SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Logic for Lawyers - HP0711
Title: Logika pro právníky
Guaranteed by: Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 71
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
Class: teorie práva
Classification: Law > Theory of Law
Pre-requisite : HP0682
XP//In complex pre-requisite: HM0101
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (07.02.2020)
Předmět je zaměřen na aplikaci poznatků formální logiky v právním myšlení. Největší pozornost je věnována postupům aristotelovské logiky v právu, z modálních logik se probírá logika normativních vět. Dále jsou rozebrány pro právníky významné otázky, které navazují na formálně logické postupy, avšak mají svůj specifický právní charakter. Jde zejména o problematiku právní terminologie, teorii právní argumentace, teorii otázek a odpovědí a o význam logiky v metodologii právní vědy.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (07.02.2020)

Kombinovaná zkouška (závěrečný písemný test, ústní dozkoušení).

Pravidelná účast je podmínkou pro atestaci.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (07.02.2020)

1.             Úvod do předmětu (předmět a úloha logiky, druhy logiky, stručný nástin vývoje logického myšlení, základní principy klasické logiky, logika v právním myšlení)

2.             Logická sémiotika (jazyk – pojem a jeho dělení; logická syntax  - základní syntaktické kategorie jazykových výrazů – názvy, věty, funktory, operátory)

3.             Názvy a definice (vztahy mezi denotacemi názvů, mnohoznačnost přirozeného jazyka, definice, klasifikace a explikace)

4.             Výroky a výroková logika (výrok, výroková forma, pravdivostní hodnota, teorie pravdy, klasifikace výroků, logické spojky)

5.             Výroková logika II. (tautologie,  tzv. zkrácená 0,1 metoda a její varianty, přímý důkaz a důkaz sporem, logická pravidla)

6.             Logika otázek a odpovědí (struktura a dělení otázek vč. otázek kapciózních a sugestivních)

7.             Logický čtverec v modální, deontické a predikátové logice

8.             Predikátová logika I. (S-P výroky a jejich dělení; přímé usuzování, transformace, kategorický sylogismus – struktura, pravidla)

9.             Predikátová logika II. (odvozování v predikátové logice)

10.           Usuzování a odůvodňování tvrzení

11.           Neformální logika. Eristika (kvaziargumentace, chybné argumentace)

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (07.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (07.02.2020)

Knapp, V. – Gerloch, A.: Logika v právním myšlení. Praha: EurolexBohemia, 2000.

Novák, L. - Dvořák, P.: Úvod do logiky aristotelské tradice. 2. vydání. Praha, 2011.

Peregrin, J.: Logika a logiky. Praha: Academia, 2004.

Sousedík, P.: Logika pro studenty humanitních oborů. 3. Vydání. Praha: Vyšehrad, 2008.

Štěpán, J.: Logika a právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011.

Weinberger, O.: Základy právní logiky. Brno: Masarykova univerzita, 1993.

Žák Krzyžanková, K.: Právní interpretace - mezi vysvětlováním a rozuměním. Praha: Wolters Kluwer, 2019, kapitoly: 4 a 6.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html