SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Theory of National Economy I - HP0591
Title: Teorie národního hospodářství I
Guaranteed by: Department of Economics (22-KNH)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 59
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Class: teorie národního hospodářství
Classification: Law > Theory of National Economy
Incompatibility : HPOP0000
K//Is co-requisite for: HP0034, HP0592, HP0010
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download TNH1_HP0591_LS2018-19.docx Obsah předmětu TNH I. Michaela Špačková
Annotation -
Last update: SVEHLOVA/PRF.CUNI.CZ (15.01.2015)
The course deals with the main principles of microeconomics, macroeconomics, economics of the public sector and international economics as well as the economic and regulátory policy of the state. Emphasis is laid on principles of the market economy, decision making of economic subjects, economic role of the state, goals and measures of economic policy and international economics. Special emphasis is given to the importace a impal of the institutional and regulátory framework of the market economy.
Literature - Czech
Last update: Michaela Špačková (07.02.2019)
Obligatory:
 • Mankiw, Gregory N.. Zásady ekonomie. Praha: GRADA.
 • Materiály poskytované průběžně k jednotlivým seminářům (dostupné na Moodle).
Recommended:
 • Frank, R.H.; Bernanke, B.S.. Ekonomie. Praha, Grada. 2003.
 • Holman, R.. Ekonomie . 6. vydání. Grada C.H.Beck.
 • CoreEcon (on-line learning project): www.core-econ.org.
Syllabus -
Last update: Alena Votýpková (04.04.2016)

The course deals with the main principles of microeconomics, macroeconomics, public sector economics and international economics as well as the economic and regulatory policy of the state. Emphasis is placed on principles of the market economy, decision making of economic entities, economic role of the state, goals and measures of economic policy and international economics. The importance and impact of the institutional and regulatory framework of the market economy is another topic of key importance.

The purpose of the course is to introduce basic economic principles and to provide analytical instruments necessary to understand and analyze the phenomena, developments and institutions of modern economy, and thus also to understand important legal institutions used mainly in areas of commercial, corporate, financial and administrative law. The main topics covered in the course comprise

 • Principles and methods of economic reasoning
 • Decision making of economic entities, operation and structure of individual markets
 • Role of economic factors´ markets
 • Role and forms of money, importance and the role of the banking system
 • Economic growth and economic cycle
 • Goals and tools of economic policy, alternative policy schools and recommendations
 • International economic and financial relations
 • The role of the institutional and regulatory framework of the economy and its impact on economic efficiency and performance
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (09.04.2020)

 

Vzhledem k mimořádnému stavu bude předmět TNH I. v LS 2020 ukončen písemným zápočtovým testem distančně ve formě on-line testu - blíže e-mailová informace přihlášeným studentům 

 

Předmět všeobecného základu TNH se vyučuje v letním semestru 1. ročníku (2/1) a v zimním semestru 2. ročníku (2/2).

V letním semestru 1. ročníku je ukončen písemným zápočtem(4 kredity), v zimním semestru 2. ročníku zápočtem a písemnou zkouškou (6 kreditů). Písemnou zkoušku je možno konat až po získání obou zápočtů.

 

Zápočet z TNH I. – LS 2019/2020

V letním semestru 1. ročníku je výuka ukončena zápočtem (4 kredity). Zápočet je udělen za zisk 36 bodů z maximálně 60 možných, přičemž max. 40 bodů je možné získat za písemný zápočtový test, max. 4 body za docházku na semináře, max. 12 bodů za aktivitu na seminářích a max. 4 body za aktivitu v přednáškách.

Ke každému semináři bude předepsána literatura ke čtení a sada několika problémů k řešení. Očekává se, že studenti si před seminářem předepsanou literaturu přečtou a problémy vyřeší. Semináře budou zaměřeny na ukázku řešení poskytnutých problémů, diskusi předepsané četby, rozšíření materiálu z přednášek, příklady a aplikace.

Docházka a aktivita budou ověřeny na konci každého semináře krátkým kvizem obvykle o dvou otázkách (celkem 12 otázek za semestr po 1 bodu). Odevzdání podepsaného kvizu slouží jako doklad o docházce. Za účast na všech seminářích jsou 4 body, za účast na všech seminářích kromě jednoho 3 body, za účast na všech kromě dvou 2 body, za nižší účast 0 bodů. Za plný počet správných odpovědí na otázky ve všech kvizech je 12 bodů za aktivitu, nižší počty správných odpovědí se na body za aktivitu přepočítávají proporcionálně.

Aktivita na přednáškách se ověřuje vyplněním krátkého kvizu na dvou přednáškách, které budou náhodně vylosovány (informace o konání kvizu bude oznámena na dané přednášce). Kviz bude v elektronické formě, k vyplnění bude potřeba mobilní telefon nebo počítač s připojením k internetu. 

Zápočtový test pro všechny studenty denního studia i kurzu CŽV se píše formou celokatedrového zápočtového testu ve zkouškovém období v termínech vyhlášených katedrou v IS, přihlašování je možné pouze přes informační systém. Test trvá 40 minut. Celkem je nárok na 3 pokusy ke složení zápočtu. Počet termínů ve zkouškovém období je celkem 5 (pro studenty magisterského studijního programu 4 termíny ve zk. období v květnu a červnu, 1 termín ve zk. období v září; pro studenty CŽV 5 termínů v jejich zk. období v květnu a červnu).

Zápočty na seminářích, individuální zápočty ani ústní přezkušování se nepřipouští.

Pokyny k termínům zápočtu, nahlížení do testu a další informace budou vždy zveřejněny na e-stránkách katedry.

 

Zápočet TNH II - ZS 2019/20

Zápočet je udělen za zisk minimálně 14 bodů z maximálně 24 možných, přičemž max. 6 bodů je možné získat za docházku na seminářích, max. 14 bodů za aktivitu na seminářích, a max. 4 body za aktivitu na přednáškách.

Ke každému semináři bude předepsána literatura ke čtení a sada několika problémů k řešení. Očekává se, že studenti si před seminářem předepsanou literaturu přečtou a problémy vyřeší. Semináře budou zaměřeny na ukázku řešení poskytnutých problémů, diskusi předepsané četby, rozšíření materiálu z přednášek, příklady a aplikace.

Docházka a aktivita budou ověřeny na konci každého semináře krátkým kvizem o několika otázkách. Odevzdání podepsaného kvizu slouží jako doklad o docházce. Za účast na všech seminářích či účast s jednou absencí je 6 bodů, za každou další absenci se odečítají 2 body (záporné body za docházku se však neudělují). Za plný počet správných odpovědí na otázky ve všech kvizech je 14 bodů za aktivitu, nižší počty správných odpovědí se na body za aktivitu přepočítávají proporcionálně.

Aktivita na přednáškách se ověřuje vyplněním krátkého kvizu na dvou přednáškách, které budou náhodně vylosovány (oznámení, že na dané přednášce bude kviz, bude oznámeno na začátku přednášky).

V případě dosažení méně než 14 bodů lze zápočet získat na základě absolvování písemného testu v rámci celokatedrových termínů. Celkem je nárok na 3 pokusy ke složení zápočtu. Nesložení zápočtu na základě nedostatečného počtu bodů za aktivitu a docházku se počítá jako první neúspěšný pokus; ke složení písemného zápočtového testu jsou tedy max. 2 pokusy. Ke složení zápočtu v tomto testu je třeba získat minimálně 60% možných bodů v testu. Body za docházku a aktivitu na seminářích se již nezapočítávají.

 

Zkouška z TNH II

Závěrečná zkouška z TNH je písemná, obsahuje látku za oba semestry výuky. Obsahem písemného testu je sada otázek multiple choice a sada problémů k řešení (obdobné problémům předepisovaným na semináře). Otázky, příklady a problémy testují znalost a zejména porozumění ekonomických pojmů a principů a schopnost aplikovat tyto pojmy a principy na konkrétní otázky fungování trhů a právní regulace.

Ke složení zkoušky je třeba získat minimálně 60% možných bodů v testu.

Závěrečná zkouška má formu celokatedrového písemného testu ve zkouškovém období v termínech vyhlášených katedrou v SIS. Přihlašování je možné pouze přes informační systém. Test trvá 90 minut. Počet termínů ve zkouškovém období ZS 2020/21 je celkem 4, a následně 1 termín v LS 2020/21.

Před konáním zkoušky je student povinen mít v SIS udělení zápočtu z TNH I a TNH II, jinak se nelze na zkoušku do systému přihlásit a zkoušku absolvovat

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html