SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Business Law III - HP0296
Title: Obchodní právo III
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 29
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Mgr. Tomáš Černý
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Mgr. Jan Flídr
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.
Mgr. Tomáš Vařecha
Class: obchodní právo
Classification: Law > Business Law
Co-requisite : HP0272, HP0291, HP0292
K//Is co-requisite for: HP3000, HP0023, HP0295, HP0351, HV3719, HP0007, HP0010, HP0025, HV3927, HV3720
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download Program přednášek Obchodní právo III - LS 19-20.docx Program výuky OP III JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (16.01.2017)
Předmětem výuky obchodního práva III. je zvláštní úprava postavení podnikatele v závazkových vztazích. I v rámci jednotné úpravy závazkového práva v občanském zákoníku respektují jednotlivá ustanovení a instituty specifika podnikatelů (zejména jejich odbornost)- ve vztazích mezi podnikateli navzájem i ve vztahu k jiným osobám (zejména spotřebitelům). Obdobně některé smluvní typy jsou typicky a převážně užívány právě v obchodní praxi.
Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (16.01.2017)

Perspektivy evropského unijního korporačního a závazkového práva a národní obchodní právo

 

Právní úprava podnikání na kapitálovém trhu

                                                                                          

Právní úprava kolektivního investování

 

Státní podnik a další majetkové účasti státu v podnikatelských subjektech

 

Specifika právního postavení podnikatele v závazkových vztazích

 

Zvláštní způsoby uzavírání smluv podnikatelem (obchodní podmínky, adhezní uzavírání smluv, nabídka reklamou, veřejná nabídka, veřejná soutěž)

 

Veřejné zakázky (zadávání a ochrana proti neoprávněnému postupu zadavatele)

 

Povinnosti podnikatele z tzv. spotřebitelských smluv

 

Obchodní závod a dispozice s ním

 

Vybrané zajišťovací instituty v podnikání (finanční záruka, finanční zajištění, zástavní právo k podílu, cennému papíru, zaknihovanému cennému papíru a účtu vlastníka cenného papíru)

 

Smlouvy příkazního typu v podnikání (obchodní zastoupení, kontrolní činnost, franšíza, smlouva zasilatelská)

 

Nájem a podnájem v podnikání (nájem prostoru sloužícího k podnikání, podnikatelský pronájem movitých věcí, leasing, nájem dopravního prostředku)

 

Cenné papíry a zaknihované cenné papíry

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (25.01.2019)

Podíl garanta na výuce činí 34 %.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (24.03.2019)

 

Literatura k postupové zkoušce

 

 

 

            Povinná literatura

 

 

 • Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kol.: Právo obchodních korporací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015.

 • Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol.: Obchodní právo. Podnikatel. Podnikání. Závazky s účastí podnikatele. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016.

 • Černá, S. a kol.: Sbírka příkladů z obchodního práva. 5., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

   


  Doporučená literatura

   

 • Hurychová, K., Tomášek, P., Zvára, M.: Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016.

 • Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.

 • Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo II. Společnosti obchodního práva a družstva. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

 • Černá, S.: Obchodní právo III. Akciová společnost. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

 • Pelikánová, I.: Obchodní právo IV. Obligační právo – komparativní rozbor. 1. vyd. Praha: ASPI 2009.

 • Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

 • Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

 • Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích – Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

 • Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Praha: Sagit, 2012.

 • Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

   

  Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.

   

  Právní předpisy k postupové zkoušce

   

   

 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

 • Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 • Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

 • Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

 • Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový

 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

 • Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

 • Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu

 • Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení

 • Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

 • Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

 • Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

 • Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 • Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení

 • Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti

 • Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti

 • Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

 • Smlouva o fungování EU

 • Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy

 • Nařízení Rady č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)

 • Nařízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (ES)

 • Nařízení Rady č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)

   

  Všechny uvedené předpisy v platném znění.

          

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html