SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Labour Law I - HP0641
Title: Pracovní právo I
Guaranteed by: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0016
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Class: pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Classification: Law > Labour Law and Social Security
Co-requisite : HP0271, HP0402, HP0682, HP1172, HP1322
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Interchangeability : HHP0641
Is co-requisite for: HP1772, HP0020, HP0642
Is pre-requisite for: HP1771
Files Comments Added by
download 210202_Distanční výuka_LS_20-21.pdf doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Annotation - Czech
Obor práva, při jehož výuce je věnována pozornost těmto oblastem - individuální pracovní právo, kolektivní
pracovní právo a vybrané aspekty z oblasti právní úpravy zaměstnanosti.
Last update: Morávek Jakub, doc. JUDr., Ph.D. (02.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

 

 

Studijní literatura:

Bělina, M., Pichrt, J. a kol., Pracovní právo, 7. doplněné a podstatně přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2017
Hůrka, P. a kol., Pracovní právo v bodech s příklady, 5. akt. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019
Pichrt, J., Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní, C. H. Beck, 2015

Právní předpisy:

Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů,
Zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru na bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, ve zn. p. p.
Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .., ve zn. p. p.
Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, ve zn. p. p.
Nař. vl. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
Zák. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaruč. mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí .., ve zn. p. p.
Zák. č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě
Zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zák.), ve zn. p. p.
Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Last update: Morávek Jakub, doc. JUDr., Ph.D. (02.02.2021)
Syllabus -

Labour law is a system of legal provisions, which essentially regulate three areas. Individual labour law, as the most important discipline, was the first area to emerge in the course of time. It comprises legal relationships which occur when an employer (a legal or natural person) uses the force of an employee (a natural person) in exchange for remuneration. Such relationships between employers and employees are primarily governed by the Labour Code.

The second area (often closely linked with individual labour law) is collective labour law. This discipline deals with collective relations which exist between collectively represented employees (e.g. trade unions) and employers, including employer associations. In addition, collective agreements are covered as well. Collective labour relations are regulated by the Labour Code (the substantive part) and the Collective Bargaining Act (the procedural part and the subsidiarity of the Labour Code).

The third area which falls under labour law is the legal regulation of employment. It covers relationships which arise when a person exercises the right to acquire the means of his or her livelihood by work under Article 26 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. The underlying relationships arise between citizens and the relevant state authorities (Ministry of Labour and Social Affairs and employment office), employers and the relevant state authorities, and citizens and employers. These relationships do not fall under the scope of the Labour Code, but are regulated by the Employment Act (Act No 435/2004 Sb.). Labour law historically developed mainly to protect the weaker party of the industrial relations, i.e. the employee. Even today we can regard the protective function as the most important and prevailing function of labour law. However, it is not the only purpose of labour law; the organizational function plays a different (but important) role too.

Labour law establishes a framework and conditions for work, defines the workload and remuneration and stipulates the rules for effective labour market. Likewise, it provides the employers with tools for managing their businesses and employees (both individually and collectively). Last but not least, labour law makes provisions for the participation of employees and their unions and bodies in company management.   

Last update: Votýpková Alena (04.04.2016)
Course completion requirements - Czech

Pracovní právo I.


Předmět povinného základu Pracovní právo I. je zakončen zápočtovým testem. 

 

 

Pravidla pro absolvování zápočtového testu z pracovního práva

 

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení stanoví pravidla pro absolvování zápočtu z předmětu Pracovní právo pro studenty předmětu PP I v příslušném ak. roce.

 

Udělení zápočtu je podmínkou k připuštění k ústní zkoušce z předmětu společného základu Pracovní právo II.

 

Zápočet lze primárně splnit formou celokatederního elektronického zápočtového testu skládaného prostřednictvím systému moodle.

 

Doplňkově jsou vedoucí seminářů:

a)          v případě studentů s vynikající docházkou na seminární výuku a

b)          po vyhodnocení aktivní účasti studenta na seminářích či po vyhodnocení jeho přípravy na seminární výuku jako nadstandardní

oprávněni v individuálních případech udělit zápočet studentům zapsaným, resp. navštěvujícím jimi vedený seminář, bez toho, že by tito studenti absolvovali písemný test; v takovém případě se zápočty udělují zpravidla na posledním semináři, nejpozději však do dne ukončení seminární výuky v předmětu v příslušném semestru.

 

 

Pravidla celokatederního zápočtového testu:

 

Datum a místo konání:

-              celkem 6 termínů (2 v květnu, 2 v červnu, 2 v září)

-              termíny budou vyhlášeny v informačním systému;

-              na termíny se budou studenti přihlašovat prostřednictvím informačního systému;

-              přihlásit se mohou pouze studenti, a kteří absolvovali letní semestr pracovního práva a jsou zapsaní k výuce v PP I.

-              test se bude skládat prostřednictvím systému moodle.

 

Řešitelský čas:

-          45 minut

 

Zadání:

-              praktická aplikace ustanovení právních předpisů regulujících pracovněprávní vztahy, rozsah bude odpovídat látce, která byla přednesena v letním semestru

-              test zahrnuje:

o   testové otázky;

o   řešení konkrétních příkladů, včetně vytvoření právního jednání nebo příslušného podání.

 

Použitelné materiály:

-              při řešení testu lze používat pouze znění právního předpisu bez komentářů, výkladu a judikatury.

 

Hodnocení:

-              výsledky budou „vyvěšeny“ v informačním systému

-              jako úspěšný bude vyhodnocen řešitel, který získá alespoň 60 % bodů

 

 

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.        

tajemník katedry, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní právo II.

Předmět společného základu Pracovní právo II. je zakončen ústní zkouškou. Student si vytáhne po jedné otázce ze skupiny A a ze skupiny B. 

Zkušební otázky z předmětu Pracovní právo

Pracovní právo II. - část A

 

1)     Pojem, vymezení a předmět úpravy pracovního práva

                - pojem pracovního práva

                - členění vztahů, které pracovní právo reguluje

                - závislá práce

                - vymezení specifik jednotlivých oblastí pracovního práva

 

2)     Postavení pracovního práva v systému práva

                - vývoj pracovního práva a jeho postavení k ostatním právním odvětvím v historické perspektivě

- vztah pracovního práva k ostatním právním odvětvím na našem území po roce 1918

- postavení pracovního práva v současném systému práva (specifika pracovního práva) 

                 

3)     Vztah pracovního a občanského práva

                - historické etapy vývoje vztahu pracovního a občanského práva

                - aktuální vztah občanského a pracovního práva

                - použití občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy

 

4)     Mezinárodní prvek v pracovním právu

                - možné mezinárodní prvky při výkonu závislé práce                

- výkon závislé práce v cizině a rozhodné právo

                - postavení zaměstnance, který není státním příslušníkem České republiky

 

5)     Evropské pracovní právo

                - prameny práva Rady Evropy (příklady úmluv a jejich uplatnění)

                - prameny práva EU (primární a sekundární právo – jeho uplatnění)

                - judikatura evropských soudů

 

6)     Prameny pracovního práva

                - vymezení pojmu pramen práva

                - vymezení jednotlivých pramenů pracovního práva

                - specifika pramenů pracovního práva ve srovnání s jinými právními obory

 

7)     Vznik a vývoj pracovního práva

                - historické vývojové etapy

                - vývoj pracovněprávní legislativy od roku 1918

                - současné trendy v pracovním právu

 

8)     Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam

                - pojem právní princip/zásada

                - význam právních principů

- vymezení základních zásad pracovněprávních vztahů

                - význam základních zásad mj. v kontextu subsidiárního použití občanského zákoníku

 

9)     Ochranná funkce pracovního práva a její projevy v právní úpravě 

                - vymezení základních funkcí pracovního práva

                - pojem ochranné zákonodárství

- konkrétní příklady právních institutů, ve kterých se projevuje ochranná funkce pracovního práva

 

10) Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu

                - vymezení pojmu rovné zacházení a zákaz diskriminace

                - prameny právní úpravy

                - příklady zakázaných jednání v jednotlivých fázích pracovního poměru a jejich důsledky

                - právní nástroje ochrany

 

11) Pracovněprávní vztahy a jejich prvky

                - vymezení pracovněprávních vztahů

                - třídění pracovněprávních vztahů

                - charakteristika jednotlivých prvků pracovněprávních vztahů s důrazem na základní pracovněprávní vztahy

                 

                  

12) Právní skutečnosti v pracovním právu

                - pojem pracovněprávních skutečností 

                - dělení pracovněprávních skutečností

                - náležitosti pracovněprávního jednání

 

13) Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu

                - vymezení pojmů doba a lhůta a jejich třídění

                - pravidla počítání času v pracovněprávních vztazích

                - konkrétní příklady dob a lhůt

 

14) Vady právních jednání a jejich následky v pracovněprávních vztazích

                - pojmové vymezení vad právního jednání

                - označení možných vad právního jednání spolu s uvedením důsledků vady

                - specifika pracovněprávní úpravy

 

15) Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení 

                - vymezení subjektů pracovněprávních vztahů s důrazem na  zaměstnance a zaměstnavatele

                - způsobilost být účastníkem individuálních pracovněprávních vztahů

                - jednání a zastoupení účastníků individuálních pracovněprávních vztahů

 

16) Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů

                - vymezení jednotlivých účastníků kolektivních pracovněprávních vztahů

                - ustavení jednotlivých účastníků kolektivních pracovněprávních vztahů a jejich vzájemné vztahy

                - působnost jednotlivých účastníků kolektivních pracovněprávních vztahů

 

17) Závislá práce a nelegální práce

                - vymezení pojmu závislá práce (znaky a důsledky závislé práce, včetně vývoje právní úpravy)

                - vymezení pojmů nelegální práce (druhy nelegální práce)

                - důsledky spojené s výkonem nelegální práce, včetně vývoje právní úpravy

 

18) Pojem a druhy pracovního poměru

                - pracovní poměr jako závazkový právní vztah – vymezení pojmu

- vývojové koncepce pracovního poměru

                - druhy pracovního poměru zejména z hlediska rozsahu úvazku, doby trvání pracovního poměru

 

19) Vznik pracovního poměru

                - pravidla výběru uchazeče o zaměstnání (ochrana osobních údajů, zákaz diskriminace)

                - způsoby vzniku pracovního poměru

- vyjednávání o pracovní smlouvě

- povinnosti stran před vznikem pracovního poměru

 

20) Změna pracovního poměru

                - prvky pracovního poměru

                - změna subjektu pracovního poměru

                - změna obsahu pracovního poměru

 

21) Dočasné přidělení

                - dočasné přidělení jako změna obsahu pracovního poměru (zejména subjekty, podmínky, rozsah) - odlišnosti od dočasného přidělení v rámci agenturního zaměstnávání

 

22) Skončení pracovního poměru

                - způsoby skončení pracovního poměru

                - vztah pracovněprávní úpravy k občanskoprávní úpravě

                - důsledky skončení pracovního poměru (např. možný nárok na odstupné, potvrzení o zaměstnání, posudek o pracovní činnosti)

 

23) Závazkové právní vztahy v pracovněprávních vztazích

                - jednotlivé typy závazkových právních vztahů v pracovněprávních vztazích

                - vznik závazkových právních vztahů

- prvky, zejména obsah právních vztahů

- omezení aplikace občanského zákoníku na závazkové pracovněprávní vztahy

 

24) Zajištění a utvrzení dluhů z pracovněprávních vztahů

                - vymezení pojmu zajištění a utvrzení dluhů

                - jednotlivé nástroje zajištění a utvrzení dluhů a jejich pojmové vymezení

                - nástroje zajištění a utvrzení, které lze využít v pracovněprávních vztazích

 

25) Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

                - vymezení základního pracovního závazku

                - vymezení dalších základních povinností zaměstnance

                - vymezení dalších základních povinností zaměstnavatele

 

26) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

                - vymezení pojmu bezpečnost a ochrana zdraví při práci

                - systematika a vztahy právních předpisů a jiných pramenů práva v oblasti BOZP

                - práva a povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance a zástupců zaměstnanců na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

27) Flexibilní formy výkonu práce

                - vymezení pojmu flexibilní formy výkonu závislé práce

                - flexibilní formy výkonu práce z hlediska platné a účinné právní úpravy

                - flexibilní formy výkonu práce – další možné teoretické konstrukty

 

28) Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí

                - pojem vysílání zaměstnanců

                - právní úprava regulující vysílání

                - formy vysílání

                - důsledky vysílání ve vztahu k právům a povinnostem zaměstnance a zaměstnavatele

 

29) Osobnostní práva zaměstnance a jejich ochrana v pracovněprávních vztazích

                - instituty ochrany osobnostních práv zaměstnanců

                - soukromoprávní prostředky ochrany osobnostních práv

                - veřejnoprávní prostředky ochrany osobnostních práv

 

30) Doručování písemnosti v pracovněprávních vztazích

                - doručování zaměstnanci a zaměstnavateli

                - doručení do vlastních rukou

                - důsledky nesprávného doručení

 

31) Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů

                - vymezení pojmu

                - účel právní úpravy

                - práva a povinnosti zaměstnance, zaměstnavatele a zástupců zaměstnanců

 

32) Další právní vztahy účasti na práci

                - vymezení pojmu

                - modelové vztahy zákoníku práce a dalších právních předpisů

- použití zákoníku práce na další vztahy účasti na práci

                - vymezení konkrétních případů

 

33) Pojetí odpovědnosti v pracovním právu

                - vymezení pojmu

                - možné teoretické konstrukce

                - základní charakteristika odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele

 

34) Základní rozdíly v postavení zaměstnanců ve mzdové a platové sféře

                - vymezení pojmu plat a mzda

                - rozdíly v postavení zaměstnanců v platové a mzdové sféře v jednotlivých fázích pracovního poměru či v některých pracovněprávních institutech

 

35) Agenturní zaměstnávání

                - vymezení pojmu (právní základ, subjekty a obsah smluvních vztahů)

                - agentura práce, její ustavení, základní práva a povinnosti

                - zákonná omezení zprostředkování zaměstnání agenturou práce

 

36) Formy kolektivních pracovněprávních vztahů, kolektivní práva zaměstnanců

                - historický vývoj

                - ústavněprávní aspekty

                - jednotlivé formy kolektivních pracovněprávních vztahů

                - vymezení jednotlivých kolektivních práv zaměstnanců a možný způsob jejich výkonu

 

37) Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích

                - vymezení jednotlivých zástupců zaměstnanců

                - ustavení jednotlivých zástupců zaměstnanců

                - vztahy zástupců zaměstnanců

                - práva a povinnosti jednotlivých zástupců zaměstnanců

 

38) Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog

                - vymezení pojmu sociální dialog

                - vymezení postavení odborů a možnosti vytváření jejich hierarchických struktur , včetně jejich práv a povinností

                - vymezení postavení zaměstnavatelů a možnosti vytváření jejich hierarchických struktur , včetně jejich práv a povinností

 

39) Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání

                - pojem informování a projednání

                - rada zaměstnanců a její ustanovení

                - zástupce pro BOZP a jeho ustanovení

                - úloha rady zaměstnanců a zástupce pro BOZP v informování a projednání – práva a povinnosti

 

40) Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

                - vymezení druhů kontroly

- vnitřní kontrola – oprávněné subjekty a jejich oprávnění, průběh kontroly a možné důsledky

- vnější kontrola – oprávněné subjekty a jejich oprávnění, průběh kontroly a možné důsledky

               

 

Pracovní právo II. - část B

 

1)     Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru, výběr uchazečů o zaměstnání

                - informační povinnost

                - povinnosti na úseku ochrany osobních údajů

                - rovné zacházení a zákaz diskriminace

                - další aspekty – pracovně-lékařské služby, kontraktační proces

 

2)     Pracovní smlouva a její náležitosti

                - podstatné náležitostí

                - pravidelné a nahodilé náležitosti

                - důsledky spojené s nedostatky náležitostí

 

3)     Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se)  pracovního místa vedoucího zaměstnance

                - jmenování jako právní jednání

                - pracovní místa obsazovaná jmenováním

                - pracovní místa, z nichž lze zaměstnance odvolat a důsledky odvolání

 

4)     Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání)

                - zákonná pravidla pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou

                - pracovní poměr na dobu určitou ve specifických situacích

                - důsledky protiprávního sjednání pracovního poměru na dobu určitou

               

5)     Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době)

                - sjednání zkušební doby

                - zákonné limity pro sjednání zkušební doby

                - zrušení pracovního poměru ve zkušební době

 

6)     Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu)

                - možnosti výdělečné činnosti zaměstnance v době trvání základního pracovněprávního vztahu

                - možná omezení výdělečné činnosti po skončení základního pracovněprávního vztahu

                - možné důsledky porušení zákazu další výdělečné činnosti

 

7)     Převedení na jinou práci

                - vymezení pojmu

                - povinné převedení na jinou práci

                - další případy převedení na jinou práci

                - povinnosti a opatření související s převedením na jinou práci

 

8)     Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení

                - vymezení pojmů

                - cestovní náhrady, včetně vyúčtování pracovní cesty

                - omezení zaměstnavatele ve vztahu k některým skupinám zaměstnanců

 

9)     Rozvázání pracovního poměru výpovědí

                - podmínky rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance

                - podmínky a omezení rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele

                - důsledky nedodržení zákonných podmínek

               

10) Dohoda o rozvázání pracovního poměru

                - náležitosti dohody o rozvázání pracovního poměru

                - důsledky nedodržení zákonných náležitostí dohody o rozvázání pracovního poměru

 

11) Okamžité zrušení pracovního poměru

                - podmínky rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením ze strany zaměstnance

                - podmínky rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele

                - důsledky nedodržení zákonných podmínek

 

12) Omezení při rozvazování pracovního poměru

                - omezení při rozvázání pracovního poměru na straně zaměstnance

                - omezení při rozvázání pracovního poměru na straně zaměstnance

 

 

13) Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele

                - pojmové vymezení a účel institutu

                - povinnosti zaměstnavatele

                - důsledky nedodržení zákonných podmínek

 

 

 

14) Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru

                - peněžitá plnění poskytovaná při skončení pracovního poměru a jejich účel

                - nepeněžitá plnění poskytovaná při skončení pracovního poměru a jejich účel

 

 

15) Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky

                - neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance, jeho následky a možnosti obrany

                - neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, jeho následky a možnosti obrany

                - rozdílné důsledky neplatného a zdánlivého rozvázání pracovního poměru

               

 

16) Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti 

                - pojmové vymezení

                - práva a povinnosti vedoucího zaměstnance

                - odchylky od základního zákonného režimu

 

 

17) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

                - pojmové vymezení a účel institutu

                - podstatné náležitosti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměru

- právní úprava navazující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměru (zejména odvody do pojistných systémů a související aspekty)

 

 

18) Délka pracovní doby a její rozvržení

                - pojmové vymezení

                - zákonné (týdenní a denní) limity pracovní doby       

- jednotlivé způsoby rozvržení pracovní doby

 

 

19) Konto pracovní doby

                - pojmové vymezení a účel institut

                - zákonné podmínky uplatnění konta pracovní doby

                - pravidla rozvržení pracovní doby prostřednictvím konta pracovní doby

 

20) Doba odpočinku a její druhy

                - pojmové vymezení a účel institut

                - jednotlivé doby odpočinku a související pravidla

 

21) Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost

                - pojmové vymezení jednotlivých institutů

                - zákonná pravidla pro výkon přesčasové práce, včetně souvisejících aspektů (například odměna)

                - zákonná pravidla pro výkon noční práce, včetně souvisejících aspektů (například odměna)

                - zákonná pravidla pro držení pracovní pohotovosti a výkon práce v době pracovní pohotovosti

 

22) Práva a povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP

                - vymezení pojmu bezpečnost a ochrana zdraví při práci a účel právní regulace

- povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce a zvláštních právních předpisů (včetně například pracovně-lékařských služeb, kvalifikace rizikovosti prací atd.)

 

23) Pracovní podmínky žen, mladistvých a osob se zdravotním postižením

- zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých (například zakázané práce, přesčasová práce, noční práce, rozvržení pracovní doby)

- pracovní podmínky a podpora zaměstnávání osoby se zdravotním postižením.

 

24) Odměňování závislé práce

                - pojmové vymezení - mzda, plat a odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

                - základní principy odměňování

                - určení a stanoví výše mzdy, platu a odměn z dohod

 

25) Důležité osobní překážky v práci

                - pojmové vymezení a účel institutu

                - jednotlivé překážky v práci a s nimi spojené právní důsledky

 

 

26) Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

                - pojmové vymezení a účel institutu

                - jednotlivé překážky v práci a s nimi spojené právní důsledky

 

 

27) Překážky v práci na straně zaměstnavatele

                - pojmové vymezení a účel institutu

                - jednotlivé překážky v práci a s nimi spojené právní důsledky

 

28) Dovolená

                - pojmové vymezení a účel institutu

- dovolená za kalendářní rok, dovolená za poměrnou část kalendářního roku, dovolená za odpracované dny a dodatková dovolená – podmínky vzniku nároku a pravidla čerpání

 

29) Péče o zaměstnance

                - pojmové vymezení a účel institutu

                - zejména pracovní podmínky zaměstnanců, stavování zaměstnanců, fond sociálních a kulturních potřeb

 

 

30) Prohlubování a zvyšování kvalifikace

                - pojmové vymezení a účel institut

                - kvalifikační dohoda a související aspekty

 

31) Odpovědnost zaměstnance za škodu

                - pojmové vymezení, včetně podmínek založení odpovědnosti zaměstnance

                - jednotlivé druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu

 

32) Odpovědnost zaměstnavatele za škodu

                - pojmové vymezení, včetně podmínek založení odpovědnosti zaměstnavatele

                - jednotlivé druhy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu

 

33) Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání

                - pojmové vymezení

                - jednotlivé druhy náhrad při pracovním úrazu a nemoci z povolání a způsob jejich úhrady

 

34) Práce konaná zaměstnancem mimo pracoviště zaměstnavatele („home working“)

                - pojmové vymezení

                - zákonné odchylky od obecného režimu pracovního poměru

 

35) Přístup k nadnárodním informacím

                - pojmové vymezení a účel institutu

- formy realizace práva zaměstnanců na přístup k nadnárodním informacím a projednání

                - Evropská rada zaměstnanců – její ustanovení a fungování

 

36) Kolektivní smlouvy

                - pojmové vymezení

                - druhy kolektivních smluv

- náležitosti a možný obsah kolektivních smluv

 

37) Kolektivní smlouva vyššího stupně a její extenze

                - pojmové vymezení

                - podmínky pro extenzi kolektivní smlouvy vyššího stupně

 

38) Kolektivní spory

                - pojmové vymezení

                - procesní způsob řešení kolektivních sporů

 

 

39) Právo na stávku, výluka

                - pojmové vymezení a účel institut

                - zákonné podmínky vyhlášení stávky a výluky

 

40) Odborová organizace

                - pojmové vymezení a úloha odborových organizací

                - založení, vznik a působnost odborové organizace

 

 

 

 

 

 

Podíl garanta na výuce činí alespoň 30 %.

Last update: Morávek Jakub, doc. JUDr., Ph.D. (05.02.2021)
Learning resources - Czech

Studijní literatura:

Bělina, M., Pichrt, J. a kol., Pracovní právo, 7. doplněné a podstatně přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2017
Hůrka, P. a kol., Pracovní právo v bodech s příklady, 5. akt. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019
Pichrt, J., Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní, C. H. Beck, 2015

Právní předpisy:

Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů,
Zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru na bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, ve zn. p. p.
Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .., ve zn. p. p.
Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, ve zn. p. p.
Nař. vl. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
Zák. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaruč. mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí .., ve zn. p. p.
Zák. č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě
Zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zák.), ve zn. p. p.
Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Last update: Pichrt Jan, prof. JUDr., Ph.D. (20.02.2020)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Wednesday04.10.2023Předmět pracovního práva, jeho prameny a postavení v systému práva.prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. 
Wednesday11.10.2023Pracovněprávní vztahy a právní vztahy účasti na práci.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Wednesday18.10.2023Pracovněprávní skutečnosti.doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
Wednesday25.10.2023Vznik pracovního poměru a jeho obsah.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Wednesday01.11.2023Změny pracovního poměru.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Wednesday08.11.2023Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Wednesday15.11.2023Skončení pracovního poměru (I.)prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Wednesday22.11.2023Skončení pracovního poměru (II.)prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Wednesday29.11.2023Pracovní doba, doby odpočinku.doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 
Wednesday06.12.2023Dovolená.doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
Wednesday13.12.2023Překážky v práci.doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
Wednesday20.12.2023Mzda a plat.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html