SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Political Science - HP0631
Title: Politologie
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 63
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Teacher(s): JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
Mgr. Jan Géryk
JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.
Mgr. Jan Hořeňovský
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Mgr. Radek Píša, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Class: teorie práva
Classification: Law > Theory of Law
Interchangeability : HHP0631
K//Is co-requisite for: HP0003
Files Comments Added by
download Wintr - Program seminářů.doc doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Eva Kučerová (16.09.2019)
"Politologie" patří na zdejší fakultě mezi předměty, jejichž účelem je zprostředkovat poznání a pochopení kontextu, v němž právo vzniká, jímž je ovlivňováno a na nějž působí. Zřetelnější vazba se projevuje vůči výuce ústavního práva, které - spolu se "Státovědou" - představuje jako entitu založenou sice na tradičních teoriích, pojmech a institutech, současně se ovšem měnící vývojem společnosti, politiky atd. Jde tu krom jiného o ujasnění rozdílu mezi texty a realitou, institucemi "na papíře" a konkrétními aktéry s jejich motivy a zájmy. Na druhém pólu se výuka "Politologie" dotýká "Sociologie pro právníky". "Klasické" přednášky jsou doplněny semináři v dvoutýdenním cyklu (pět až šest za semestr), jež jsou věnovány důkladnějšímu zkoumání vybraných témat více interaktivní formou (promluvy vedoucího semináře kombinované s referáty a diskusemi).

Zkouška z předmětu je písemná.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (22.11.2019)

Pokyny k písemné zkoušce z předmětu Politologie

  Zkouška je písemná a skládá se ze dvou částí:

 1. Výstižné vymezení pěti pojmů, resp. párových dvojic pojmů, které se na několika řádcích vejde do rámečku.

Za každou úplně správnou odpověď můžete získat 1 bod, za částečně správnou odpověď1/2 bod. Celkem je možné získat za tuto část zkoušky 5 bodů.

2. Esej, resp. poučená úvaha v rozsahu 3 a více stran A4 (kdyby se jednalo o normostrany, jde přibližně o 5400 a více znaků - podstatou je uvědomit si, že každý má jiný rukopis, takže by neměl rozsahové kritérium obcházet zvětšením velikosti písma) na zadané téma

Budete mít na výběr ze čtyř témat a vaším úkolem bude podle níže uvedených kritérií sepsat odbornou esej, resp. poučenou úvahu na vámi zvolené téma. Posuzovaná kritéria jsou - vedle rozsahu - následující:

 (1)   Vlastní obsah práce včetně uvedení konkrétních příkladů a odkazů na relevantní literaturu. Vaše práce by neměla zůstat pouze v obecné rovině nebo jako ničím nepodložená "pocitová" úvaha, ale měla by obecné úvahy vhodně dokládat na konkrétních příkladech a případně též zasazovat do kontextu odkazem na relevantní odbornou literaturu. V případě, že aspirujete na hodnocení známkou "výborně", je nutné prokázat znalost přečtené literatury (např. odkazem na autory a nepřímými citacemi). Komentováním současné politické situace, ani osobním politickým krédem body nezískáte.

 (2)   Logická struktura a konzistentnost práce. Vámi použité argumenty a jednotlivé části práce by si neměly protiřečit, práce by měla mít jednotnou, navazující logickou strukturu, která vyústí ve vlastní závěr.

Samozřejmostí je požadavek na stylistickou a jazykovou úroveň. Váš text by měl být čitelný, bez gramatických chyb (zkoušku je možné psát v českém nebo slovenském jazyce) a přehledně graficky strukturovaný. Za více hrubých chyb či matoucí interpunkce se hodnocení snižuje o jeden bod.

 

Za esej můžete získat až 8 bodů podle toho, do jaké míry dokážete naplnit výše uvedená kritéria.

Celková známka bude odpovídat počtu nasbíraných bodů. Současně je třeba, aby práce ani v jedné části (definice pojmů; esej) zcela nepropadla - v takovém případě bude celá práce hodnocena jako nedostatečná (tj. z každé části je nutno získat alespoň 1 bod). 1 bod je možné získat za nadprůměrnou aktivitu na seminářích, především v podobě referátů.  

 

Ke zkoušce nejsou povoleny právní předpisy. 

 

Celkový počet bodů             Výsledná známka

13-11                                          1

10-9                                            2

8-6                                              3

5-0                                              4 

 

Časový limit na celou zkoušku je 100 minut.

Syllabus -
Last update: Alena Votýpková (04.04.2016)

Political science is one of the obligatory subjects at the Faculty of Law that are not focused exclusively on law; however, they  place law as a real phenomenon and subject of scientific study  in an appropriate social and scientific context. Subjects like Sociology, Social Psychology and Theory of National Economy play a similar role at the Faculty of Law.

The course is based on the role of political science as a complementary subject closely related to the Theory of State, Theory of Law and Constitutional Law. This is reflected in the presented topics.  While the individual branches of law deal with the "rule of law" component of the key concept of "democratic state respecting the rule of law", political science concentrates on development, prerequisites and types of democracy as well as the alternatives or antipodes to democracy. The course focuses on political ideologies, a topic not covered by other subjects, yet so important for the nature of political and constitutional system as well as the state itself. In addition to democracy and political ideologies the third pillar of the course consists in analysis of political structures, especially political parties and election systems, which have dominated the Czech political science in recent years. 

The course of Political Science or rather an introduction to political science is taught in the winter semester. It consists of lectures (2 hours per week) combined with seminars (1 hour per week) in a two-week cycle. At the end of the course students sit for a written exam; usually five of six dates for the exam are offered from January to June of the following calendar year.

Course completion requirements - Czech
Last update: Eva Kučerová (16.09.2019)

Podíl garanta na výuce činí 27 %.

Písemntý test.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (01.10.2019)

Literatura ke studiu předmětu

„Politologie“

 

Akademický rok 2019 – 2020

 

Skriptum:

Petr Pithart: Obrana politiky II. Přednášky z let 1994 – 2019 (Praha, 2018).

 

Základní učebnice:

Miroslav Novák et al.: Úvod do studia politiky (Praha, 2019), kap. 1, 2, 17, 18, 21 až 23, nebo

Ladislav Cabada, Michal Kubát a kol.: Úvod do studia politické vědy (Praha, 2. vyd. 2004), kap. 2, 5, 6, 8 až 13.

 

Doporučená:

Fareed Zakaria: Budoucnost svobody (Praha, 2004).

Andrew Heywood: Politologie (Praha, 2004).

Andrew Heywood: Politické ideologie (Praha, 2005).

Vít Hloušek, Lubomír Kopeček, Jakub Šedo: Politické systémy (Brno, 2011).

Vladimír Klokočka: Ústavní systémy evropských států (Praha, 2. vyd. 2006).

Michal Kubát: Současná česká politika. Co s neefektivním režimem? (Brno, 2013).

Miroslav Novák: Systémy politických stran (Praha, 1997).

Petr Pithart: Obrana politiky (Praha, 2. vyd. 2005).

Jiří Přibáň, Pavel Holländer (eds.): Právo a dobro v ústavní demokracii (Praha, 2011).

Giovanni Sartori: Srovnávací ústavní inženýrství (Praha, 2001).

Jan Wintr: Česká parlamentní kultura (Praha, 2010).

Jan Kysela: Ústava mezi právem a politikou (Praha, 2014).

 

Zaměření a využití jednotlivých titulů je komentováno v seminářích; tam mohou být doporučeny rovněž další knihy k hlubšímu studiu.

 

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Thursday03.10.20191. Teorie politiky. Politika a ideologie. Moc a autorita. Politika a právo. Demokracie a právní stát (3. 10., P. Pithart/J. Kysela)prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 
Thursday17.10.20192. Občanská společnost a zájmová, profesní a územní samospráva. (17. 10., J. Ondřejková, T. Havel)doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 
Thursday24.10.20193. Formy vlády I. (parlamentní a prezidentský režim). (24. 10., J. Kysela)prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 
Thursday31.10.20194. Formy vlády II. (poloprezidenstský a direktoriální režim). Politický režim ČR. (31. 10., J. Kysela) prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 
Thursday07.11.20195. Politické strany (pojem, typologie, stranické systémy). (7. 11., J. Wintr) doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 
Thursday21.11.20196. Volby v demokratických a nedemokratických systémech. Voličské chování. Komparace volebních systémů a jejich důsledků. (21. 11., M. Antoš) JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. 
Thursday28.11.20197. Politické ideologie I. (konzervatismus, liberalismus a socialismus). (28. 11., P. Pithart) doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. 
Thursday05.12.20198. To nám to uteklo aneb vývoj českého politického systému po roce 1989. (5. 12., J. Wintr)doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 
Thursday12.12.20199. Politické ideologie II. (nacionalismus, fašismus, nacismus, anarchismus). Pravice, levice: svoboda a rovnost. (12. 12., P. Pithart) doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. 
Thursday19.12.201910. Totalitní a autoritářské režimy. Přechody k demokracii. (19. 12., J. Ondřejková)doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 
Thursday09.01.202011. Globalizace a antiglobalizace. Evropská integrace. (9. 1. 2020, J. Ondřejková) doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html