SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Labour Law II - HP0642
Title: Pracovní právo II
Guaranteed by: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 64
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Ljubomír Drápal
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Mgr. Lucie Matějka Řehořová
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Class: pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Classification: Law > Labour Law and Social Security
Co-requisite : HP0641
K//Is co-requisite for: HP0020, HP1152
P//Is pre-requisite for: HV1460
Annotation - Czech
Last update: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. (01.02.2017)
Obor práva, při jehož výuce je věnována pozornost těmto oblastem - individuální pracovní právo, kolektivní
pracovní právo a vybrané aspekty z oblasti právní úpravy zaměstnanosti.
Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. (04.02.2018)

Předmět je zakončen ústní zkouškou - obě otázky (po jedné z čáti A i B) se losují. 

 

Zkušební otázky z předmětu Pracovní právo

 

část A

 

1)     Pojem, vymezení a předmět úpravy pracovního práva

2)     Postavení pracovního práva v systému práva

3)     Vztah pracovního a občanského práva

4)     Mezinárodní prvek v pracovním právu

5)     Evropské pracovní právo

6)     Prameny pracovního práva

7)     Vznik a vývoj pracovního práva

8)     Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam

9)     Ochranná funkce pracovního práva a její projevy v právní úpravě 

10) Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu

11) Pracovněprávní vztahy a jejich prvky                  

12) Právní skutečnosti v pracovním právu

13) Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu

14) Vady právních jednání a jejich následky v pracovněprávních vztazích

15) Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení 

16) Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů

17) Závislá práce a nelegální práce

18) Pojem a druhy pracovního poměru

19) Vznik pracovního poměru

20) Změna pracovního poměru

21) Dočasné přidělení

22) Skončení pracovního poměru

23) Závazkové právní vztahy v pracovněprávních vztazích

24) Zajištění a utvrzení dluhů z pracovněprávních vztahů

25) Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

26) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

27) Flexibilní formy výkonu práce

28) Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí

29) Osobnostní práva zaměstnance a jejich ochrana v pracovněprávních vztazích

30) Doručování písemnosti v pracovněprávních vztazích

31) Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů

32) Další právní vztahy účasti na práci

33) Pojetí odpovědnosti v pracovním právu

34) Základní rozdíly v postavení zaměstnanců ve mzdové a platové sféře

35) Agenturní zaměstnávání

36) Formy kolektivních pracovněprávních vztahů, kolektivní práva zaměstnanců

37) Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích

38) Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog

39) Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání

40) Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

 

 část B

 

1)     Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru, výběr uchazečů o zaměstnání

2)     Pracovní smlouva a její náležitosti

3)     Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se)  pracovního místa vedoucího zaměstnance

4)     Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání)

5)     Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době)

6)     Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu)

7)     Převedení na jinou práci

8)     Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení

9)     Rozvázání pracovního poměru výpovědí

10) Dohoda o rozvázání pracovního poměru

11) Okamžité zrušení pracovního poměru

12) Omezení při rozvazování pracovního poměru

13) Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele

14) Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru

15) Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky

16) Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti 

17) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

18) Délka pracovní doby a její rozvržení

19) Konto pracovní doby

20) Doba odpočinku a její druhy

21) Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost

22) Práva a povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP

23) Pracovní podmínky žen, mladistvých a osob se zdravotním postižením

24) Odměňování závislé práce

25) Důležité osobní překážky v práci

26) Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

27) Překážky v práci na straně zaměstnavatele

28) Dovolená

29) Péče o zaměstnance

30) Prohlubování a zvyšování kvalifikace

31) Odpovědnost zaměstnance za škodu

32) Odpovědnost zaměstnavatele za škodu

33) Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání

34) Práce konaná zaměstnancem mimo pracoviště zaměstnavatele („home working“)

35) Přístup k nadnárodním informacím

36) Kolektivní smlouvy

37) Kolektivní smlouva vyššího stupně a její extenze

38) Kolektivní spory

39) Právo na stávku, výluka

40) Odborová organizace

 

Otázky k předmětu Pracovní právo k 2. části SZZ, obecná část

 1. Pojem, vymezení, obsah pracovního práva a postavení pracovního práva v právu soukromém
 2. Mezinárodní a unijní prameny pracovního práva
 3. Vymezení závislé práce; nelegální práce a její právní důsledky
 4. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam
 5. Právní vztahy a skutečnosti v pracovním právu
 6. Právní jednání v pracovněprávních vztazích
 7. Soudobé tendence tvorby a aplikace pracovního práva (liberalizace, koncept flexicurity  aj.)
 8. Autonomie vůle a ochranná funkce pracovního práva
 9. Atypické pracovněprávní vztahy (prekérní, doplňkové, dočasné aj.)
 10. Skončení pracovního poměru
 11. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře
 12. Práva a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 13. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu
 14. Zastupování zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích
 15. Úloha národního i nadnárodního sociálního dialogu v pracovním právu (vliv na utváření právního rámce i realizaci pracovněprávních vztahů)
 16. Státní služba

 

Otázky k předmětu Pracovní právo k 2. části SZZ, zvláštní část

 1. Vznik základních pracovněprávních vztahů

 1. Změny pracovního poměru (včetně přechodu práva a povinností v pracovněprávních vztazích)
 2. Jednostranné způsoby skončení pracovního poměru a jejich omezení
 3. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky
 4. Pracovní doba a doba odpočinku (včetně dovolené)
 5. Zvláštní pracovní podmínky některých skupin zaměstnanců
 6. Odměňování v pracovněprávních vztazích
 7. Odpovědnost zaměstnance
 8. Odpovědnost zaměstnavatele
 9. Překážky výkonu práce a jejich následky
 10. Strany kolektivních pracovněprávních vztahů, jejich práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích
 11. Realizace práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání
 12. Kolektivní smlouvy a jejich význam v pracovním právu
 13. Kolektivní spory, včetně realizace práva na stávku
 14. Veřejná kontrola dodržování povinností v pracovněprávních vztazích
 15. Zprostředkování zaměstnání agenturou práce

 

 

Syllabus -
Last update: Alena Votýpková (04.04.2016)

Labour law is a system of legal provisions, which essentially regulate three areas. Individual labour law, as the most important discipline, was the first area to emerge in the course of time. It comprises legal relationships which occur when an employer (a legal or natural person) uses the force of an employee (a natural person) in exchange for remuneration. Such relationships between employers and employees are primarily governed by the Labour Code.

The second area (often closely linked with individual labour law) is collective labour law. This discipline deals with collective relations which exist between collectively represented employees (e.g. trade unions) and employers, including employer associations. In addition, collective agreements are covered as well. Collective labour relations are regulated by the Labour Code (the substantive part) and the Collective Bargaining Act (the procedural part and the subsidiarity of the Labour Code).

The third area which falls under labour law is the legal regulation of employment. It covers relationships which arise when a person exercises the right to acquire the means of his or her livelihood by work under Article 26 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. The underlying relationships arise between citizens and the relevant state authorities (Ministry of Labour and Social Affairs and employment office), employers and the relevant state authorities, and citizens and employers. These relationships do not fall under the scope of the Labour Code, but are regulated by the Employment Act (Act No 435/2004 Sb.). Labour law historically developed mainly to protect the weaker party of the industrial relations, i.e. the employee. Even today we can regard the protective function as the most important and prevailing function of labour law. However, it is not the only purpose of labour law; the organizational function plays a different (but important) role too.

Labour law establishes a framework and conditions for work, defines the workload and remuneration and stipulates the rules for effective labour market. Likewise, it provides the employers with tools for managing their businesses and employees (both individually and collectively). Last but not least, labour law makes provisions for the participation of employees and their unions and bodies in company management.   

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (14.04.2018)

Podíl garanta na výuce činí alespoň 30 %.

Learning resources - Czech
Last update: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. (20.02.2020)

Studijní literatura:

Bělina, M., Pichrt, J. a kol., Pracovní právo, 7. doplněné a podstatně přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2017
Hůrka, P. a kol., Pracovní právo v bodech s příklady, 5. akt. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019
Pichrt, J., Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní, C. H. Beck, 2015

Právní předpisy:

Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů,
Zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru na bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, ve zn. p. p.
Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .., ve zn. p. p.
Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, ve zn. p. p.
Nař. vl. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
Zák. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaruč. mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí .., ve zn. p. p.
Zák. č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě
Zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zák.), ve zn. p. p.
Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Wednesday02.10.2019Právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 
Wednesday09.10.2019Odpovědnost zaměstnavatele za škodu.JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
Wednesday16.10.2019Odpovědnost zaměstnance za škodu.JUDr. Ljubomír Drápal 
Wednesday23.10.2019Rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace.prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. 
Wednesday30.10.2019Zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých; péče o zaměstnance.prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. 
Wednesday06.11.2019Výkon závislé práce ve služebních vztazích.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Wednesday13.11.2019Koncepce kolektivního pracovního práva a jeho prameny.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Wednesday20.11.2019Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy, řešení kolektivních pracovních sporů.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Wednesday27.11.2019Informování a projednání v pracovněprávních vztazích; zástupci zaměstnanců a evropská rada zaměstnanců.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Wednesday04.12.2019Agenturní zaměstnávání a činnost agentur práce při zprostředkování zaměstnání; ochrana dětské práce.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Wednesday11.12.2019Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí; vysílání zaměstnanců.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 
Wednesday18.12.2019Kontrolní činnost.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 
Wednesday08.01.2020Aktuální otázky pracovního práva z pohledu legislativy.doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html