SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Criminal Law IV - HP0765
Title: Trestní právo IV.
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0 CT [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 76
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Teacher(s): JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Class: trestní právo
Classification: Law > Criminal Law
Co-requisite : HP0763
K//Is co-requisite for: HP0006
P//Is pre-requisite for: HP0741
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: BAROVAM (06.02.2017)
Trestní právo hmotné se zabývá ochranou nejdůležitějších hodnot ve společnosti proti trestným činům a jejich pachatelům tím, že vymezuje znaky jednání, která jsou trestnými činy, a stanoví sankce, které lze za jejich spáchání uložit. Trestní právo procesní upravuje postup orgánů činných v trestním řízení v součinnosti s dalšími orgány, fyzickými a právnickými osobami při objasňování trestné činnosti, při zjišťování jejích pachatelů a při ukládání a výkonu sankcí.
V rámci předmětu Trestní právo IV, který navazuje na předmět Trestní právo III (zakončený zkouškou z trestního práva), studenti rozvíjejí a prohlubují své znalosti nabyté v předešlých předmětech základního kurzu trestního práva. Jsou připravování zejména na napsání klauzurní práce, a to jak z hlediska formálního, tak z hlediska obsahového. Dále jsou posluchači seznamováni s aktuálními změnami české trestní legislativy.
Předmět Trestní právo IV je ukončen písemnou klauzurní prací. K jejímu úspěšnému napsání je třeba dosáhnout minimální hranice 8 bodů ze 14 možných, přičemž klauzurní práce se hodnotí jako celek.
Literature - Czech
Last update: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (10.10.2018)
Obligatory:
 • Jelínek, J. a kol.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání podle stavu k 1. 10. 2017. Praha: Leges, 2016.
 • Šámal, P. a kol.. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, ČR, 2016. Učeb. č. 1 a 2 lze použít alternativně.
 • Jelínek, J. a kol.Trestní právo procesní. 5. aktual. a doplněné vydání podle stavu k 1. 3. 2018. Praha: Leges, 2016.
 • Fenyk J., Císařová D., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, ČR 2015. Učeb. č. 3 a 4 lze použít alternativně.
 • Gřivna, T., Vokoun, R., Bohuslav, L. a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 3. vydání. Praha: Leges, 2017.
 • Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.), v platném znění,
 • Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.), v platném znění,
 • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, v platném znění,
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění,
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění.,
 • Zákon č. 218/2003 Sb, o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění,
 • Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění,
 • Zákon č. 45/2013 Sb, o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů),v platném znění,
 • Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, v platném znění,
Recommended:
 • Jelínek, J. a kol . Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 6. aktual. a rozšířené vydání k 1. 12. 2016. Praha: Leges, 2016.
 • Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (31.01.2018)

Předmět Trestní právo IV je ukončen písemnou klauzurní prací. K jejímu úspěšnému napsání je třeba dosáhnout minimální hranice 8 bodů ze 14 možných, přičemž klauzurní práce se hodnotí jako celek.

Syllabus
Last update: Alena Votýpková (04.04.2016)

Criminal law is one of the fundamental and traditional subjects taught at the Law Faculty of the Charles University, and is part of the group of so-called "judicial subjects". The most relevant elective subjects are Criminology and Criminalistics. The subject is divided into substantive criminal law and criminal procedure. Substantive criminal law primarily defines a criminal act (and its distinction from other delicts), its statutory characteristics (elements of a crime - harm, actus reus, offender, mens rea), and the elements of individual crimes. The course further explores the requirements for the perpetrator´s criminal liability (age and sanity) and inchoate offences (stages of a crime - preparation and attempt, modes of participation - accomplice, organization, abetting and assistance). It also deals with defences (e. g. self-defence, necessity), concurrence of crimes, recidivism and extinction of punishability. The course then defines the concept, purpose and system of sentencing (including protective treatment measures), principles of their imposition, as well as individual types of sentences. Finally the course deals with the extinction and expungement of conviction.
Criminal procedure primarily defines basic principles on which a democratic criminal procedure is built. It also determines the position and responsibilities of parties to criminal proceedings (investigative, prosecuting and adjudicating bodies - the police, the prosecutor, the court; the defendant, the defence counsel, the injured person, accomplices etc.), requirements for and scope of restrictive measures (e. g. detention, custody, searches), as well as the rules of evidence and basic means of evidence (e. g. interrogation, expert´s opinion, site inspections, autopsies, etc.). Particular attention is paid to individual stages of a criminal trial (pre-trial proceedings, preliminary hearings of the indictment, the trial), decision-making in criminal proceedings, remedies against judgments and enforcement of judgments.

The criminal law module focuses on:
1. Acquiring theoretical background in criminal law, in compliance with the standards set by developed democratic countries, and taking into account relevant comparative legal studies, the trends promoted by the UN and the Council of Europe, and the harmonisation pursued by the EU.
2. Acquiring working knowledge of Czech criminal law. Students should acquire the skills necessary to interpret the rules of criminal law and apply them to specific cases. Interpretation de lege ferenda will be included as well.
3. Acquiring the skills to express one´s arguments adequately and accurately, using appropriate terminology.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html