SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Administrative Law III - HP0703
Title: Správní právo III
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 70
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Teacher(s): doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
JUDr. David Kryska, Ph.D.
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Class: správní právo
Classification: Law > Administrative Law
Co-requisite : HP0701, HP0702
Incompatibility : HPOP0000
K//Is co-requisite for: HP0805, HP0012
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download Otázky, literatura a právní předpisy k postupové ZK z SP3 2019-20.docx JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
download Prezentace přednášky - Správní trestání III 2019.pptx Eva Preclíková
download Prezentace přednášky -Správní trestání II. 2019.pptx Eva Preclíková
download Seznam přednášek z SP3 - 7. semestr - ZS 2019-20.docx JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
download Vymezení otázek k postupové ZK z SPIII.- 2020.docx Eva Preclíková
Annotation - Czech
Last update: Eva Preclíková (02.10.2019)
Obsahem výuky Správního práva III jsou některé sekundární instituty správního práva a problematika kontroly veřejné správy, zejména kontroly soudní. Nejprve je pozornost věnována problematice správního dozoru. Dochází k vymezení druhů a fází správního dozoru. Posluchači jsou seznámeni s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných osob při kontrolním zjišťování i při uplatňování opatření k nápravě. Značný prostor je poskytnut problematice správní odpovědnosti, zejména podmínkám vzniku správní odpovědnosti, společným znakům správních deliktů i specifikům jednotlivých druhů správních deliktů, a to v hmotněprávních i procesněprávních souvislostech. Podstatnou část náplně kurzu představuje oblast správního soudnictví se zaměřením na organizaci i jednotlivé druhy řízení. Výuku uzavírají témata vyvlastnění a náhrada škody nebo jiné újmy ve veřejné právě. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Literature - Czech
Last update: RAJCHLJI (02.10.2019)
Obligatory:
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.
Recommended:
  • Pomahač, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha : Wolters Kluwer. 2018.
  • Pomahač R., Pítrová L.. Správní právo I. 2. vydání. Univerzita Karlova Právnická fakulta. 2018.
Syllabus -
Last update: Alena Votýpková (04.04.2016)

The course explains the fundamental concepts of administrative law as the law of public administration: public administration and administrative law, sources of administrative law and administrative relations. The course further provides a theoretical grounding in the functioning of public administration, its acts (abstract and concrete administrative acts, contracts governed by public law, official directions, coercive measures, etc.). Attention will also be devoted to administrative sanctions, administrative supervision and administrative proceedings. Other issues to be addressed include public use, expropriation and restriction of property rights. The course also deals with the organization of public administration in the Czech Republic, liability of public authorities, control over public administration (through administrative justice), and safeguards. In the light of European integration and our membership of the Council of Europe and the European Union, the basics of European administrative law were added to the course. The seminars and lectures also examine the judicial decisions of constitutional and administrative courts, and European courts, and current issues in Czech administrative law.

Course completion requirements - Czech
Last update: RAJCHLJI (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30%.

Learning resources - Czech
Last update: RAJCHLJI (02.10.2019)

Právní předpisy:

 

- Ústava České republiky

- Listina základních práv a svobod

- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb., ve znění

  č.   41/1996 Sb., č. 243/1998 Sb. a č. 48/2010 Sb. m. s.)

- zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

- zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

- zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

- zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

- zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

- zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

- zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

- zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

- zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

- zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů

- zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – část pátá

- zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

- zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

- zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

 

U zkoušky bude vyžadována znalost účinného znění právního předpisu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html