SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Environmental Law I - HP0391
Title: Právo životního prostředí I
Guaranteed by: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0027
Old code: 39
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Class: právo životního prostředí
Classification: Law > Environmental Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is co-requisite for: HP0014, HP0392
Annotation - Czech
Právo životního prostředí vychází z poznatků o příčinách a důsledcích globálního ohrožování a poškozování životního prostředí a z požadavků na zajištění jeho ochrany. Podává ucelený přehled o právní úpravě ochrany, o principech a metodách, nástrojích a cílech ochrany obecně a konkrétně při ochraně jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda) a ekosystémů (les, příroda a krajina) a při ochraně před zvláštními zdroji ohrožování (odpady, chemické látky, ionizující záření, ad.). Zahrnuje českou legislativu spolu s legislativou EU a mezinárodní smlouvy. Zvláštní pozornost věnuje uplatňování ekologickoprávní odpovědnosti, prosazování práva prostřednictvím orgánů veřejné správy, přístupu k informacím a účasti veřejnosti na ochraně a uplatňování některých průřezových nástrojů (územní plánování, posuzování vlivů na životní prostředí, jednotné environmentální stanovisko, integrované povolení IPPC).

Právo životního prostředí představuje do jisté míry inkoherentní soubor právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí. Jde zároveň o jeden po roce 1989 z nejdynamičtěji se rozvíjejících právních oborů, který charakterizují časté změny stávajících právních úprav a vznik právních úprav nových.

V právním systému je právo životního prostředí součástí práva veřejného, které má své ústavněprávní základy a po roce 1989 výrazný mezinárodněprávní a unijní základ.

Právo životního prostředí má podobně jako jiné ustálené právní obory strukturovaný systém, který má především svou obecnou a zvláštní část, jako je tomu u tradičních oborů, např. práva občanského nebo trestního. Je to důsledek vlivu a vývoje souboru předpisů v nejvyspělejších členských státech Evropské unie a vývoje systému práva životního prostředí Evropské unie samé.

Last update: Fabšíková Tereza, JUDr. BcA., Ph.D. (17.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Zakončení předmětu Právo životního prostředí I

Obecná pravidla

1.      Předmět Právo životního prostředí I je zakončen zápočtem, který je samostatnou formou kontroly studia tohoto předmětu.

2.      Za úspěšné složení zápočtu z předmětu Právo životního prostředí I získá student 4 kredity.

3.      Zápočet z předmětu Právo životního prostředí I je možné získat na seminářích z předmětu Právo životního prostředí I v letním semestru či složením celokatederního zápočtového testu.

4.      Počet pokusů na celokatederní zápočtový test v akademickém roce je limitován pouze počtem vypsaných termínů.

 

Zápočet na seminářích, od ak. r. 2023/2024 v zimním semestru

5.      Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Právo životního prostředí I na seminářích jsou založeny podmínkou 70 % účasti na seminářích a úspěšným složením seminárního testu. Obsah seminárního testu případně další podmínky určuje vedoucí semináře.

 

Celokatederní zápočtový test

6.      Katedrální zápočtové testy se konají pouze ve zkouškovém období příslušného semestru (od ak. r. 2023/2024 zimního semestru).

7.      Katedrální zápočtové testy se konají formou písemného testu.

8.      Předmětem katedrálního zápočtového testu jsou témata přednášená na přednáškách a probíraná na seminářích z předmětu Právo životního prostředí I v zimním semestru (tj. zejména obecná a vybraná témata části zvláštní). Ke katedrálnímu zápočtovému testu není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky, komentáře ani kalkulačku.

9.      Časový limit pro vypracování zápočtového testu je 60 minut.

10.   Zápočtový test se skládá z 12 otázek, 6 testových otázek po 1 bodu a 6 rozepisovacích otázek po 2 bodech. Nejvíce lze získat 18 bodů.

11.   Za rozepisovací otázku je možné získat 0,5, 1, 1,5 nebo 2 body.

12.   K úspěšnému složení zápočtového testu je nutné získat nejméně 12 bodů.

13.   U každé testové otázky může být správná pouze jedna odpověď.

14. Zápočtový test se hodnotí pouze prospěl/a – neprospěl/a dále se neklasifikuje.

 

Semináře se konají po jednotlivých skupinách každý týden v rozsahu dvou hodin. Začátek seminární výuky je až ve 2. týdnu,  účast na seminářích a přednáškách není povinná. Složení zápočtového testu je zároveň podmínkou pro připuštění k vykonání kombinované (písemné a ústní) zkoušky z PŽP. Zápočet lze složit buď na příslušné seminární skupině nebo v rámci vypsaných termínů celokatedrálních  zápočtových testů, které se budou konat v průběhu řádného zkouškového období zimního semestru. POZOR v dalších měsících až do ledna následujícího kalendářního roku již žádné termíny testů katedrou vypisovány NEBUDOU, a to ani pro studenty s ISP! Test lze při neúspěchu opakovat vícekrát, pouze je limitovaný počtem vypsaných termínů katedrou.

Last update: Fabšíková Tereza, JUDr. BcA., Ph.D. (18.09.2023)
Syllabus - Czech

Systém práva životního prostředí se člení na dvě základní části, obecnou a zvláštní část. Obecná část zahrnuje základy ochrany, předmět, systém, prameny práva životního prostředí a nástroje jeho ochrany spolu s ústavními základy a hlavními principy, insitucionální zabezpečení ochrany, právní odpovědnost a ochranu v mezinárodním a evropském unijním právu.

Zvláštní část zahrnuje prostředky ochrany (územní plánování, integraci rozhodování o povolení stavebních záměrů, posuzování vlivů na životní prostředí, integrovanou prevenci a omezování znečištění, přístup k informacím a účast veřejnosti na ochraně životního prostředí), právní úpravy ochrany jednotlivých složek životního prostředí a ekosystémů, kde jde o skupinu předpisů o ochraně složek, tj. vody, půdy a ovzduší. Druhá skupina zahrnuje ochranu ekosystémů, tj. zákon o lesích a zákon o ochraně přírody a krajiny. Další skupinu tvoří předpisy týkající se ochrany rostlinstva a živočišstva z pohledu biologické rozmanitosti.

Čtvrtou skupinu v rámci zvláštní části systému práva životního prostředí tvoří předpisy o ochraně před zdroji ohrožování životního prostředí, tj. zákon o odpadech, zákon o obalech, zákon o výrobcích s ukončenou životností, zákon o chemických látkách, zákon o hnojivech, zákon o biocidech, zákon o rostlinolékařské péči, zákon o prevenci závažných průmyslových havárií, atomový zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví (v rámci něj úprava ochrany před hlukem a vibracemi) a zákon o geneticky modifikovaných organismech.

Složkové předpisy především definují konkrétní předmět ochrany a povinnosti znečišťovatelů a uživatelů zdrojů. Obsahují také ustanovení o ekonomických nástrojích (zejména poplatcích). Mají rovněž ustanovení o odpovědnosti za porušování jejich konkrétních ustanovení.

Právní úpravu organizace a kompetencí orgánů veřejné správy v oblasti ochrany životního prostředí obsahují jednak kompetenční zákon, složkové předpisy a zákony o obcích a o krajích.

Dále sem patří zákon o České inspekci životního prostředí a zákon o Státním fondu životního prostředí.

Právo životního prostředí patří podle charakteru převážné části norem do něho zařazených do oblasti veřejného práva. Má však velmi úzké vazby na některé instituty soukromého práva jako je odpovědnost za škodu, vlastnické právo a užívací práva k přírodním složkám. Právní normy v rámci systému práva životního prostředí jsou převážně hmotněprávního charakteru. Procesního charakteru jsou např. zákon o posuzování vlivů na životní prostředí či zákon o jednotném environmentálním stanovisku.

 

Last update: Fabšíková Tereza, JUDr. BcA., Ph.D. (17.09.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      Damohorský Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, C. H. Beck. Praha. 2010

2.      Damohorský Milan, Drobník Jaroslav, Franková Martina, Sobotka Michal, Stejskal Vojtěch, Žákovská Karolina. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí. 2. vydání. Wolters - Kluwer ČR. Praha. 2010.

Ostatní literatura:

1.      Šturma, P. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí – I.(obecná) část, IFEC, Praha 2004 (dotisk 2008)

2.      Damohorský, M. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí –  II. díl (zvláštní část), IFEC, Praha  2008

3.      Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče biologickou rozmanitost, Linde, Praha 2006

4.      Fabšíková, T.: Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí, Auditorium, 2021.

ÚZ č. 1503 - Životní prostředí

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1531 - Stavební zákon a další předpisy

ÚZ č. 1443 - Nový stavební zákon

 

Last update: Fabšíková Tereza, JUDr. BcA., Ph.D. (17.09.2023)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aHPOP0027p1

Groups of students
M.P.4.P
Thu 05.10.2023 12:00 - 13:30 lecture Životní prostředí – charakteristika, význam, příčiny ohrožování a stav životního prostředí v ČR a ve světě. Právo životního prostředí - systém, prameny, základní pojmy prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Thu 12.10.2023 12:00 - 13:30 lecture Ústavní základy a principy práva životního prostředí doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Thu 19.10.2023 12:00 - 13:30 lecture Nástroje práva životního prostředí prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Thu 26.10.2023 12:00 - 13:30 lecture Ochrana životního prostředí a vlastnické právo prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Thu 02.11.2023 12:00 - 13:30 lecture Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Thu 09.11.2023 12:00 - 13:30 lecture Odpovědnost za ztráty na životním prostředí prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Thu 16.11.2023 12:00 - 13:30 lecture Ochrana životního prostředí v rámci územního plánování a při povolování staveb JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Thu 23.11.2023 12:00 - 13:30 lecture Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Thu 30.11.2023 12:00 - 13:30 lecture Procesní formy integrace v ochraně životního prostředí (zákon o jednotném environmentálním stanovisku, zákon o integrované prevenci) doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Thu 07.12.2023 12:00 - 13:30 lecture Institucionální zabezpečení organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Thu 14.12.2023 12:00 - 13:30 lecture Právo na informace a účast veřejnosti v ochraně životního prostředí doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.
Thu 21.12.2023 12:00 - 13:30 lecture Právo životního prostředí v mezinárodním právu a právu EU doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html