SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Administrative Law II - HP0702
Title: Správní právo II
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/1, C [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0022
Old code: 70
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Class: správní právo
Classification: Law > Administrative Law
Co-requisite : HP0701
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is co-requisite for: HV2090, HP0703, HV3608, HP0012
Is pre-requisite for: HV3816, HP4226
Is complex co-requisite for: HV3603
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (05.04.2021)

Povinný předmět Správní právo II tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Správní právo I a II až IV.

Obsahem výuky Správního práva II je především problematika forem činnosti veřejné správy a také právní úprava postupů při výkonu veřejné správy. Nejprve je pozornost věnována obecně správním úkonům, požadavkům na jejich obsah a formu, dále členění forem činnosti veřejné správy a jednotlivým kritériím pro toto členění. Poté následují výklady k jednotlivým druhům správních úkonů, tedy k abstraktním aktům (zejména správním předpisům), opatřením obecné povahy, správním aktům, faktickým zásahům, veřejnoprávním smlouvám a neregulativním úkonům veřejné správy. Tyto výklady zahrnují hmotněprávní i procesněprávní aspekty realizace těchto úkonů. Samostatně je pojednáno o problematice správního řízení, kdy jsou probrány subjekty správního řízení, řízení v prvním stupni, řízení o řádných opravných prostředcích, řízení o mimořádných a dozorčích prostředcích. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.

Studenti si v rámci předmětu Správní právo II osvojí znalost obecných pojmů a institutů spojených s hmotněprávní i procesní problematikou forem správní činnosti, jejich platnou právní úpravu, včetně širších souvislostí. Studenti získají dovednost analyzovat právní problémy spojené s určením a volbou konkrétní formy správní činnosti, získají schopnost orientace v obecné i zvláštní právní úpravě jednotlivých hmotněprávních a procesních institutů, osvojí si schopnost aplikovat právní úpravu na konkrétní právní situace a případy, naučí se reagovat na změny právní úpravy. Jsou schopni vyhledávat relevantní právní předpisy, judikaturu i jiné zdroje a používat je k řešení praktických příkladů.

Na seminářích Správní právo II studenti studují literaturu a judikaturu k probíraným tématům, diskutují o problémech právní úpravy, interpretují právní normy a aplikují je na konkrétní zadání a příklady.
Literature - Czech
Last update: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (05.04.2021)
Obligatory:
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.
  • KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 2. vydání. Praha: C.H.Beck. 2021.
Recommended:
  • Pomahač, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha : Wolters Kluwer. 2018.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (05.04.2021)

Podmínkou udělení zápočtu SP I a zápočtu SP II je

1.      Účast na seminářích

Tolerovány jsou dvě absence na semináři.

2.       Aktivní účast na seminářích

Vedoucí semináře zadá studentům v průběhu semestru alespoň jeden úkol (vypracování seminární práce, zpracování referátu, případně jiné srovnatelné úkoly), podmínkou je uspokojivé zvládnutí tohoto úkolu. Pokud student nezvládne zadaný úkol nebo nesplní povinnou minimální účast na semináři, nemá již možnost v daném semestru zápočet získat. Celokatederní testy jsou organizovány výhradně pro studenty s individuálním studijním plánem.

 

Studenti s individuálním studijním plánem mohou zápočet získat po uspokojivém zvládnutí celokatederního testu.

Organizace celokatederního testu

1 termín ve zkouškovém období v zimním semestru (leden - únor) pro získání zápočtu SP I.

 Pro zvládnutí celokatederního testu se vyžadují znalosti v objemu materie, odpřednášené v daném semestru na přednáškách. Povinnou studijní literaturou, předepsanou pro přípravu na celokatederní zápočet je učebnice.

Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání, Praha: C. H. Beck, 2016, nebo alternativně učebnice Kopecký, M. Správní právo. Obecná část. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2021, a to v rozsahu odpřednášené materie.

Celokatederní test je koncipován jako test typu "multiple choice" (tj. správná může být jedna, vícero, nebo žádná odpověď), je složen z 10 otázek, přičemž k udělení zápočtu se vyžaduje správné zodpovězení minimálně 6-ti otázek.

Organizace celokoatederního testu: Mgr. V. Petrmichl, Ph.D.

Syllabus -
Last update: Eva Preclíková (16.09.2020)

The course explains the fundamental concepts of administrative law as the law of public administration: public administration and administrative law, sources of administrative law and administrative relations. The course further provides a theoretical grounding in the functioning of public administration, its acts (abstract and concrete administrative acts, contracts governed by public law, official directions, coercive measures, etc.). Attention will also be devoted to administrative sanctions, administrative supervision and administrative proceedings. Other issues to be addressed include public use, expropriation and restriction of property rights. The course also deals with the organization of public administration in the Czech Republic, liability of public authorities, control over public administration (through administrative justice), and safeguards. In the light of European integration and our membership of the Council of Europe and the European Union, the basics of European administrative law were added to the course. The seminars and lectures also examine the judicial decisions of constitutional and administrative courts, and European courts, and current issues in Czech administrative law.

Course completion requirements - Czech
Last update: Eva Preclíková (10.02.2020)

 

Podíl garanta na výuce činí 40%.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (05.04.2021)

Základní literatura:

1. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.

2. KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2021.

Učebnice uvedené pod body 1 a 2 lze použít alternativně.

Ostatní literatura:

POMAHAČ, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha: Wolters Kluwer. 2018.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia)

1.      Ústava České republiky

2.      Listina základních práv a svobod

3.      Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb., ve znění č. 41/1996 Sb., č. 243/1998 Sb. a č. 48/2010 Sb. m. s.)

4.      zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

5.      zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

6.      zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

7.      zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Ostatní právní předpisy(vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia)

1.      zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

2.      zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

3.      zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

4.      zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (Hlava 5 díl 5 Vymáhání daní)

Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Tuesday03.10.2023Úvod do kursu.doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 
Tuesday10.10.2023Formy správní činnosti I.JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 
Tuesday17.10.2023Formy správní činnosti II.JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 
Tuesday24.10.2023Formy správní činnosti III.JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 
Tuesday31.10.2023Formy správní činnosti IV.JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 
Tuesday07.11.2023Specializační přednáška I. - Zjednodušování a automatizace ve veřejné správě I. (dr. Staša + Mgr. Nešpor )JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
Tuesday14.11.2023Specializační přednáška I. - Zjednodušování a automatizace ve veřejné správě II.prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. 
Tuesday21.11.2023Správní řízení I.JUDr. Vladimír Sharp, LL.M., Ph.D. 
Tuesday28.11.2023Správní řízení II.JUDr. Vladimír Sharp, LL.M., Ph.D. 
Tuesday05.12.2023Specializační přednáška III.Mgr. František Korbel, Ph.D. 
Tuesday12.12.2023Správní trestání I.JUDr. Ing. Martin Adamec, LL.M., Ph.D. 
Tuesday19.12.2023Správní trestání II.JUDr. Ing. Martin Adamec, LL.M., Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html