SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Theory of National Economy II - HP0592
Title: Teorie národního hospodářství II
Guaranteed by: Department of Economics (22-KNH)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 59
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Teacher(s): Petr Bartoň
doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Ing. Jakub Čihák
JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D.
doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Ing. Josef Montag, Ph.D.
PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Mgr. Michal Šoltés, M.A.
Class: teorie národního hospodářství
Classification: Law > Theory of National Economy
Co-requisite : HP0591
Incompatibility : HPOP0000
K//Is co-requisite for: HP0034, HP0010
P//Is pre-requisite for: HP1901, HP3702
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download Pokyny pro testy z TNH 2019-20 ZS.docx Pokyny pro testy z TNH 2019 - 2020 ZS Michaela Špačková
Annotation - Czech
Last update: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. (17.05.2019)
Anotace TNH II

Právo lze nazírat jako systém institucí sloužící k ovlivnění jednání a interakce jednotlivců. Jeho hlavním cílem je vyváření podmínek pro dobrovolnou kooperaci a prostoru pro usilování o vlastní štěstí, při minimalizaci negativních dopadů na zbytek společnosti. Stručně, právo by mělo mít dobré společenské konsekvence. Ekonomie je věda, jež studuje lidské jednání, interakce jednotlivců a skupin a jejich společenské důsledky. Ekonomie je tedy přirozeným nástrojem pro analýzu právních norem a jejich společenských dopadů.

Tento předmět staví na předchozím předmětu Teorie národního hospodářství I. Na úvod doplňuje základní znalosti ekonomie týkající se financí a makroekonomie. Další část předmětu potom aplikuje nástroje ekonomie na právo. Právní instituce nastavují omezení a podněty, v jejich rámci probíhá lidská aktivita. Ekonomická analýza bude využita pro osvětlení oblastí práva jako vlastnictví, odpovědnost za škodu, smluvní právo a trestní právo. Ekonomie poskytuje jednotný rámec propojující tyto zdánlivě oddělené právní oblasti a umožní tak lépe porozumět jejich společným aspektům. V předmětu bude kladen důraz na pochopení toho, jak rozdílné právní normy ovlivňují lidské chování a fungování trhů, a zda mají pozitivní nebo negativní vliv na blahobyt společnosti.

Absolvováním předmětu by studenti měli získat:
- Znalost a porozumění pojmů z oblasti financí a makroekonomie
- Schopnost rozeznat ekonomické aspekty v právních problémech a aplikovat základní principy ekonomie pro jejich analýzu.
- Schopnost produkovat smysluplné predikce ohledně dopadů právních norem na lidské jednání a fungování trhů.
- Schopnost zhodnotit právní normy z hlediska ekonomické efektivnosti.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D. (20.05.2019)
Obligatory:
 • Fryštenská M:. Ekonomická analýza civilního práva. . MUNI Brno. 2015. 978-80-210-7880-2.
 • Mankiw, Gregory N.. Zásady ekonomie. Praha: GRADA. 1999.
 • Dušek, L. a Montag, J.. Ekonomický přístup ke zkoumání práva: přehled metodologie a nástin příležitosti pro výzkum v České r. Jurisprudence. 2016. 6. 40 - 42.
 • Montag, Dušek, Broulík at al. Ekonomická analýzy práva: základní koncepty a aplikace. On-line skripta. 2019.
Recommended:
 • Cooter, R. and Ulen, T.. Law and Economics, dostupné na https://scholarship.law.berkeley.edu/books/2. 6th ed.. Berkeley Law Books. 2016.
 • Frank, R.H., Bernanke, B.S.. Ekonomie. Praha, Grada. 2003.
 • CoreEcon (on-line learning project): www.core-econ.org.
 • Holman, R.. Ekonomie . 6. vydání. Praha: C.H.Beck.
 • Posner, Richard. Economic Analysis of the Law. 5.. New York: Aspen Publishers. 1998. 3 - 31.
 • Montag, J. and Sobek, T.. Proportionality test. New York: Springer. 2018.
 • Acemoglu, D, Johnson, S. and Robinson, J.A.. Proč státy selhávají. 2015. 1..
 • Calabresi, Guido and Melamed, A. Douglas. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. 1972. Harvard Law Review. 20489 - 1128.
 • Montag, J.. Zdravý selský rozum: o ekonomickém významu a interpretaci rozumnosti v občanském zákoníku. http://jinepravo.blogspot.com/2016/12. 2016.
 • Kühn, Z.. Má mít náhrada škody v soukromém právu sankční funkci?. http://jinepravo.com/2007/10. 2007.
 • Další materiály budou poskytované průběžně k jednotlivým seminářům (dostupné na Moodle).
Syllabus -
Last update: Michaela Špačková (20.09.2018)

The course deals with the main principles of microeconomics, macroeconomics, public sector economics and international economics as well as the economic and regulatory policy of the state. Emphasis is placed on principles of the market economy, decision making of economic entities, economic role of the state, goals and measures of economic policy and international economics. The importance and impact of the institutional and regulatory framework of the market economy is another topic of key importance.

The purpose of the course is to introduce basic economic principles and to provide analytical instruments necessary to understand and analyze the phenomena, developments and institutions of modern economy, and thus also to understand important legal institutions used mainly in areas of commercial, corporate, financial and administrative law. The main topics covered in the course comprise

 • Principles and methods of economic reasoning
 • Decision making of economic entities, operation and structure of individual markets
 • Role of economic factors´ markets
 • Role and forms of money, importance and the role of the banking system
 • Economic growth and economic cycle
 • Goals and tools of economic policy, alternative policy schools and recommendations
 • International economic and financial relations
 • The role of the institutional and regulatory framework of the economy and its impact on economic efficiency and performance
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D. (25.10.2019)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Podmínky zápočtu: 

Zápočet je udělen za dosažení minimálního počtu za docházku a aktivitu na seminářích. Docházka a aktivita budou ověřeny na konci každého semináře krátkým kvizem o několika otázkách.

Body z kvizů jsou dostupné v reálném čase na základě anonymizovaného kódu na tiny.cc/TNH2_2019_vysledky

Ke každému semináři bude předepsána literatura ke čtení a sada několika problémů k řešení. Očekává se, že studenti si před seminářem předepsanou literaturu přečtou a problémy vyřeší. Semináře budou zaměřeny na ukázku řešení poskytnutých problémů, diskusi předepsané četby, rozšíření materiálu z přednášek, příklady a aplikace.

Podmínky zkoušky:

Před konáním zkoušky je student povinen mít SIS udělení zápočtu z TNH I a TNH II, jinak se nelze na zkoušku do systému přihlásit a zkoušku absolvovat.

Závěrečná zkouška z TNH je písemná, obsahuje látku za oba semestry výuky. Obsahem písemného testu je sada otázek multiple choice a sada delších problémy k řešení (obdobné problémům předepisovaným na semináře). Otázky, příklady a problémy testují znalost a zejména porozumění ekonomických pojmů a principů a schopnost aplikovat tyto pojmy a principy na konkrétní otázky fungování trhů a právní regulace.

Závěrečná zkouška má formu celokatedrového písemného testu ve zkouškovém období v termínech vyhlášených katedrou v SIS. Přihlašování je možné pouze přes informační systém.  

Individuální zápočty, individuální termíny zkoušek, ani ústní přezkušování se nepřipouští. Bližší informace v souboru "Podmínky zakončení TNH I a TNH II 2019" v SIS stránce tohoto souboru.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html