SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Social Policy - HP0731
Title: Úvod do sociální politiky
Guaranteed by: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0059
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc.
Class: evropské právo
pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Classification: Law > European Law, Labour Law and Social Security
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM1101
Files Comments Added by
download 200922_Distanční výuka_2020-2021.docx Distanční výuka – katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět je doporučen jako doplňková forma studia pro studenty skládající zkoušku z pracovního práva, případně z práva sociálního zabezpečení. Absolventi předmětu získají teoretické a praktické znalosti, které jim pomohou při hlubší orientaci v těchto předmětech. Předmět je vhodný pro studenty 3. a vyššího ročníku.

Předpis seznamuje posluchače právnické fakulty s celkovým pojetím, pojmy a přístupy sociální politiky, jejími nástroji a základními principy. Historické zdroje novodobé sociální politiky jsou poukazem na společná východiska evropské sociální politiky s akcentem na přínos představitelů české právní vědy v této oblasti. Nezastupitelnou roli má v sociální politice neziskový sektor.

Posluchači jsou seznamováni s genezí evropského sociálního zákonodárství, které má přímou vazbu na vznik moderního sociálního státu. Jeho vývoj, výsledky a krizová období tvoří další součást předmětu. Důraz je kladen na otázky sociálně právní komparatistiku, její metody při tvorbě a aplikaci sociálně právních předpisů. Přednášenou obecnou látku doplňují exkursy do jednotlivých úseků sociální politiky, tj. zaměstnanosti, rodinné, zdravotní, vzdělávací a bytové politiky. Na předmět organicky navazují další předměty – Sociální politika evropských zemí, Politika zaměstnanosti a Rodinná politika.

Tým lektorů připravuje novou studijní pomůcku, která bude připravena k použití v průběhu semestru.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Teaching methods - Czech

Výuka bude zajišťována v seminárních místech dle informací v IS. Dojde-li v průběhu semestru ke změně protiepidemických předpisů a prezenční výuka nebude možná, příp. nebude-li možné jí konat uvedeným způsobem z technických důvodů, bude výuka vedena prostřednictvím Zoom a materiály budou studentům zpřístupněny v moodlu.  Podrobnosti v takovém případě sdělí studentům vyučující e-mailem.

 

Last update: Morávek Jakub, doc. JUDr., Ph.D. (22.09.2021)
Requirements to the exam - Czech

1. Podmínkou konání zkoušky je účast na výuce rozsahu alespoň 80% účasti na přednáškách, nepřítomnost nelze omluvit. 

2. Zkouška má formu testu, který spočívá ve výběru z více možností a řešení jednoho příkladu s nepředdefinovanými možnostmi odpovědi. 

3. Garant na prvních hodinách výuky představí možnost alternativního skončení předmětu, kdy student na dohodnuté téma může zpracovat dílčí rešerši, spočívající zpravidla v komparaci zahraniční právní úpravy sociálního státu. Zápis studentů proběhne u garanta předmětu na přednášce. Výjimku může povolit garant předmětu zdůvodu zvláštního zřetele hodných. 

4. U zkoušky je možné používat veškeré právní předpisy, není však možné používat jiné materiály. 

 

5. Tematické zkušební okruhy: 

1. Podstata sociální politiky a její pojetí 

Demografické aspekty sociální politiky 

2. Principy sociální politiky 

Vývoj rodinné politiky na území ČR 

3. Subjekty a objekty sociální politiky 

Zaměstnanost a její současná východiska 

4. Základní typy, cílové zaměření a nástroje sociální politiky 

Vývoj zdravotní politiky na území ČR 

5. Zásahy státu regulující pracovní podmínky námezdních pracovníků, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Trh práce a právní úprava zaměstnanosti 

6. Veřejné chudinství 

Modely zdravotní péče ve světě 

7. Instituty založené na myšlence vzájemné pomoci ohrožených osob 

Zdravotní politika v ČR a její současné priority 

8. Vznik sociální politiky a její vývoj ve vyspělých zemích 

Vzdělávací politika EU a její vliv v ČR 

9. Česká škola sociální politiky - období před vznikem ČSR 

Vývoj vzdělávací politiky  na území ČR 

10. Česká škola sociální politiky - období mezi světovými válkami 

Bytová politika v zemích EU a její nástroje 

11. Základy sociální politiky církve - historická a teoretická východiska 

Vývoj bytové politiky na území ČR 

12. Sociální politika v učení Tomáše Akvinského 

Současné problémy a priority české zdravotní politiky 

13. Sociální politika církve v XIX. a XX. století 

Vývoj rodinné politiky na území ČR 

14. Sociální stát -  historická a teoretická východiska 

Sociální politika u nás po roce 1948 

15. Sociální stát - Definice sociálního státu 

Bytová politika v ČR po roce 1989 

16. Etapy vývoje a typologie sociálního státu 

Vymezení vzdělávací politiky 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Syllabus - Czech

Předmět pokrývá tyto tematické okruhy:  

1.      Obecná východiska, pojetí a členění sociální politiky  

2.      Historické zdroje a počátky novodobé sociální politiky  

3.      Česká škola sociální politiky  

4.      Základní rysy a priority sociální politiky v ČR po roce 1918 a 1948  

5.      Vývoj sociální politiky v ČR po roce 1989  

6.      Základní aspekty rodinné, bytové, zdravotní a vzdělávací politiky v ČR  

7.      Církev a sociální politika  

8.      Sociální politika a zaměstnanost  

9.      Důchodová reforma  

10.   Vybraná sociální práva v současné Evropě 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura: 

1. Kotous J. Munková G., Štefko M. Obecné otázky sociální politiky. 1. Praha. 2013. 169. 978-80-87439-08-1.  

2. Kotous J., Munková G., Peřina P. Úvod do sociální politiky. ES PFUK. Praha. 2003.  

3. Kotous J. Sociální politika evropských zemí. Karolinum. Praha. 1995.  

4. Munková G. a kol.  Sociální politika v evropských zemích. Karolinum. Praha. 2004. 

Ostatní literatura: 

1. Engliš K. Sociální politika in Soustava národního hospodářství, Melantrich, Praha. 1938. sv. II.  

2. Kotous J. Právo a zaměstnanost, Sociální politika církve, 2000. 1-2.  

3. Krebs V. a kol. Sociální politika. ASPI. Praha. 2002.  

4. Macek J. Základy sociální politiky. ÚKDN. Praha. 1925.  

5. Machonin P., Tuček M. a kol. Česká společnost v transformaci. SLON. Praha. 1996.  

6. Mareš P. a kol. Dávky sociálního státu, 2001. MU Brno.  

7. Nešporová O., Svobodová K. Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny. VÚPSV Praha. 2005.  

8. Potůček M. Křižovatky české sociální reformy. SLON. Praha. 1995.  

9. Potůček M., Radičová I. Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989. Karolinum, Praha. 1998.  

10. Sirovátka T. Česká sociální politika na prahu 21. století. MU Brno. 2000.  

11. Tomeš I. Sociální politika, teorie a mezinárodní praxe. Socioklub. Praha. 2001.  

12. Tomeš I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Portál, Praha. 2010.  

13. Večeřa M. Sociální stát. Východiska a přístupy. SLON. Praha. 1994.  

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Monday09.10.2023Obecná východiska, pojetí a členění sociální politiky.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Monday16.10.2023Historické zdroje a počátky novodobé sociální politiky. (JUDr. Kober)doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Monday23.10.2023Základní rysy a priority rodinné politiky.JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. 
Monday30.10.2023Odškodňování újmy.JUDr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D. 
Monday06.11.2023Zahraniční zaměstnanost.JUDr. Štěpán Pastorek 
Monday13.11.2023Základní aspekty bytové, zdravotní a vzdělávací politiky v ČR.JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. 
Monday20.11.2023Církev a sociální politika. (JUDr. Kotous)doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Monday27.11.2023Sociální politika a zaměstnanost.Mgr. Ing. Patrik Stonjek, Ph.D. 
Monday04.12.2023Zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. (Mgr. Bc. L. Kyselová)doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Monday11.12.2023Vybraná sociální práva v současné Evropě.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Monday18.12.2023Opakování a příprava na test.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html