popř. další prameny je zakázáno používat. Je zakázáno rovněž půjčovat si právní předpisy v průběhu KLP od jiných studentů.

 

(8) Odpovědi se zaznamenávají pouze na katedrou označených papírech. Zpracované odpovědi i zadání se při odchodu z místnosti odevzdávají. Od okamžiku zahájení zpracování KLP se považuje odchod z místnosti za ukončení KLP. Pokud je odpověď nečitelná, hodnotí se otázka jako nezodpovězená.

 

(9) Při porušení pravidel pro zpracování KLP může být student vyloučen z daného termínu.

 

(10) Výsledky KLP a zadání spolu se vzorovým řešením katedra zveřejní nejpozději do čtrnácti dnů od jejího vykonání prostřednictvím IS. Nahlížení do KLP se koná nejpozději do čtrnácti dnů od vyhlášení výsledků na sekretariátě katedry. Student může požádat učitele, který jeho KLP opravoval, aby s ním v rámci konzultačních hodin probral jeho KLP a její hodnocení. Učitel, který práci hodnotil může provést změnu hodnocení KLP. Jiné změny hodnocení je oprávněn provést pouze vedoucí katedry.

 

Upozornění:  Předpokladem pro konání KLP je splnění ústní zkoušky - postupové zkoušky z předmětu Správní právo III.

 

Last update: Preclíková Eva (02.10.2019)
Syllabus - Czech

Právní úprava územního plánování a stavebního řádu I.

Právní úprava územního plánování a stavebního řádu II.

Právní úprava územního plánování a stavebního řádu III.

Právní úprava urychlení výstavby

 Právní úprava vyvlastnovacího řízení a soudního přezkumu vyvlastnění

Právní úprava pozemních komunikací

Právní úprava provozu na pozemních komunikacích I.

Právní úprava provozu na pozemních komunikacích II.

Vybrané otázky správního řízení 

Vybrané otázky správního řízení a správního soudnictví

Vnější kontroly veřejné správy

Last update: Preclíková Eva (10.02.2020)
Learning resources - Czech

   Právní předpisy:

 

-          Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

-          Listina základních práv a svobod, ve znění úst. zák. č. 162/1998 Sb.

-          Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb., ve znění č. 41/1996 Sb., č. 243/1998 Sb. a č. 48/2010 Sb.m.s. )

-          zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

-          zákonč. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ( zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

 

  

 

Last update: Preclíková Eva (16.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html