SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Roman Law and the Foundations of Modern Private Law I - HP0401
Title: Římské právo a základy novodobého práva soukromého I
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP3053
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Class: římské právo
Classification: Law > Roman Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is co-requisite for: HP0404, HP0008, HP0402, HP0403
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (04.05.2023)
Cílem předmětu je podat ucelený výklad o soukromém právu římském jakožto právním řádu, na jehož základě se historicky formovalo kontinentální, a také české soukromé právo. Z toho důvodu se obsah předmětu zaměřuje na pochopení a fungování základních institutů a principů římského soukromého práva, které se stalo předobrazem moderního soukromého práva, jehož výklad pokračuje v dalších ročnících studia. Při výuce římského práva je proto kladen důraz zejména právo majetkové (zejm. věcná práva, obligační právo, dědické právo), které z římského práva nejvíce ovlivnilo obsah a strukturu moderního soukromého práva. Nedílnou součástí předmětu je zvládnutí základní terminologie soukromého práva. Výklad látky je hojně prokládán původní kazuistikou, která ilustruje fungování právních institutů na praktických příkladech.

Předmět je zahájen seznámením se základními státoprávními reáliemi starověkého Říma, stejně jako s prameny římského práva, jejichž znalost je podstatná pro pochopení dalšího výkladu římskoprávní materie. Studenti jsou v této souvislosti obeznámeni se základním metodikou práce s prameny a orientaci v nich. V tomto kontextu jsou také obeznámeni se základními pojmy, jako ius civile, ius honorarium, ius gentium a ius naturale. Při výkladu pramenů je důraz zejména na prétorský edikt, republikovou legislativu, význam a činnost jurisprudence a Corpus iuris civilis.

Dle tradiční systematiky začíná výklad právní materie právem osob a rodinným právem jakožto úvodem do práva majetkového a obecných nauk právních. Studenti jsou seznámeni s koncepcí právní subjektivity a svéprávnosti, s principem personality práva, příbuzenstvím, právní povahou manželství a také s dalšími specifickými instituty této oblasti práva (noxální ručení, adejktické žaloby ad.).
Těžiště celého předmětu spočívá ve výkladu majetkového práva, tedy věcných práv, obligačního práva a dědického práva. V oblasti věcných práv je výklad soustředěn na vysvětlení pojmu vlastnictví, a to zejména v kontextu držby (possessio) a věcných práv k věci cizí, zejména pak služebností (servitutes). Studenti jsou seznámeni se základními principy originárních a derivativních způsobů nabývání vlastnictví, a to s důrazem na problematiku aplikace principu nemo plus iuris. V rámci pojednání o držbě je zdůrazněn vztah mezi základními pojmy: držba (possessio) – detence (possessio naturalis) – vlastnictví (dominium), a dále pak je podrobně rozebrána problematika ochrany držby (interdicta) a ochrany vlastnictví (rei vindicatio, actio negatoria ad.) včetně jejich vzájemného vztahu, stejně jako ochrana tzv. bonitárního vlastnictví a domnělého vlastnictví (actio Publiciana).

V oblasti dědického práva je výklad rozčleněn na pojednání o principech intestátní a testamentární posloupnosti, včetně jejich vzájemné provázanosti (zejm. posloupnost proti testamentu, ochrana neopomenutelných dědiců). Důraz je položen na vysvětlení základních principů univerzální sukcese, mimo jiné v kontextu institutů singulární sukcese (dědické odkazy) a dalších institutů nabývání mortis causa.

Výklad hmotněprávních institutů je doplněn výkladem o základních principech procesního práva, které historicky stojí v základech římského práva. Je zdůrazněn význam žalob (actiones) ve vývoji římského práva a jejich vztah k formování subjektivních práv, prolínání institutů hmotného a procesního práva ve vývoji právního vztahu, je pojednáno o zahájení a průběhu civilního řízení, účincích litiskontestace a soudního rozhodnutí, stejně jako o základech exekuce.

Z oblasti obecných nauk je v rámci výuky pojednáno o obecných principech právního jednání a vývoje právních vztahů (neplatnost a naříkatelnost právního jednání, error a jeho druhy ad.). Obecné nauky jsou vykládány jako úvodní část práva obligačního, a to zejména z důvodů propedeutických.

Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (29.09.2023)

Přednášky budou probíhat presenční formou v m. č. 100. Ve třech etapách (k 30. říjnu, 27. listopadu a 20. prosinci) budou zveřejněny nahrávky odpřednášených témat z předchozích akademických let.

 

Seminární výuka bude kontaktní, pokud by byla kontaktní výuka znemožněna, bude organisována prostřednictví on-line seminářů. Neurčí-li vyučující jinak, základním komunikačním kanálem pro sdílení materiálů bude systém Moodle.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (16.06.2023)

1. Klasifikovaný zápočet je udělen na základě úspěšného absolvování písemného testu z látky přednášené v zimním semestru.

2. Zápočtové testy jsou organizovány jednotně pro všechny studenty daného předmětu. V jiný, než vypsaný termín není možné test konat a jeho splnění nelze nahradit jinou formou. Přihlášení na test probíhá prostřednictvím informačního systému. Zveřejnění výsledků testu probíhá přes informační systém a samotné zveřejnění výsledků daného termínu testu je potvrzeno na elektronické nástěnce katedry (v informačním systému). V akademickém roce bude vypsáno šest termínů zápočtových testů, a to pět termínů v zimním zkouškovém období a jeden v průběhu letního semestru. Další termíny nebudou přidány.

3. Zápočtový test je koncipován formou znalostního testu, který se skládá z 20 otázek. K udělení zápočtu je třeba správně zodpovědět nejméně 15 otázek, kdy 20 a 19 správně zodpovězených otázek je klasifikováno známkou 1; 18 a 17 správně zodpovězených otázek známkou 2; 16 a 15 správně zodpovězených otázek je klasifikováno známkou 3. Během semestru může student získat na základě úspěšného splnění dvou seminárních úkolů k dobru nejvíce 2 body, které mu budou započteny do celkového výsledku každého jeho zápočtového testu, který student na konci semestru v jednotlivých termínech absolvuje. Seminární úkoly plní studenti ve svých seminárních skupinách, a to dle zadání vyučujícím skupiny. Konkrétní podobu seminárních úkolů, i s termíny jejich konání, oznámí vyučující s předstihem na svém semináři. Náhradní termíny na plnění seminárních úkolů se nevypisují.

4. Zápočtový test trvá vždy 30 minut.

5. Studentům není dovoleno, aby při psaní zápočtového testu používali jakékoli právní nebo jiné texty, ani jiné pomůcky.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (04.05.2023)

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Prameny práva

-        Právo osob

-        Věcná práva

-        Procesní právo

-        Obecné nauky

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (04.05.2023)

Základní literatura:

1.      J. Kincl, V. Urfus, M. Skřejpek. Římské právo. C.H. Beck. Praha. 1995.

2.      M. Skřejpek. Římské soukromé právo. Systém a instituce. Aleš Čeněk. Plzeň. 2017.

3.      D. Falada. Recepce římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2016.

4.      Kompendium z římského práva, KDP PFUK (dokument PDF; v aktuální verzi ke stažení v IS)

5.      Seminární praktikum z římského práva, KPD PFUK (dokument PDF; v aktuální verzi ke stažení v IS)

6.      Principy římského práva, KPD PFUK (dokument PDF; v aktuální verzi ke stažení v IS)

Ostatní literatura:

1.      M. Skřejpek. Římské právo v datech. C. H. Beck. Praha. 1997.

2.      M. Skřejpek. Poodkryté tváře římského práva. Havlíček BRAINTEAM. Praha. 2006.

3.      M. Skřejpek. Ius et religio, právo a náboženství ve starověkém Římě. Pelhřimov. 1999.

4.      M. Skřejpek. Prameny římského práva. ORAC. Praha. 2004.

5.      M. Skřejpek. Lex et ius. Právo a zákony antického Říma. Plzeň, A. Čeněk, 2018.

6.      M. Skřejpek; P. Bělovský, J. Šejdl, D. Falada; Římské právo v občanském zákoníku, Auditorium: Praha 2017

7.      Bělovský, P. Usucapio: Vydržení v římském právu, Auditorium: Praha 2018

8.      Iustiniani institutiones (překl. P. Blaho, M. Skřejpek.). Karolinum. Praha. 2010.

9.      Digesta seu pandactae. Tomus I, Fragmenta selecta (překl. M. Skřejpek, P. Blaho). Karolinum. Praha. 2015.

10.   Digesta seu pandactae. Tomus II, Fragmenta selecta (překl. M. Skřejpek, P. Černoch, K. Žytková). Karolinum. Praha. 2019.

11.   Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách (překl. J. Kincl). Plzeň. 2007.

12.   L. Heyrovský. Dějiny a systém soukromého práva římského. Praha. 1910 (případně jiné vydání).

13.   J. Vančura. Úvod do studia soukromého práva římského. Praha. 1923.

14.   V. Urfus. Historické základy novodobého práva soukromého. C. H. Beck. Praha. 2001.

15.   M. Skřejpek. Latinsko-český slovníček římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2012.

16.   M. Skřejpek, P. Bělovský, D. Falada, J. Šejdl. Případy z římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2018.

17.   Zimmermann, R. The Law of Obligations: Roman foundations of the Civilian Tradition, Oxford university Press 1996

18.   Du Plessis, P.; Ando, C.; Tuori, K. The Oxford Handbook of Roman Law and Society, Oxford University Press 2016

 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aHPOP3053p1

Groups of students
M.P.1.P
Tue 03.10.2023 10:00 - 11:30 lecture Úvod, prameny práva prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Tue 10.10.2023 10:00 - 11:30 lecture Prameny práva prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Tue 17.10.2023 10:00 - 11:30 lecture Právo osob I JUDr. David Falada, Ph.D. Nebude probíhat presenčně (17. října - immatrikulace), nahrazena zveřejněnou nahrávkou starší přednášky.
Tue 24.10.2023 10:00 - 11:30 lecture Právo osob II JUDr. David Falada, Ph.D.
Tue 31.10.2023 10:00 - 11:30 lecture Věcná práva I prof. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
Tue 07.11.2023 10:00 - 11:30 lecture Věcná práva II prof. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
Tue 14.11.2023 10:00 - 11:30 lecture Věcná práva III prof. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
Tue 21.11.2023 10:00 - 11:30 lecture Věcná práva IV JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
Tue 28.11.2023 10:00 - 11:30 lecture Věcná práva V JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
Tue 05.12.2023 10:00 - 11:30 lecture Obecné nauky I prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Tue 12.12.2023 10:00 - 11:30 lecture Obecné nauky II prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Tue 19.12.2023 10:00 - 11:30 lecture Základy civilního procesu prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html