Theory of Law II - HP0682
Title: Teorie práva II
Guaranteed by: Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 68
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Teacher(s): doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
JUDr. Viktor Gazda
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Mgr. Jakub Horký
Mgr. Jan Chmel
Mgr. Bc. Martin Koloušek
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Mgr. Marek Zima
JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
Class: teorie práva
Classification: Law > Theory of Law
Co-requisite : HP0681
K//Is co-requisite for: HP0761, HP0002, HP0281, HP0641, HP0701, HP0003
P//Is pre-requisite for: HP0971, HP4979, HP2083, HV3050, HP0741, HP3806, HV1480, HP1582, HP0711, HP1564, HV3603, HP3808, HP3621, HV3701
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (07.02.2020)
Teorie práva II. si klade za cíl seznámit studenty s právní terminologií, základními právními vztahy a instituty a se základy právní argumentace a právního myšlení. Probírána látka je však vykládána šířeji, a to jako spojovací článek mezi různými právními obory a odvětvími, což umožňuje nejenom teoretické zobecnění různých aspektů práva, ale i postihnutí různých dimenzí fenoménu práva. Na společné přednášky navazuje diferenciovaná seminární výuka, v rámci které studenti mají možnost proniknout hlouběji pod povrch některých složitých, povětšinou právněfilozofických otázek a současně se vytváří i vhodná atmosféra pro vštěpování základních profesně-etických postojů a přístupů k právu a k výkonu právních povolání (postupy lege artis).
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (07.02.2020)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.  Této zkoušky se může student zúčastnit, pokud mu byl udělen zápočet z Teorie práva I. (v zimním semestru) a Teorie práva II (v letním semestru). Seznam zkouškových otázek je přiložen jako samostatný soubor.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (07.02.2020)

1. Interpretace  práva - pojem, primární objekt a sekundární objekty interpretace; závaznost a významnost interpretačních závěrů

2. Metody (metodologické direktivy) výkladu práva;  základy právní argumentace

3. Subjektivní práva a právní povinnosti, právní tituly

4. Subjekty práva. Fyzické a právnické osoby.  Orgány  veřejné moci. Druhy právní způsobilosti

5. Aplikace práva; pojem a stadia procesu aplikace práva      

6. Akty aplikace práva

7. Právní odpovědnost - pojem, klasifikace. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost

8. Prvky zaviněného porušení právní povinnosti a základy právní odpovědnosti

9. Vztah práva a státu, právní stát a vláda práva

10. Demokratický právní stát. Základní práva a svobody v recentním právním státě    

11. Státoprávní záruky a základní strukturní modality recentního právního státu. Ústavnost a zákonnost, právní záruky ústavnosti a zákonnosti 

12. Právo a hodnoty, právní axiologie, spravedlnost a právo, právní jistota. Problematika vztahu legality a legitimity

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (07.02.2020)

Povinná literatura:

1.       Gerloch, A. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017

2.       Gerloch, A. a kol. Praktikum teorie práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017

 

Doporučená literatura:

1.       Beran, K. Pojem osoby v právu. Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 2012

2.       Bobek, M.; Kühn, Z. a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd., Praha: Auditorium, 2013

3.       Boguszak, J.; Čapek, J.; Gerloch, A. Teorie práva. 2. vyd., Praha: ASPI, 2004

4.       Gerloch, A.; Beran, K. a kol. Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu. Praha: Leges, 2014

5.       Gerloch, A.; Kysela, J.; Kühn, Z.; Wintr, J.; Tryzna, J.; Maršálek, P.; Beran, K. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008

6.       Gerloch, A.; Tryzna, J.; Wintr, J. (eds.) Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012

7.       Gerloch, A.; Žák Krzyžanková, K. (eds.) Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017

8.       Knapp, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995

9.       Kühn, Z. Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum, 2002

10.   Maršálek, P. Právo a společnost. Praha: Auditorium, 2008

11.   Maršálek, P. Příběh moderního práva. Praha: Auditorium, 2018

12.   Ondřejek, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012

13.   Tryzna, J. Právní principy a právní argumentace. K vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci práva. Praha: Auditorium, 2010

14.   Večeřa, M.; Gerloch, A.; Beran, K.; Schlosser, H.; Rudenko, S. Všeobecná teória práva.  Plzeň, Aleš Čeněk, 2017

15.   Wintr, J. Metody a zásady interpretace práva. 2. vydání. Praha: Auditorium 2019

16.   Wintr, J. Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum 2006

17.   Žák Krzyžanková, K. Právní interpretace – mezi vysvětlováním a rozuměním. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019