SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Business Law III - HP0296
Title: Obchodní právo III
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 29
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Mgr. Jan Flídr, Ph.D.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
doc. JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
JUDr. Petr Tomášek, LL.M., Ph.D.
Class: obchodní právo
Classification: Law > Business Law
Co-requisite : HP0272, HP0291, HP0292
Interchangeability : HP0293
Is co-requisite for: HP3000, HP0025, HP0023, HP0026, HP0295, HP0351, HV3719, HV3720, HP0007, HV2090, HP0010, HP0022, HS005
Is pre-requisite for: HP8866
Is interchangeable with: HP0293
Files Comments Added by
download Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů - update.pdf JUDr. Petr Tomášek, LL.M., Ph.D.
Annotation - Czech
Předmětem výuky obchodního práva III. je zvláštní úprava postavení podnikatele v závazkových vztazích. I v rámci jednotné úpravy závazkového práva v občanském zákoníku respektují jednotlivá ustanovení a instituty specifika podnikatelů (zejména jejich odbornost)- ve vztazích mezi podnikateli navzájem i ve vztahu k jiným osobám (zejména spotřebitelům). Obdobně některé smluvní typy jsou typicky a převážně užívány právě v obchodní praxi.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Syllabus - Czech

Perspektivy evropského unijního korporačního a závazkového práva a národní obchodní právo

 

Právní úprava podnikání na kapitálovém trhu

                                                                                          

Právní úprava kolektivního investování

 

Státní podnik a další majetkové účasti státu v podnikatelských subjektech

 

Specifika právního postavení podnikatele v závazkových vztazích

 

Zvláštní způsoby uzavírání smluv podnikatelem (obchodní podmínky, adhezní uzavírání smluv, nabídka reklamou, veřejná nabídka, veřejná soutěž)

 

Veřejné zakázky (zadávání a ochrana proti neoprávněnému postupu zadavatele)

 

Povinnosti podnikatele z tzv. spotřebitelských smluv

 

Obchodní závod a dispozice s ním

 

Vybrané zajišťovací instituty v podnikání (finanční záruka, finanční zajištění, zástavní právo k podílu, cennému papíru, zaknihovanému cennému papíru a účtu vlastníka cenného papíru)

 

Smlouvy příkazního typu v podnikání (obchodní zastoupení, kontrolní činnost, franšíza, smlouva zasilatelská)

 

Nájem a podnájem v podnikání (nájem prostoru sloužícího k podnikání, podnikatelský pronájem movitých věcí, leasing, nájem dopravního prostředku)

 

Cenné papíry a zaknihované cenné papíry

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Learning resources - Czech

 

Literatura k postupové zkoušce

 

 

 

            Povinná literatura

 

 

 • Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kol.: Právo obchodních korporací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015.

 • Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol.: Obchodní právo. Podnikatel. Podnikání. Závazky s účastí podnikatele. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016.

 • Černá, S. a kol.: Sbírka příkladů z obchodního práva. 5., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

   


  Doporučená literatura

   

 • Hurychová, K., Tomášek, P., Zvára, M.: Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016.

 • Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.

 • Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo II. Společnosti obchodního práva a družstva. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

 • Černá, S.: Obchodní právo III. Akciová společnost. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

 • Pelikánová, I.: Obchodní právo IV. Obligační právo – komparativní rozbor. 1. vyd. Praha: ASPI 2009.

 • Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

 • Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

 • Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích – Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

 • Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Praha: Sagit, 2012.

 • Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

   

  Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.

   

  Právní předpisy k postupové zkoušce

   

   

 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

 • Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 • Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

 • Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

 • Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový

 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

 • Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

 • Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu

 • Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení

 • Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

 • Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

 • Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

 • Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 • Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení

 • Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti

 • Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti

 • Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

 • Smlouva o fungování EU

 • Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy

 • Nařízení Rady č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)

 • Nařízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (ES)

 • Nařízení Rady č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)

   

  Všechny uvedené předpisy v platném znění.

          

Last update: Josková Lucie, doc. JUDr., Ph.D., LL.M. (24.03.2019)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Thursday21.02.2019České a evropské závazkové právoprof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. 
Thursday28.02.2019Základy právní úpravy podnikání na kapitálovém trhu a kolektivního investování JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Thursday07.03.2019Státní podnik a další majetkové účasti státu v podnikatelských subjektechdoc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
Thursday14.03.2019Specifika právního postavení podnikatele v závazkových vztazíchdoc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Thursday21.03.2019Zvláštní způsoby uzavírání smluv podnikatelem (obchodní podmínky, adhezní uzavírání smluv, nabídka reklamou, veřejná nabídka, veřejná soutěž)JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 
Thursday28.03.2019Veřejné zakázky (zadávání a ochrana proti neoprávněnému postupu zadavatele)JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 
Thursday04.04.2019Povinnosti podnikatele z tzv. spotřebitelských smluvdoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Thursday11.04.2019Směnkydoc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Thursday25.04.2019Vybrané zajišťovací instituty v podnikání (finanční záruka, finanční zajištění, zástavní právo k podílu, cennému papíru, zaknihovanému cennému papíru a účtu vlastníka cenného papíru)JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Thursday02.05.2019Bankovní smlouvydoc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Thursday09.05.2019Smlouvy příkazního typu v podnikání (obchodní zastoupení, kontrolní činnost, franšíza, smlouva zasilatelská)doc. JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 
Thursday16.05.2019Nájem a podnájem v podnikání (nájem prostoru sloužícího k podnikání, podnikatelský pronájem movitých věcí, leasing, nájem dopravního prostředku) doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html