SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Administrative Law III - HP0703
Title: Správní právo III
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0023
Old code: 70
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Class: správní právo
Classification: Law > Administrative Law
Co-requisite : HP0701, HP0702
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is co-requisite for: HP0805, HP0012
Is pre-requisite for: HP4148
In complex pre-requisite: HV3032
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (05.04.2021)
Povinný předmět Správní právo III tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Správní právo I, II a IV.

Předmět navazuje na předmět Správní právo II, který je zaměřen na problematiku forem činnosti veřejné správy a na právní úpravu postupů při výkonu veřejné správy. Na předmět Správní právo III pak navazuje předmět Správní právo IV, který zahrnuje vybrané úseky zvláštní části právního práva a zaměřuje se na získání dovedností při aplikaci vybraných zákonů z těchto úseků. Vyučovaná témata tvoří součást tematických okruhu Správní právo veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky.

Obsahem výuky předmětu Správní právo III jsou některé sekundární instituty správního práva a problematika kontroly veřejné správy, zejména kontroly soudní. Nejprve je pozornost věnována problematice správního dozoru. Studenti získají znalosti o druzích a fázích správního dozoru, jsou seznámeni s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných osob při kontrolním zjišťování i při uplatňování opatření k nápravě. Značný prostor je poskytnut problematice správní odpovědnosti, zejména podmínkám vzniku správní odpovědnosti, společným znakům správních deliktů i specifikům jednotlivých druhů správních deliktů, a to v hmotněprávních i procesněprávních souvislostech. Studenti získají znalosti právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Neoddělitelnou součástí výuky bude problematika veřejného užívání, a to jak vymezení jeho pojmu a předmětu, tak rozlišení obecného a zvláštního užívání. Dalším institutem vyučovaným v tomto předmětu bude vyvlastnění. Podstatnou část náplně předmětu představuje oblast správního soudnictví se zaměřením na organizaci i jednotlivé druhy řízení. Výuku uzavírá téma náhrady škody nebo jiné újmy ve veřejné právě. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Literature - Czech
Last update: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (14.04.2021)
Obligatory:
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.
  • KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2021.
Recommended:
  • Pomahač R., Pítrová L.. Správní právo I. 2. vydání. Univerzita Karlova Právnická fakulta. 2018.
  • Pomahač, R. a kol. Správní právo-Casebook. Praha : Wolters Kluwer. 2018.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (22.09.2021)

Přednášky probíhají “naživo” v místnosti podle rozvrhu, s max. 50 studenty v místnosti, budou streamovány.

Syllabus -
Last update: Alena Votýpková (04.04.2016)

The course explains the fundamental concepts of administrative law as the law of public administration: public administration and administrative law, sources of administrative law and administrative relations. The course further provides a theoretical grounding in the functioning of public administration, its acts (abstract and concrete administrative acts, contracts governed by public law, official directions, coercive measures, etc.). Attention will also be devoted to administrative sanctions, administrative supervision and administrative proceedings. Other issues to be addressed include public use, expropriation and restriction of property rights. The course also deals with the organization of public administration in the Czech Republic, liability of public authorities, control over public administration (through administrative justice), and safeguards. In the light of European integration and our membership of the Council of Europe and the European Union, the basics of European administrative law were added to the course. The seminars and lectures also examine the judicial decisions of constitutional and administrative courts, and European courts, and current issues in Czech administrative law.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (01.02.2023)

1.         Písemnou zkoušku z předmětu Správní právo III mohou na základě odůvodněné žádosti, schválené vedoucím katedry správního práva a správní vědy skládat i ti studenti, kteří předmět Správní právo III studovali v ZS 2022/23 ve staré akreditaci (Správní právo III - HP0703). Úspěšné absolvování písemné zkoušky z předmětu nahrazuje úspěšné absolvování ústní zkoušky z předmětu Správní právo III - HP0703.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (14.04.2021)

 

Základní literatura:

 1. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.

 2. KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021

 Učebnice uvedené pod body 1 a 2 lze použít alternativně.

  

Ostatní literatura:

 1.      POMAHAČ, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha: Wolters Kluwer. 2018. (Doplněno o rozsudek Nejvyš. správ. soudu ze dne 30.10.2019, čj. 1 As 436/2017-43.)

 2.      POMAHAČ, R., PÍTROVÁ, L. Správní právo I. 2. vydání. Právnická fakulta UK, Praha. 2018.

 

Základní právní předpisy(vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia)

 1.      Ústava České republiky

 2.      Listina základních práv a svobod

 3.      Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb., ve znění č. 41/1996 Sb., č. 243/1998 Sb. a č. 48/2010 Sb. m. s.)

 4.      zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 

 5.      zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

 6.       zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

 7.      zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

 8.      zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu

 9.      zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

 10.    zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 11.    zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

 12.    zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 13.    zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích

 14.    zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 15.    zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

 16.    zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů

 17.    zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – část pátá

 18.    zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

 19.    zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

 20.    zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

 21.    zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

 22.    zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (Hlava 5 díl 5 Vymáhání daní)

 

 

U zkoušky bude vyžadována znalost účinného znění právního předpisu.

Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Thursday22.02.20241. Správní soudnictví jako systém ochrany veřejných subjektivních práv (dr. Šimka ) 
Thursday29.02.20242. Modely správního soudnictví v Evropě Idoc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 
Thursday07.03.20243. Modely správního soudnictví v Evropě IIdoc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 
Thursday14.03.20244. Správní soudnictví a závazky plynoucí z mezinárodního právadoc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 
Thursday21.03.20245. Pravomoc a příslušnost správních soudů u násJUDr. David Kryska, Ph.D. 
Thursday04.04.20246. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánuJUDr. Gabriela Prokopová, Ph.D. 
Thursday11.04.20247. Žaloba proti nezákonnému zásahuJUDr. Ing. Martin Adamec, LL.M., Ph.D. 
Thursday18.04.20248. Žaloba proti nezákonné nečinnosti, návrh na zrušení OOPJUDr. Ing. Martin Adamec, LL.M., Ph.D. 
Thursday25.04.20249. Kasační stížnost a obnova řízeníJUDr. David Kryska, Ph.D. 
Thursday02.05.202410. 10. Odpovědnost za škodu I ( doc. Pítrová, Mgr. Burda)doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 
Thursday09.05.202410. Odpovědnost za škodu II ( doc. Pítrová, Mgr. Burda)doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html