SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Medical Law II - HP0801
Title: Zdravotnické právo II.
Guaranteed by: Centre for Medical Law (22-CZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 80
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Jaromír Gajdáček, MBA, Ph.D.
JUDr. Jakub Král, Ph.D.
JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.
Mgr. Michaela Povolná
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
JUDr. Lucie Široká
JUDr. Mgr. Martin Šolc
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.
Class: trestní právo
Classification: Law > Criminal Law
Pre-requisite : HP1821
XP//In complex pre-requisite: HM2001
Annotation - Czech
Last update: Renata Říhová (08.02.2020)
ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO II.
V tomto předmětu je věnována pozornost specifickým problémům zdravotnictví a zdravotnického práva. Plynule navazuje na koncepci předmětu Zdravotnické právo I. Přes evropské aspekty právní regulace zdravotnictví přecházíme k otázkám zdravotnické politiky a zdravotního pojištění, právní úpravy léčiv a s tím spojené reklamy. V rámci přednášek se posluchači mají možnost seznámit též se závažnými speciálními tématy, zejména euthanasie, konceptuálního pojetí života jako zásahu do osobnostních práv, výzkumu, očkování či transplantací a problematiky dříve vyslovených přání a DNR. Jako zvláštnímu tématu je věnována pozornost i problematice asistované reprodukce, umělého přerušení těhotenství a souvisejícím otázkám. Celková koncepce je navržena se zřetelem na doplnění a rozvinutí znalostí posluchačů získaných v prvním semestru a na komplexní uchopení právních aspektů poskytování zdravotních služeb.

Upozorňujeme, že tento předmět je určen pro studenty, kteří již mají splněn předmět Zdravotnické právo I. V průběhu výuky a při zkoušce budeme mít za to, že student příslušné znalosti má.
Literature - Czech
Last update: RIHOVAR/PRF.CUNI.CZ (17.05.2019)
Obligatory:
  • ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. Zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 2017. 852. 978-80-7552-321-1.
Recommended:
  • CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Orac . 2000. 80-86199-09-6.
  • CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. 2. vyd. Praha: Orac . 2004. 80-86199-75-4.
  • HOLČAPEK, T . Dokazování v medicínskoprávních sporech. 1. vyd. Praha: WoltersKluwer. 2011. 978-80-7357-643-1.
  • HRIB, N. Kriminalistika a zdravotnictví. 2010. 978-80-7380-269-1.
  • KRÁL, J. Farmaceutické právo. Praha: Erudikum . 2014. 978-80-905897-0-4.
  • KREJČÍKOVÁ, H. Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře. 1. vyd. Praha. Galén 2014. 143. 978-80-7492-167-4.
  • PETERKOVÁ, H., KOPS, R. Úvahy de lege ferenda. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakul. 2010. 978-80-87146-31-6.
  • SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Leges. 2011. 978-80-87212-72-1.
  • ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI . 2007. 978-80-7357-268-6.
Teaching methods - Czech
Last update: Renata Říhová (08.02.2020)

ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO   II.

2 hodiny týdně - semestrální

PRO 6. SEMESTR

V tomto předmětu je věnována pozornost specifickým problémům zdravotnictví a zdravotnického práva. Plynule navazuje na koncepci předmětu Zdravotnické právo I. Přes evropské aspekty právní regulace zdravotnictví přecházíme k otázkám zdravotnické politiky a zdravotního pojištění, právní úpravy léčiv a s tím spojené reklamy. V rámci přednášek se posluchači mají možnost seznámit též se závažnými speciálními tématy, zejména euthanasie, konceptuálního pojetí života jako zásahu do osobnostních práv, výzkumu, očkování či transplantací a problematiky dříve vyslovených přání a DNR. Jako zvláštnímu tématu je věnována pozornost i problematice asistované reprodukce, umělého přerušení těhotenství a souvisejícím otázkám. Celková koncepce je navržena se zřetelem na doplnění a rozvinutí znalostí posluchačů získaných v prvním semestru a na komplexní uchopení právních aspektů poskytování zdravotních služeb. 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Renata Říhová (14.04.2020)

 

Centrum zdravotnického práva připravuje zkoušku z povinně volitelného poředmětu Zdravotnické právo II. formou distační ústní zkoušky.

Podrobnosti sdělíme s ohledem na situaci co možno nejdříve.

 

ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO II. – zkušební otázky

 

 

1. Zákon o specifických zdravotních službách.

 

2. Právní úprava léčiv a zdravotnických prostředků.

 

3. Euthanasie.

 

4. Wrongful life, wrongful birth.

 

5. Umělé přerušené těhotenství.

 

6. Trestné činy ve zdravotnictví.

 

7. Podnikání ve zdravotnictví.

 

8. Transplantace.

 

9. Právní problematika lidské reprodukce, náhradní mateřství.

 

10. Očkování.

 

11. Veřejné zdravotní pojištění.

 

12. Dříve vyslovená přání; Do not resuscitate.

 

13. Výzkum.

 

14. Inovativní léčba.

 

Syllabus - Czech
Last update: Renata Říhová (07.02.2020)

V tomto předmětu je věnována pozornost již specifickým problémům zdravotnictví a zdravotnického práva. Plynule navazuje  na koncepci předmětu Zdravotnické právo I. Celková koncepce je navržena se zřetelem na doplnění a rozvinutí znalostí posluchačů získaných v prvním semestru a na komplexní uchopení nejdůležitějších právních aspektů ve zdravotnictví.

 

Obsah přednášek:

Zákon o specifických zdravotních službách                                                                      

Veřejné zdravotní pojištění v ČR                                                                                        

Transplantace, očkování                                                                                                    

IVF, umělé přerušení těhotenství, náhradní mateřství a související otázky                   

Právní úprava léčiv a zdravotnických prostředků                                                            

Otázky začátku života pacienta (vč. wrongful life, wrongful birth žalob), otázky konce života (euthanasie, dříve vyslovená přání, DNR)                                                                               

Trestné činy ve zdravotnictví                                                                               

Inovativní léčba, nové metody v medicíně                                                                    

Podnikání ve zdravotnictví                                                                                                 

Výzkum                                                                                                                              (

 

 

 

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Renata Říhová (08.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 20%.

Learning resources - Czech
Last update: Renata Říhová (08.02.2020)

Povinná literatura:

ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 852 s. ISBN 978-80-7552-321-1.

  

Doporučená literatura:

CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. Praha: Orac 2000. ISBN 80-86199-09-6.

CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2. upravené a doplněné vydání. Praha: Orac 2004. ISBN 80-86199-75-4.

HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: WoltersKluwer 2011. ISBN 978-80-7357-643-1.

HRIB N. Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: A. Čeněk. 2010. ISBN 978-80-7380-269-1.

KRÁL, J. Farmaceutické právo. 1. vydání. Praha: Erudikum 2014. 256 s. ISBN 978-80-905897-0-4.

KREJČÍKOVÁ, H. Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře. 1. vyd. Praha: Galén 2014. 143 s. Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7492-167-4.

PETERKOVÁ H., KOPS, R. Úvahy de lege ferenda. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta, ediční středisko, 2010. ISBN 978-80-87146-31-6.

SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Leges 2011. ISBN 978-80-87212-72.

ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI 2007. ISBN 978-80-7357-268-6.

 

Právní předpisy – v platném znění

Úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.)

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.)

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikaci biologie a medicíny (č. 96/2001 Sb. m. s.);

Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí. (97/2001 Sb. m. s.);

Evropská úmluva o výkonu práv dětí (č. 54/2001 Sb. m. s.);

 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky;

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod;

Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství;

Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře;

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání;

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky;

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách;

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění;

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů;

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta;

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování;

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách;

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě;

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim;

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;

 

Vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství;

Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem;

Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce;

Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků;

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče;

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci;

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb;

Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče;

Vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky;

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče;

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Monday24.02.2020Zákon o specifických zdravotních službách JUDr. Lucie Široká 
Monday02.03.2020Veřejné zdravotní pojištění v ČRIng. Jaromír Gajdáček, MBA, Ph.D. 
Monday09.03.2020Právní problematika transplantace, očkovánídoc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Monday16.03.2020IVF, umělé přerušení těhotenství, náhradní mateřství a související otázkyMgr. Michaela Povolná 
Monday23.03.2020Právní úprava léčiv a zdravotnických prostředkůJUDr. Jakub Král, Ph.D. 
Monday30.03.2020Otázky začátku života pacienta (vč. wrongful life, wrongful birth žalob), otázky konce života (euthanasie, dříve vyslovená přání, DNR) JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D., JUDr. Petr Šustek, Ph. D. doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Monday06.04.2020Trestné činy ve zdravotnictvíJUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. 
Monday20.04.2020Inovativní léčba, nové metody v medicíněJUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. 
Monday27.04.2020Podnikání ve zdravotnictvídoc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. 
Monday04.05.2020Výzkum JUDr. et Bc. Martin Šolc, JUDr. Petr Šustek, Ph. D. JUDr. Mgr. Martin Šolc 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html