SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Administrative Law II - HP0702
Title: Správní právo II
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 70
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Teacher(s): Mgr. Bc. Zuzana Adamusová, Ph.D.
prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Class: správní právo
Classification: Law > Administrative Law
Co-requisite : HP0701
Is co-requisite for: HP3618, HP0012, HV2090, HV3603, HP0703, HV3608, HP0391
Is pre-requisite for: HP2015, HV3816
Annotation - Czech
Obsahem výuky Správního práva II je především problematika forem činnosti veřejné správy a také právní úprava postupů při výkonu veřejné správy. Nejprve je pozornost věnována samotnému členění forem činnosti veřejné správy a jeho jednotlivým kritériím. Poté následují výklady k jednotlivým druhům správních úkonů, tedy ke správním předpisům, správním opatřením, správním aktům, veřejnoprávním smlouvám a neregulativním úkonům veřejné správy. Tyto výklady zahrnují hmotněprávní i procesněprávní aspekty realizace těchto úkonů. Samostatně je pojednáno o problematice správního řízení, kdy jsou probrány subjekty správního řízení, řízení v prvním stupni, řízení o řádných opravných prostředcích, řízení o mimořádných a dozorčích prostředcích a exekuční řízení. Součástí Správního práva II je též institut veřejného užívání a v neposlední řadě pak problematika personálního substrátu veřejné správy, pozornost je věnována zejména právní úpravě systému státní služby. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Last update: Preclíková Eva (10.02.2020)
Literature - Czech
Obligatory:
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.
Recommended:
  • Pomahač, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha : Wolters Kluwer. 2018.
Last update: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (05.04.2021)
Syllabus -

The course explains the fundamental concepts of administrative law as the law of public administration: public administration and administrative law, sources of administrative law and administrative relations. The course further provides a theoretical grounding in the functioning of public administration, its acts (abstract and concrete administrative acts, contracts governed by public law, official directions, coercive measures, etc.). Attention will also be devoted to administrative sanctions, administrative supervision and administrative proceedings. Other issues to be addressed include public use, expropriation and restriction of property rights. The course also deals with the organization of public administration in the Czech Republic, liability of public authorities, control over public administration (through administrative justice), and safeguards. In the light of European integration and our membership of the Council of Europe and the European Union, the basics of European administrative law were added to the course. The seminars and lectures also examine the judicial decisions of constitutional and administrative courts, and European courts, and current issues in Czech administrative law.

Last update: Preclíková Eva (16.09.2020)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 40%.

Last update: Preclíková Eva (10.02.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html