SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Capital markets and stock exchanges - HP0551
Title: Kapitálové trhy a burzy
Guaranteed by: Department of Economics (22-KNH)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 55
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Helena Čacká
Ing. Jana Horová
PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
JUDr. Ing. Václav Školout
Mgr. Bc. Petr Vybíral, LL.M.
Class: teorie národního hospodářství
Classification: Law > Theory of National Economy
Incompatibility : HPOP0000
XP//In complex pre-requisite: HM1801, HM2401
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Michaela Špačková (17.05.2019)
Compulsory elective course, resp. selective course is couceived interdisciplinary, is fokused topics in financial economics and capital markets law. The aim of the course is tu provide students with knowledge of the stock market practice, therefore in the kontext of teaching acting and practitioners
Literature - Czech
Last update: Michaela Špačková (07.02.2019)
Obligatory:
 • Rejnuš, O.. Finanční trhy. Grada Publishing. 2016. (vybrané kapitoly).
 • ÚZ č. 1222 Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy. Praha, Sagit. 2017.
Recommended:
 • Dědič, J.. Burza cenných papírů a komoditní burza. Praha, Prospektrum. 1992.
 • Graham, B.. Inteligentní investor. Praha, Grada Publishing.
 • Jánošíková, P. - Mrkývka, P. a kol.. Finanční a daňové právo. Plzeň, Aleš Čeněk. 2016.
 • Kohout, P. . Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Praha 2008. Grada Publishing. 2014.
 • Kohout, P.. Finance po krizi. Praha, Grada Publishing. 2014.
 • Musílek, P.. Trhy cenných papírů. Praha . Ekopess. 2011.
 • Nývltová, R. - Režňáková, M.. Mezinárodní kapitálové trhy. Praha 2007, Grada Publishing.
 • Pavlát V.. Globální finanční trhy. Praha VŠFS EUPRESS. 2013.
 • Poláh, J.. Peněžní a kapitálové trhy. Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2007.
 • Seknička, P.. Vybrané otázky kapitálových trhů. Praha, PF UK v Praze. 2002.
 • Stanier, P.. Guide to Investment Strategy. How to Understand Markets, Risk, Rewards and Behavior. The Economist Newspaper Ltd.. 2010. London.
 • Rose, P. S.. Peněžní a kapitálové trhy. Praha , Victoria Publishing. 1995.
 • Siegel, J.. Investice do akcií - běh na dlouho trať. Praha, Grada Publishing.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (09.04.2020)

Vzhledem k mimořádnému stavu bude předmět v LS 2020 ukončen distančně ve formě odborné eseje - blíže viz přiložený soubor a e-mailová informace přihlášeným studentům 

Syllabus -
Last update: Michaela Špačková (17.05.2019)
 1. Theory and functioning of the financial market (Teorie a fungování finančního trhu)

 2. Investinf in capital markets (Investování na kapitálových trzích)

 3. General with the capital market law (Základy práva kapitálového trhu)

 4. Current iussues in the capital market law (Aktuální otázky práva kapitálového trhu)

 5. The principle, origin and evolution of stock exange (Podstata, vznik a vývoj burzovnictví)

 6. Securities trading on the BCPP, a.s. (PSE) (obchodování s cennými papíry na BCPP. A.s.)

 7. Trading on comodity exanges in the Czech Republic (Obchodování na komoditních burzách)

 8. Settlement of securities transactions (Vypořádání obchoddů s cennými papíry)

 9. Systém regulativ and supervisit in the Czech Republic (Systém regulace a dozoru v ČR)

 10. Mergers and Acquisitions (Fúze a akvizice)

 11. Legal and economic aspects of IPO in the capital market (Právní a ekonomické aspekty IPO na kapitálovém trhu)

 12. Portfolio investment (Kolektivní investování)

 13. Globalization of the capital markets, causes and cousequences the financial crisis in trhe years 2008 - 2009, carrent developments in trhe worldly capital markets and new investment opportunities (Globalizace kapitálových trhů, příčina a důsledky finanční krize v letech 2008 - 2009, současný vývoj na světových kapitálových trzích a nové možnosti investování)

Course completion requirements - Czech
Last update: Michaela Špačková (17.05.2019)

Podíl garanta na výuce činí: 30%

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html