SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Administrative Law I - HP0701
Title: Správní právo I
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/1, C [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0021
Old code: 70
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Class: správní právo
Classification: Law > Administrative Law
Co-requisite : HP0272, HP0682, HP1172, HP1322
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is co-requisite for: HP0702, HP0703, HP0761, HV3821, HP0012, HP1151
Is pre-requisite for: HV1890, HV1490
Annotation - Czech
Povinný předmět Správní právo I tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Správní právo II až IV.

Předmět Správní právo I uvádí studenty do studia správního práva, které je jedním ze základních teoretických studijních předmětů. Na tento předmět přímo navazují předměty Správní právo II, Správní právo III a Správní právo IV. Vyučovaná témata tvoří součást tematického okruhu Správní právo veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky.

V rámci přednášek a seminářů je pozornost věnována klíčovým teoretickým otázkám oboru správního práva, jejichž správné pochopení je nutné nejen pro pochopení vztahu k ostatním předmětům profilujícího základu magisterského studijního programu, ale i pro efektivní studium přímo navazujících předmětů, které se věnují podrobné analýze platné právní úpravy v rámci obecné části správního práva.

Správní právo je na rozdíl od občanského nebo trestního práva nekodifikovaným oborem práva. Proto je důležité v úvodní části studia věnovat se důkladně systematice oboru, pramenům správního práva a stěžejním principům, které ovládají právní stránku činnosti veřejné správy, jako jsou princip zákonnosti, rovnosti, proporcionality, legitimního očekávání či odpovědnosti.

Správní právo je v současnosti velmi dynamickým oborem. Jedním z cílů výuky je to, aby studenti získali profesionální základ pro práci v podmínkách nekonzistentní právní úpravy a přeregulovanosti. Protože správní právo výrazně překračuje hranice národních států a vznikl víceúrovňový právní řád, seznámí se studenti i s koncepcí evropského a mezinárodního správního práva.

Výuka předmětu Správní právo I je věnuje rovněž otázkám organizace veřejné správy, a to obecným principům organizace, ale i konkrétní podobě organizace veřejné správy v České republice, a to jak organizaci státní správy, tak územní a zájmové samosprávě.

V seminářích předmětu Správní právo I studenti zpracovávají zadané úkoly a pod vedením učitele diskutují o vybraných tématech vysvětlených na přednáškách a v učebních textech. Cílem seminární výuky je to, aby si studenti spolehlivě osvojili odbornou terminologii a aby prokázali, že dokáží aktivně použít základní teoretické argumenty oboru. Studenti jsou v rámci seminářů povinni na základě zadání učitele prostudovat literaturu, právní předpisy a judikaturu k probíraným tématům a své poznatky a závěry prezentovat na semináři.

Last update: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (05.04.2021)
Literature - Czech
Obligatory:
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.
  • KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 2. vydání. Praha: C.H.Beck. 2021.
Recommended:
  • POMAHAČ, R., PÍTROVÁ, L. Správní právo I. 2. vydání. Právnická fakulta - UK, Praha. 2018.
  • Pomahač, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha: Wolters Kluwer. 2018.
Last update: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (05.04.2021)
Teaching methods - Czech

Přednášky budou předtočeny v nahrávacím studiu či zaznamenány jiným způsobem (např. formou komentovaných prezentací); předem nahrané přednášky budou k dispozici nejpozději v čas výuky.

Last update: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (22.09.2021)
Syllabus -

The course explains the fundamental concepts of administrative law as the law of public administration: public administration and administrative law, sources of administrative law and administrative relations. The course further provides a theoretical grounding in the functioning of public administration, its acts (abstract and concrete administrative acts, contracts governed by public law, official directions, coercive measures, etc.). Attention will also be devoted to administrative sanctions, administrative supervision and administrative proceedings. Other issues to be addressed include public use, expropriation and restriction of property rights. The course also deals with the organization of public administration in the Czech Republic, liability of public authorities, control over public administration (through administrative justice), and safeguards. In the light of European integration and our membership of the Council of Europe and the European Union, the basics of European administrative law were added to the course. The seminars and lectures also examine the judicial decisions of constitutional and administrative courts, and European courts, and current issues in Czech administrative law.

Last update: Preclíková Eva (16.09.2020)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 40%.

Last update: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (05.04.2021)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.     HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck. 2016.

2.     KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021.

Učebnice uvedené pod body 1 a 2 lze použít alternativně.

Ostatní literatura:

POMAHAČ, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha: Wolters Kluwer. 2018.

POMAHAČ, R., PÍTROVÁ, L. Správní právo I. 2. vydání. Právnická fakulta -UK, Praha. 2018.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia)

1.      Ústava České republiky

2.      Listina základních práv a svobod

3.      ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

4.      zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu

5.      zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

6.      zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

7.      zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

8.      zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

9.      zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia)

1.      zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

2.      zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Last update: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (14.04.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html