SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Legal Regimes of International Spaces - HP0661
Title: Právní režimy mezinárodních prostorů
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 66
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
JUDr. Mgr. Miroslav Pulgret, Ph.D.
Class: mezinárodní právo veřejné
Classification: Law > Public International Law
Incompatibility : HPOP0000
XP//In complex pre-requisite: HM0601
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Blanka Smutná (14.02.2019)
Předmět má úzký vztah k povinnému předmětu Mezinárodní právo veřejné. Součástí základního kurzu je i právní režim moře, Antarktidy a kosmického prostoru. Povinně volitelný předmět navazuje a podrobněji rozvíjí základní pojmy a právní úpravu povinného předmětu. Výuka v povinně volitelném předmětu je založena na vybraných tématech v rámci kterých je srovnávána úprava v jednotlivých mezinárodních prostorech.
Literature - Czech
Last update: Blanka Smutná (14.02.2019)
Obligatory:
  • Ondřej J, Potočný, M.. Obecné mezinárodní právo v dokumentech. 4.. Praha, C.H.Beck. 2016.
  • ONDŔEJ, J. . Právní režimy mořských oblastí. Srovnání s kosmem a Antarktidou. . Aleš Čeněk. 2017.
  • Ondřej, J., Mrázek, J., Kunz, O.. Základy mezinárodního práva veřejného. 1.. Praha: C. H. Beck. 2018.
Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. (15.04.2020)

Podmínky zkoušky:  zkouška bude v letním semestru 2020 realizována ve formě seminární práce na téma vycházející ze seznamu níže uvedených otázek 1) - 20), každá práce bude zahrnovat  odpovědi na vymezené podotázky. Rozsah seminární práce je 10-12 stran. Konkrétní téma bude každé studentce/studentovi určeno zaslaným e-mailem. Seminární práce budou zasílány nejpozději se zahájením zkouškového období na e-mail ondrej@prf.cuni.cz  Práce budou hodnoceny prostřednictvím e-mailu, v případě, že to bude možné bude práce s jednotlivými studentkami/studenty prodiskutována ústně.

Seznam otázek :

1)   Pojem práva mezinárodních prostorů a jejich vymezení  

      - definice mezinárodních prostorů

      - vymezení volného moře podle Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982

      - vymezení mořského dna za hranicemi národní jurisdikce států podle Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982

      - vymezení Antarktidy podle Smlouvy o Antarktidě z roku 1959

      - vymezení kosmického prostoru a nebeských těles

 

2)   Historický vývoj  ve vztahu k mezinárodním prostorům

      - historický vývoj pokud jde o volné moře od středověku do třetí kodifikace OSN o mořském právu, srovnání výsledků první kodifikační konference z roku 1958 se třetí kodifiakcí z roku 1982

      - historický vývoj ve vztahu k Antarktidě včetně smluv uzavřených v rámci antarktického smluvního systému

      - historický vývoj ve vztahu ke kosmickému prostoru a nebeským tělesům včetně smluv uzavřených ve vztahu ke kosmu Kosmická smlouva z roku 1967 a další smlouvy

 

3)   Zákaz přivlastnění mezinárodních prostorů  

      -  právní úprava zákazu přivlastnění volného moře

      -  právní úprava zákazu přivlastnění mořského dna a jeho zdrojů za hranicemi národní jurisdikce států z hlediska uplatňování svrchovanosti států i z hlediska zákazu vlastnictví

      - právní úprava zákazu přivlastnění Antarktidy z hlediska Smlouvy o Antarktidě

      - právní úprava zákazu přivlastnění kosmického prostoru a nebeských těles podle Kosmické smlouvy z roku 1967 v obecnosti

 

4)   Mírové využívání mezinárodních prostorů (z hlediska zakázané činnosti-obecné otázky)

      - teoretické vymezení pojmy využívání pro mírové účely a využívání výhradně pro mírové účely z hlediska zakázané vojenské činnosti

      - využívání pro mírové účely volného moře a mořského dna za hranicemi národní jurisdikce (obecná úprava podle Úmluvy OSN o mořském právu  z roku 1982

      - otázky využívání pro mírové účely Antarktidy, kosmického prostoru a nebeských těles

 

5)  Nevojenské využívání mezinárodních prostorů (základní pojmy)

     - základní pojmy nevojenského využívání mezinárodních prostorů - využívání, výzkum, vyhledávání, průzkum, těžba

     - vymezení těchto pojů z hlediska:

     - Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982,

     - Smlouvy o Antarktidě a dalších smluv antarktického smluvního systému

     - Kosmické smlouvy z roku 1967 a Dohody o Měsíci z roku 1979

 

6)  Právní režim  výlučné ekonomické zóny

     - vymezení výlučné ekonomické zóny

     - právní režim výlučné ekonomické zóny

     - práva pobřežního státu ve výlučné ekonomické zóně

     - práva ostatních států ve výlučné ekonomické zóně

 

7) Právní režim volného  moře (svobody volného moře)  

    - vymezení svobod volného moře podle Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982

    - podrobnější vymezení  zejména svody plavby a svobody rybolovu

  

8) Právní režim kontinentálního šelfu

    - vymezení kontinentálního šelfu podle Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982, srovnání vymezení v Úmluvě o pevninské mělčině z roku 1958

    - podstata právního režimu kontinentálního šelfu

    - práva pobřežního státu na kontinentálním šelfu podle Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982

    - práva ostatních států na kontinentálním šelfu

 

9) Právní režim mořského dna  za hranicemi národní jurisdikce  

    - vývoj ve vztahu k mořskému dnu (Oblasti) po první konferenci OSN o mořském právu v roce 1958

    - Společné dědictví lidstava, jeho právní vymezení

    - podstata právního režimu mořského dna (Oblasti)

    - úloha Úřadu mořského dna

    - odlišnost právního režimu mořského dna (Oblasti) od volného moře a kontinentálního šelfu

   

10) Problematika jurisdikce ve vztahu k objektům a osobám v mezinárodních prostorech (obecné otázky)

      - obecné vymezení pojmu jurisdikce,

      -  jednotlivé druhy jurisdikce, zejména jurisdikce založená na imatrikulaci a osobní jurisdikce

      - na čem je založena jurisdikce ve vztahu k objektům na volném moři, v Antarktidě a v kosmickém prostoru a na nebeských tělesech

 

11) Právní režim využívání nerostných zdrojů z nebeských těles

      - prameny právní úpravy

      - úprava obsažená v Dohodě o činnosti států na Měsíci a jiných nebeských tělesech  z roku 1979

 

12) Právní režim Antarktidy

      - základy právního režimu ve Smlouvě o Antarktidě z roku 1959, specifika režimu, jednotlivé kategorie smluvních států, antarktický smluvní systém

      - ochrana prostředí Antarktidy - zakázaná činnost zejména podle Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě z roku 1991

 

13) Právní režim mořských polárních oblastí (okolo Antarktidy, Arktida) 

      - vztah Smlouvy o Antarktidě z roku 1959 k mořskému právu

      - právní úprava ve smlouvách, které se vztahují k mořským živým zdrojům Antarktidy

      - otázka územních nároků v Arktidě (Severním ledovém oceánu)

      - normy mezinárodního mořského práva aplikovatelné na Arktidu

      - úloha Arktické rady

 

14) Právní režim týkající se lodí a jiných objektů na moři

      - příslušnost lodí, registrace (právo vlajky) a členění lodí

      - výkon jurisdikce nad loděmi a jinými objekty

      - postavení válečných a státních lodí

      - postavení obchodních lodí, důvody pro zásahy jiných států do jurisdikce státu vlajky

 

15) Právní režim objektů v kosmu a v Antarktidě

      -  právní úprava příslušnosti nad kosmickými objekty

      - výkon jurisdikce nad osobami a objekty podle Kosmické smlouvy z roku 1967 a Dohody o mezinárodní kosmické stanici z roku 1998

      - výkon jurisdikce nad osobami a stanicemi v Antarktidě podle Smlouvy o Antarktidě z roku 1959, praxe států

     

16) Mírové využívání volného moře a mořského dna (z hlediska zakázané činnosti)

      - právní úprava zakázané vojenské činnosti v:

        Úmluvě OSN o mořském právu z roku 1982

        Smlouvě o zákazu jaderných pokusů ve třech prostředích z roku 1963

        Smlouvě o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na mořském dnu a v jeho podzemí z roku 1971

        smlouvách o vytváření zón bez jaderných zbraní např. Smlouva o zákazu jaderných zbraní v Latinské Americe z roku 1967

 

17) Právní režim využívání nerostných zdrojů z mořského dna

      - právní úprava vyhledávání, průzkumu a těžby z mořského dna za hranicemi národní jurisdikce států v Úmluvě OSN o mořském právu z roku 1982

      - postup při vyhledávání, průzkumu a těžbě

      - průkopničtí investoři

      - plány průzkumných a těžebních prací (pravidla, předpisy, postupy Úřadu)

     

18) Otázka uplatňování nároků ve vztahu ke kosmickému prostoru a nebeským tělesům

      - otázka nároků států

      - nároky soukromých osob z hlediska Kosmické smlouvy z roku 1967 a z hlediska Dohody o Měsíci z roku 1979

 

19)  Řešení sporů ve vztahu k moři a k mořskému dnu

       - otázky řešení sporů podle Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982

       - prostředky řešení sporů podle Úmluvy o mořském právu z roku 1982, obligatorní jurisdikce

       - Mezinárodní tribunál pro mořské právo

       - Rozhodčí řízení podle Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982

 

20) Řešení sporů ve vztahu k Antarktidě a ke kosmickému prostoru  

      - řešení sporů podle Smlouvy o Antarktidě z roku 1959

      - řešení sporů podle jiných smluv o Antarktidě, zejména podle Protokolu o ochraně životního prostředí z roku 1991

      - řešení sporů ve vztahu ke kosmu (Kosmická smlouva z roku 1967, Úmluva o odpovědnosti států za škody způsobené kosmickými objekty z roku 1972, pravidla pro arbitrážní spory týkající se kosmické činnosti

 

Syllabus - Czech
Last update: Blanka Smutná (14.02.2019)

 

Předmět má úzký vztah k povinnému předmětu Mezinárodní právo veřejné. Součástí základního kursu je i právní režim moře, Antraktidy a kosmického prostoru. Výběrový předmět navazuje a podrobněji rozvíjí základní pojmy a právní úpravu povinného předmětu. Výuka ve výběrovém předmětu je založena na vybraných tématech v rámci kterých je srovnávána úprava v jednotlivých mezinárodních prostorech.

 

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 80 %.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html